Gorffennaf 1, 2014

2 … 1 …

Advertisements

Ffordd berffaith

Gorffennaf 1, 2014

Doeddwn i ddim ar yr A55 nos Sul na dydd Llun, diolch am hynny. O fewn llai na phedair awr ar hugain cafwyd tagfeydd traffig difrifol. Ar dri darn gwahanol o’r ffordd, ac am wahanol resymau, daeth y traffig i stop am rai oriau. Roedd hynny’n golygu cryn anhwylustod a rhwystredigaeth i bawb oedd ar y ffordd ar y pryd. Ond roedd pob un o’r digwyddiadau a barodd i’r lôn gael ei chau hefyd yn golygu poen a thrafferth i bawb oedd yn gysylltiedig â hwy. Ac yn un o’r achosion hyn roedd yn golygu galar a cholled i un teulu gan fod dyn wedi ei ladd mewn damwain ar Allt Rhuallt. Pan glywn am ddamweiniau felly, mae oriau o oedi’n swnio’n beth dibwys iawn.

Bu cryn drafod ar yr A55 ers iddi gael ei hagor flynyddoedd yn ôl. Er ei bod yn amlwg yn welliant sylweddol ar yr hen lôn sy’n nadreddu trwy bentrefi a threfi’r Gogledd, buan iawn y daeth diffygion amlwg y briffordd newydd i’r amlwg. A thros y blynyddoedd, mae’r holl waith y bu rhaid ei wneud iddi a’r ffaith bod y digwyddiadau lleiaf (heb sôn am y damweiniau difrifol) yn peri i’r lôn gael ei chau yn cadarnhau’r ffaith bod i’r lôn ei gwendidau amlwg.

Un o’r pethau a ddywedodd Iesu Grist oedd, ‘Myfi yw’r ffordd’. Ond pa fath o ffordd? Ffordd uniongyrchol, yn sicr, a ffordd ddirwystr. Mewn gair, ffordd berffaith. Mae mwy nag un rheswm dros ddiffygion yr A55. Roedd y llwybr y byddai’r A55 yn ei ddilyn ar hyd arfordir y Gogledd yn creu problemau i’r cynllunwyr. Roedd gofynion cost hefyd yn golygu na ellid gwneud popeth y byddai’r cynllunwyr wedi dymuno ei wneud. Ac mae’n bosibl y gallai rhai pethau fod wedi eu gwneud yn well (beth bynnag yr her a beth bynnag y gost).

Ond ffordd berffaith yw’r Arglwydd Iesu Grist. Does ryfedd hynny gan fod y Duw a feddyliodd am y ffordd hon yn berffaith. Nid tasg hawdd oedd gwneud ffordd i bobl ddod at Dduw. Roedd pob math o rwystrau: pobl wedi pechu yn erbyn Duw; Duw yn gyfiawn yn ddig efo nhw am hynny; pobl heb allu nac awydd i geisio Duw; a Duw yn cyhoeddi eu bod oherwydd hynny yn wrthodedig ganddo. Ond Duw ei hun a gynlluniodd y ffordd berffaith trwy ei Fab Iesu Grist i bechaduriaid ddod ato a chael eu derbyn ganddo, ac ni lwyddodd yr un rhwystr na maint y gost i’w atal. Roedd y gost yn enfawr, ond nid ymatalodd Duw rhag rhoi ei Fab ei hun yn aberth trosom ac yn ffordd i ni ddod ato.

O’r cychwyn, roedd angen addasu, a thrwsio a gwella’r A55, a dyna’r stori o hyd. Mae’r gwaith o’i gwella yn ddiddiwedd. Ond nid oes modd gwella ar y ffordd a drefnodd Duw ar ein cyfer. O’r cychwyn, roedd Iesu’n ffordd glir at Dduw, ac ni all unrhyw beth ei rwystro rhag bod felly o hyd i bwy bynnag sy’n dod ato ac yn credu ynddo. Nid oes modd gwella arno, ac nid oes angen hynny chwaith.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 29 Mehefin, 2014