Mehefin 16, 2014

4 … 3 … 2 … 1 …


Eiddo’r buddugol

Mehefin 16, 2014

14

Hen dduwies Roegaidd oedd Nike. A hon, duwies buddugoliaeth, a gynrychiolid yn dal cwpan uwch ei phen ar dlws enwog ‘Jules Rimet’, a gynlluniwyd gan Ffrancwr o’r enw Abel Lafleur, ac a gyflwynwyd i enillwyr Cwpan Y Byd o ddechrau’r gystadleuaeth yn 1930. Ond nid y tlws hwnnw a gyflwynir i’r enillwyr ym Mrasil eleni. Enillodd Brasil Gwpan y Byd am y trydydd tro yn 1970, a daeth y tlws enwog yn eiddo iddyn nhw am byth gan fod Rimet, Llywydd FIFA yn 1930, wedi datgan y byddai’r wlad gyntaf i ennill y gystadleuaeth deirgwaith yn cael cadw’r tlws. Ers 1974, mae’r timau’n ymgiprys am dlws a gynlluniwyd gan Eidalwr o’r enw Silvio Gazzaniga sy’n darlunio dau athletwr buddugol iaethus yn dal y byd uwch eu pennau. Un peth sy’n sicr yw na ddaw’r tlws aur hwn yn eiddo parhaol i’r un o’r gwledydd sy’n cymryd rhan eleni gan fod hynny wedi ei wneud yn glir pan gafodd ei gyflwyno gyntaf.

Wn i ddim faint ohonom ni Gristnogion sy’n athletwyr gosgeiddig neu dduwiesau hardd! Yr ydym fodd bynnag yn debyg i’r tlysau. Mae enwau’r gwledydd sydd wedi ennill y tlws presennol wedi eu hysgythru oddi tano. Ac mae enw’r Gwaredwr a’n prynodd ac a’n henillodd ni trwy ei fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad arnom ninnau. Pobl Iesu Grist ydym, ac fel Cristnogion fe’n gelwir wrth ei enw. Ein hymffrost yw ein bod yn eiddo i’r un a’n henillodd.

Ac o’r ddau dlws, rydym yn debycach i dduwies Lafleur nag i athletwyr Gazzaniga. Sbaen yw deiliaid presennol Cwpan y Byd, ond mae tlws Gazzaniga eisoes wedi ei ddychwelyd i FIFA. Dim ond dros dro, am bedair blynedd, y bu’n ‘eiddo’ i Sbaen. Ond daeth duwies Lafleur yn eiddo parhaol i Brasil. Ac yr ydym ninnau’n eiddo parhaol i Grist. Trwy ffydd, fe ddeuwn yn eiddo iddo, nid dros dro, nid am gyfnod o’n bywyd yn unig, ond am byth. Ein hymffrost yw ein bod yn eiddo parhaol i’r un buddugol.

Ac eto, dydyn ni ddim byd tebyg i’r dduwies, wedi’r cyfan! Ewch i Brasil heddiw, a welwch chi mo honno. Oherwydd ychydig ddyddiau cyn y Nadolig yn 1983 fe gafodd y tlws ei ladrata o Bencadlys Cymdeithas Bêl Droed Brasil yn Rio de Janeiro, a welodd neb mohono ers hynny. Ond does dim peryg i ni gael ein colli o afael Iesu Grist. Unwaith y deuwn i ffydd ynddo, yr ydym yn ddiogel am byth. ‘Yr wyf fi’n rhoi bywyd tragwyddol iddynt,’ meddai’r Bugail Da am ei ddefaid, ‘… ac ni chaiff neb eu cipio hwy allan o’m llaw i’. Ein hymffrost yw ein bod yn gwbl ddiogel am byth yng ngafael y Crist buddugol sydd wedi’n cymryd yn eiddo iddo’i hun.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 15 Mehefin, 2014

 


Wedi’r Pentecost

Mehefin 16, 2014

Cofio a dathlu’r Sulgwyn a wnawn ni, er bod y sylw a roddwn i’r Ŵyl ac i’r digwyddiadau mawr yn Jerwsalem pan dywalltwyd yr Ysbryd ar ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist yn amrywio’n fawr o flwyddyn i flwyddyn. Mater arall yn llwyr yw profi unrhyw beth tebyg i’r hyn a brofwyd gan Simon Pedr a’r lleill.

‘Beth wyddom am yr Ysbryd yn symud mewn diwygiad yn ein plith? Faint wyddom am yr Ysbryd yn ein cyffroi i gyhoeddi’r Efengyl yn eofn? Beth wyddom am yr Ysbryd yn cynhesu’n calonnau wrth i ni glywed y gwirionedd am Iesu Grist? Ceisiwn o’r newydd yr Ysbryd a’i oleuni a’i nerth.’ Dyna a ofynnwyd ar ddiwedd yr erthygl yn Gronyn y Sul diwethaf, ac mae’n rhaid i mi ateb y cwestiwn yn onest a dweud mai ychydig iawn a wn i am y pethau hyn.

Gwelwyd pethau mawr ar Ddydd y Pentecost. (Ie, Pentecost, sylwch ac nid Petecost fel y gwelwyd ar dudalen flaen Gronyn y Sul diwethaf – camgymeriad oedd hwnnw, wedi i mi gopïo’r llun heb sbïo’n ddigon manwl arno). Tafodau tân, sŵn fel gwynt nerthol yn rhuo a phobl yn siarad ieithoedd nad oedden nhw i fod i’w gwybod: dyna rai o’r pethau anghyffredin hynny. Ond nid dyna’r pethau yr ydym ni i’w ceisio wrth feddwl am y Sulgwyn a’r hyn a’i dilynodd. Fe esgorodd digwyddiadau mawr y Sulgwyn ar ddau beth ym mhrofiad y disgyblion hyn: cyhoeddi Efengyl Iesu Grist a bywyd newydd mewn cymdeithas â’i gilydd fel Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist. A gwell o lawer na chynnwrf tafodau tân a gwynt nerthol i ni heddiw fyddai gweld y ddau beth hyn yn dod yn amlwg yn ein plith. Ie, ceisiwn o’r newydd yr Ysbryd a’i oleuni a’i nerth, er mwyn iddo ein defnyddio i rannu’r newydd da am Iesu Grist yn glir ac yn ffyddlon, ac er mwyn i’r Ysbryd ein bywhau fel cymdeithas ei bobl. Mae’n werth edrych ar y darlun o’r Eglwys Gristnogol ifanc yn Actau 2:43-47 a 4:32-37, er enghraifft.

Ceir yma ddisgrifiadau o’r Eglwys fel cymdeithas o gredinwyr sydd wedi eu huno mewn cariad yn eu haddoliad a’u gwasanaeth i’r Arglwydd Iesu ac i’w gilydd, wedi iddyn nhw ymateb mewn ffydd i’r Efengyl. Mae’n ddarlun byw a phrydferth o’r hyn y gall yr Eglwys fod ym mhob cyfnod. Wrth geisio’r Ysbryd, yr ydym yn ceisio’r Un sy’n medru ein nerthu i gyhoeddi Efengyl Iesu Grist yn ei grym, a’r Un sy’n medru troi criw o bobl yn gymdeithas fyw ei Eglwys.

Gwaith yr Ysbryd yw’r ddau beth: grymuso ein pregethu a bywhau ein heglwysi. A’r peth mwyaf cyffrous i mi am y dyddiau’n dilyn y Pentecost yw’r hyn a welwn yn Actau 2:47, lle dywedir wrthym fod ‘yr Arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub’. Os mai dyna sy’n dilyn pregethu grymus ac eglwys fyw, gweddïwn am i’r Ysbryd weithio’n nerthol yn ein plith.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 15 Mehefin, 2014