Gorffennaf 7, 2014

1 …


Cwymp

Gorffennaf 7, 2014

 

Gobeithio nad yw’r mis newydd hwn yn driw i’w enw ac mai ‘gorffen haf’ a welson ni’r wythnos ddiwethaf.

Ond beth bynnag am y tywydd, daeth yn ddiwedd ar yrfa a bywyd cyhoeddus y diddanwr a’r artist Rolf Harris yr wythnos ddiwethaf pan benderfynodd y rheithgor ar ddiwedd achos a barodd rai wythnosau ei fod yn euog o ymosod yn anweddus ar ferched ifanc. Ddydd Gwener, fe’i dedfrydwyd i garchar am bum mlynedd a naw mis. Am hanner can mlynedd bu’r Awstraliad dawnus yn wyneb a llais cyfarwydd. Arhosodd yn boblogaidd a llwyddiannus mewn maes sy’n rhoi sylw mawr i bobl am gyfnod byr cyn eu hanghofio’n llwyr. Ond bellach fe gollodd ei enw da, ac fe ddiflannodd y parch a’r edmygedd oedd gan bobl ato. Mae hyd yn oed ei ffrindiau gorau’n fud, ac yn methu â gwybod beth i’w ddweud.

Darllenais am un wraig sy’n berchen ar lun a wnaed ganddo a oedd yn ôl pob tebyg werth £50,000. Erbyn hyn, mae’n ystyried llosgi’r llun am nad yw o werth i neb ac am na all feddwl ei gadw yn ei thŷ. Am ryw reswm, mae acw o hyd hen record LP o ddiwedd y Chwedegau, ‘The Best of Rolf Harris’.   Mae acw hefyd lofnod y dyn a gafwyd yn fwy diweddar ar blatfform stesion Bangor. Go brin y gwnawn ninnau eu cadw bellach wedi i’r ’Worst of Rolf Harris’ ddod i’r amlwg trwy’r achos llys a chyda dyfarniad y rheithgor. Mae’n rhyfedd meddwl mai tua’r adeg y cyflawnodd y troseddau cyntaf yr ysgrifennwyd y geiriau canlynol ar glawr cefn y record: ‘Mae’n berson cynnes a dyngarol, a chanddo afiaith at fyw. Y cymydog perffaith. Y math o ddyn y byddech yn falch o weld eich merch yn ei briodi.’

Mor amhriodol y geiriau hynny erbyn hyn, ond am hanner canrif gyfan fe lwyddodd Rolf Harris i guddio’r ochr arall, dywyll i’w gymeriad. Ers iddo gael ei ddyfarnu’n euog mae pob math o sefydliadau yng ngwledydd Prydain ac yn Awstralia wedi mynd ati i wared â lluniau a gwahanol greiriau sy’n gysylltiedig ag ef. Mae’n hawdd deall pam bod hynny, yn arbennig pan fo troseddau o’r math y dyfarnwyd ef yn euog ohonynt yn cael eu cyfrif ymhlith y troseddau gwaethaf oll.

Ni all Rolf Harris feio neb ond ef ei hun am ei gwymp, ac ni ddylai synnu bod pobl mor awyddus i gefnu arno os yw’n euog o’r troseddau hyn. Ond wrth feddwl am y rhuthr cyhoeddus i dorri pob cyswllt ag ef, ni allaf lai na diolch am ras Duw yn yr Efengyl. Y mae ein pechodau ni, bawb ohonom, mor wrthun i Dduw (a gwaeth mewn gwirionedd) ag ydyw troseddau Rolf Harris i ni. Mae Duw yn ein cyfri’n euog ac yn deilwng o farn. Ac eto, yn ei drugaredd mae wedi trefnu ffordd i’r euog gael maddeuant ac i’r rhai a ddylai fod dan gondemniad gael eu gwneud yn blant iddo. Diolch o’r newydd am ffordd gyfreithlon i’r euog i hedd a ffafr gyda Duw.

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 06 Gorffennaf, 2014