Dechrau newydd

Medi 6, 2014

pontio

A hithau’n ddydd olaf Awst, edrychwn ymlaen at fis Medi a’i ddechreuadau newydd. Yr wythnos hon daw tymor a blwyddyn newydd yr ysgol a’r coleg. Bythefnos i nos Fercher bydd y Theatr Genedlaethol yn cyflwyno addasiad llwyfan Gareth Miles o Chwalfa, nofel T Rowland Hughes, yng nghanolfan newydd sbon danlli Pontio ym Mangor. A’r diwrnod canlynol, Medi 18, caiff pobl Yr Alban gyfle i bleidleisio dros ddechrau cwbl newydd mewn gwlad annibynnol. Gall fod yn chwalfa fawr i’r Deyrnas Unedig cyn diwedd Medi.

Bydd y gwaith adeiladu’n parhau ym Mangor am rai misoedd mae’n debyg cyn y bydd yr holl adeilad yn barod. Ond bydd y brif theatr yn barod y mis hwn. Theatr Bryn Terfel fydd enw honno, ond enw’r ganolfan gyfan sy’n ddiddorol. Defnyddiwyd yr enw ‘Pontio’ ar gyfer y gweithgareddau a gynhaliwyd ym Mangor a’r ardal ers i ddrysau Theatr Gwynedd gau yn 2008, a dyna fydd enw’r ganolfan newydd a fydd yn cynnwys llawer mwy na’r theatr ei hun. Mae’r enw ‘Pontio’ yn cyfleu’r pontio rhwng yr hen theatr a’r ganolfan newydd yn ogystal â’r pontio rhwng y ganolfan a’r Brifysgol ym Mangor a’r gymuned leol. Bwriedir i’r ganolfan, felly, fod yn fath o bont rhwng mwy nag un peth. Edrychwn ymlaen at ei gweld yn cyflawni hynny.

Edrych ymlaen at ddechrau newydd – a phontio newydd – y mae pawb yng nghyffiniau Penrhyndeudraeth hefyd. Ond ni ddaw’r dechrau newydd hwnnw’r mis hwn gan na fydd y bont Briwet newydd dros afon Dwyryd yn barod tan ddechrau’r flwyddyn nesaf. Yn y cyfamser bydd rhaid i bobl sy’n mynd o Harlech i Benrhyndeudraeth ddal i deithio’r wyth milltir ychwanegol trwy Faentwrog sydd wedi bod yn boendod ers misoedd erbyn hyn. Mor falch fyddant o weld cwblhau’r bont newydd a fydd yn cysylltu dwy lan yr afon.

A dechrau newydd, rhyddid newydd a bywyd newydd a ddaw trwy Iesu Grist sydd wedi ei wneud yn bont rhyngom a Duw. Roedd angen pontio am fod yna chwalfa wedi bod yn y berthynas rhyngom ni a’r Brenin Mawr gan ein bod wedi cefnu arno a gwrthod plygu ym mhob peth iddo. Doedd dim modd i ni ei hunain wneud y pontio; doedd dim modd i ni ddadwneud y drwg na gwneud pethau’n iawn rhyngom a Duw. Roedd y bwlch yn rhy fawr o’r hanner. Ond fe ddaeth Iesu i bontio’r bwlch hwnnw a’i gwneud yn bosibl i ni gael perthynas â Duw. Ac fe rydd i ni obaith a rhyddid a gras i gefnu ar y caethiwed i bechod a oedd yn gyfrifol am chwalu ein perthynas â Duw i ddechrau.

Trwy’r Efengyl, cawn osod ein bryd ar fyw’r bywyd newydd: cael Iesu Grist i’n dysgu a’n harwain; cael profi’r wefr o ddeall bod y berthynas wedi ei hadfer; a gwybod am y rhyddid o fyw yn nerth ac yng ngras Crist bob dydd. A dymuniadau gorau am ddechrau newydd y mis hwn i ddisgyblion ysgol ac i Pontio ac i bobl yr Alban.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 31 Awst, 2014