Deall hwn?

Mehefin 4, 2014

Byddaf yn derbyn copïau o’r tri phapur enwadol wythnosol trwy’r cyfrifiadur. A bod yn gwbl onest, mae’n well gen i ddarllen y papurau ‘go iawn’. Ond gan fod y fersiynau electroneg yn cyrraedd o flaen y rhai papur, mi fyddaf yn gwybod beth sydd ynddyn nhw cyn i mi gael y fersiynau ‘print’ yn fy llaw.

Ond nid felly rifyn diweddaraf Y Tyst a welwch uchod ac ar flaen Gronyn heddiw. Ar wahân i’r teitl a’r lluniau, ni allaf wneud pen na chynffon ohono. Ydi o wedi ei gyhoeddi mewn iaith dramor er mwyn cynyddu’r cylchrediad? Ond o edrych yn fwy manwl, tybed ydi o mewn iaith gwbl estron ar gyfer rhyw greaduriaid o blaned arall? Neu ydi o wedi ei sgwennu mewn cod am fod ynddo gyfrinachau mawr am waith yr Annibynwyr nad yw pawb i fod i’w gwybod?

Mae’n amlwg bod rhywbeth wedi mynd o’i le rhwng y Wasg a’m cyfrifiadur i. Mae pethau o’r fath yn medru digwydd o bryd i’w gilydd: ambell i do bach neu farc cwestiwn, er enghraifft, yn mynd ar goll neu’n cael eu newid i symbol neu lythyren arall. Ond welis i erioed o’r blaen ddim tebyg i’r hyn a ddigwyddodd i’r Tyst hwn. (Gobeithio’n fawr mai yn y fersiwn electroneg yn unig y mae’r camgymeriad. Byddai’n embaras mawr pe byddai’r un peth wedi digwydd i’r fersiwn wedi ei argraffu a hwnnw wedi ei anfon i’r siopau.)

Er mor od yw’r Tyst a anfonwyd ataf, mae’n siŵr gen i y byddai rhywun efo ychydig o wybodaeth gyfrifiadurol yn medru datrys y broblem a throi’r holl symbolau a llythrennau a rhifau’n ôl yn destun Cymraeg darllenadwy. A bosib y gallai pobl sy’n medru datrys posau wneud hynny o gael digon o amser, gan ei bod yn debygol i bob a, b, ac c gael eu newid i’r un symbol bob tro.

Roedd Iesu Grist yn cuddio’r newyddion da yr oedd yn ei gyhoeddi oddi wrth rai pobl. Roedd hynny’n ymddangos yn od i’r disgyblion, ond mynnai Iesu mai dyna pam yr oedd yn eu dysgu trwy ddamhegion. Tueddwn ni i feddwl mai straeon hawdd i’w deall yw damhegion Iesu, ond fel arall y mae hi yn ei ôl ef. Un rheswm dros gyflwyno’r gwirionedd trwy’r straeon hyn yw bod Iesu eisiau sicrhau bod pobl yn chwilio am yr ystyr. Mae’r ffaith eu bod yn ymgodymu â’r neges a ‘guddiwyd’ yn y ddameg yn dangos eu bod wir eisiau deall a dysgu a derbyn oddi wrth yr Arglwydd Iesu.

Nid yw Iesu’n gor-gymhlethu’r neges nac yn ei wneud yn amhosibl i’w ddeall. Mae’n ddigon rhwydd canfod y neges, ond i ni fod eisiau ei weld a’i dderbyn. Y sawl sy’n chwilio am Iesu a ddaw o hyd iddo; y sawl sy’n awyddus i’w adnabod a ddaw i’w adnabod yn Geidwad ac yn frawd; y sawl sy’n dyheu am ddeall yr Efengyl a’i gwerthfawrogi a ddaw i ffydd ac i ryfeddu at yr hyn a ddywed Iesu.

Dweud y mae Iesu y bydd ei Efengyl yn aros yn ddirgelwch i bob un ohonom na fydd yn ei geisio ef nac yn ymateb i’w neges a’i wahoddiad i gredu ynddo. Mi fydd y newyddion da yn ddirgelwch; mi fydd yn neges na fydd yn gwneud math o synnwyr i ni os na fyddwn yn ystyried o ddifrif beth mae’n ei ddweud wrthym ac yn ei gynnig i ni. Ond mi fydd yn gwbl eglur i bawb sy’n ceisio cymorth a gras Duw i’w deall. Oherwydd Duw sy’n datguddio’r newyddion da yw ein Duw ni, a’r Un sy’n rhoi yn hael i bawb sy’n gofyn ganddo.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 01 Mehefin25 Mai, 2014