Rhyddhad oddi wrth euogrwydd

Ebrill 20, 2014

imagesCA0JF48K

Hynt yr awyren o Malaysia oedd yr un stori fawr o gyfandir Asia a hawliodd ein sylw ers iddi hi a’r 239 o bobl oedd ynddi ddiflannu saith wythnos i ddoe. Ond ers dydd Mercher ychydig o sylw a roddwyd i’r chwilio am yr awyren yng Nghefnfor India gan fod y sylw wedi troi at golli’r llong fferi, Seowl, oddi ar arfordir De Corea. O fewn dim, roedd y llong wedi suddo gan ladd mae’n debyg 302 o’r 476 o bobl oedd arni. Roedd mwyafrif y teithwyr yn ddisgyblion ac athrawon Ysgol Uwchradd Danwon, ac ofnir bod dros 250 ohonynt wedi marw.

Un ychwanegiad trist at y drychineb oedd hunanladdiad ymddangosiadol Kang Min-Kyu, dirprwy-bennaeth yr ysgol. Roedd wedi ei achub o’r llong, ond daethpwyd o hyd iddo ddydd Gwener wedi ei grogi. Credir iddo’i ladd ei hun oherwydd teimlad o euogrwydd iddo ef gael ei achub wrth i gannoedd o’i ddisgyblion farw.

Roedd yn Groglith ddydd Gwener pan ddoed o hyd i gorff Kang Min-Kyu. Yng nghanol digwyddiadau’r diwrnod bythgofiadwy hwnnw y croeshoeliwyd Iesu cafwyd hunanladdiad dyn arall a deimlai euogrwydd mawr. Ei grogi ei hun a wnaeth Jwdas Iscariot hefyd, wedi iddo sylweddoli ei fod wedi ‘bradychu dyn dieuog’ (Mathew 27:4).

Mae’r ddau hunanladdiad yn dangos mor anodd yw byw gydag euogrwydd. Mae hawdd deall euogrwydd Jwdas am fod ei bechod ef yn amlwg. Gwerthodd y disgybl hwn ei gyfaill a’i arweinydd am ddeg darn arian ar hugain. A phan welodd fod Iesu wedi ei gondemnio, roedd yr euogrwydd yn ormod iddo. Euogrwydd gwahanol a deimlai Kang Min-Kyu, ond mae’n gyffredin i lawer sy’n cael eu harbed mewn damweiniau a digwyddiadau eraill sy’n lladd pobl eraill. Nid yw’r bobl hyn o reidrwydd ar fai o gwbl, ond maen nhw’n methu â pheidio teimlo’n euog eu bod nhw wedi byw ac eraill wedi marw.

Mae’n Basg heddiw, a dyma ninnau’n uno gyda Christnogion ym mhob rhan o’r byd i ddathlu atgyfodiad Iesu Grist. Ac wrth i ni gyhoeddi ar Sul y Pasg fod y dyn dieuog a fu farw ar Galfaria wedi dod yn ôl yn fyw, fe gyhoeddwn hefyd mai un peth sy’n dilyn hynny yw bod maddeuant ar gael i bobl sy’n ymdeimlo ag euogrwydd am bob math o bethau. Oherwydd marw a wnaeth Iesu Grist er mwyn sicrhau maddeuant i bobl. Fe gymerodd y bai am ein pechodau ar y groes, ac mae’n barod yn awr i gymryd yr holl euogrwydd oddi arnom. Oes, mae maddeuant am bob bai, a pherffaith ryddhad oddi wrth bob euogrwydd yn Iesu Grist.

Dyna un o fendithion mwyaf Efengyl Crist sy’n ein gwahodd i gydnabod ein beiau a chredu yn yr Iesu. Trueni mwyaf Jwdas oedd nid ei fod wedi bradychu Iesu ond ei fod wedi methu â galw am ei faddeuant. Boed i Efengyl y maddeuant a’r rhyddhad oddi wrth euogrwydd lewyrchu yng nghanol y byd hwn sy’n llawn o boen a gofid.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Sul y Pasg, 20 Ebrill, 2014

Advertisements