Penwythnos Plant yr Ofalaeth yng Ngholeg y Bala

Ebrill 27, 2014

Penwythnos Plant 8–12 oed

yn Ngholeg Y Bala

Nos Wener, Mai 16 – Dydd Sul, Mai 18, 2014

Ffurflenni a manylion llawn gan y Gweinidog

Enwau erbyn nos Iau, Mai 8 os gwelwch yn dda

er mwyn gwneud yn siwr o’ch lle

 

 

 

 

Advertisements

Pam Gronyn?

Ebrill 27, 2014

Gwell hwyr na hwyrach, meddan nhw. A rhyfedd fel y medrwch chi gymryd pethau’n ganiataol am hydoedd. Newydd sylweddoli ydw i nad wyf yn unman wedi egluro pam y rhois i’r enw Gronyn i’r daflen wythnosol hon. Roeddwn i’n meddwl fy mod wedi gwneud hynny ar y cychwyn, ond o fwrw golwg sydyn dros hen rifynnau, fedraf fi ddim gweld unrhyw gyfeiriad o gwbl at yr enw.

Felly pam y teitl Gronyn? Hyd y gwelaf, yr unig beth a ddywedais ar y cychwyn oedd mai peth bychan ydi gronyn ac mai peth bychan oedd y daflen hon i fod. Fe wyddwn fod gan rai eglwysi gylchgrawn misol neu chwarterol; ond doeddwn i ddim yn bwriadu cyhoeddi cylchgrawn na dim byd uchelgeisiol. Y bwriad oedd cyhoeddi taflen fechan i roi pwt o newyddion a’r gronyn lleiaf o neges Gristnogol bob wythnos.

Ond roedd i’r teitl fwy o arwyddocâd na hynny. Yng nghefn fy meddwl roedd y cyfeiriadau at ‘ronyn’ yn y Testament Newydd sy’n cyfleu’r bywyd a’r tyfiant sy’n rhan o neges yr Efengyl.

Mae Iesu Grist yn cymharu teyrnas Dduw i ‘ronyn o had mwstard’ (Marc 4:31, yr hen gyfieithiad). Mae’n egluro mai’r hedyn hwn yw’r lleiaf o’r holl hadau, ond bod pren cadarn yn tyfu o’r gronyn bychan hwn.

Mae Iesu’n cyfeirio at yr hedyn hwn eto pan ddywed yn Luc 17:6 y gallai ei ddisgyblion ddadwreiddio coeden ‘pe byddai gennych ffydd gymaint â   gronyn o had mwstard’.

Ac felly, o gofio’r hyn a ddywedodd Iesu am y gronyn hwn, roedd y gair yn swnio’n addas fel teitl i daflen a allai fod yn ddefnyddiol yng ngwasanaeth Duw a’r Efengyl er gwaetha’r ffaith mai rhywbeth bychan iawn ydoedd. Nid oes rhaid i bethau fod yn fawr er mwyn bod o ddefnydd i’r Arglwydd. Ac mae hynny’n parhau’n gysur, ac yn ysgogiad dros ddal i gyhoeddi Gronyn bob wythnos. Mae cyn lleied heddiw ag ydoedd nôl ym mis Medi 2001 pan ddechreuwyd ei gyhoeddi bob Sul, ond os yw’n offeryn i gyhoeddi cysur a gobaith yr Efengyl mae’n cyflawni ei ddiben.

Ond roedd un adnod arall y tu cefn i’r enw. Wrth drafod yr atgyfodiad dywed Paul ‘A’r hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronyn noeth, o wenith efallai neu o ryw rawn arall (1 Corinthiaid 15:37). Mae’r gronyn yma’n symbol o’r atgyfodiad i’r bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist. Caiff y gronyn gwenith ei roi yn y pridd, ac ohono daw’r cynhaeaf; a defnyddia Paul hynny fel darlun o’r atgyfodiad a’r corff nefol a gaiff y Cristion, er i’w gorff daearol farw a chael ei gladdu.     I Paul, roedd y gronyn gwenith a gladdwyd yn addewid o’r atgyfodiad i’r bywyd tragwyddol yng Nghrist. A’m bwriad innau oedd y byddai Gronyn yn cyflwyno’r gobaith hwnnw. A dyna’r bwriad o hyd wrth gwrs.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 27 Ebrill, 2014