Cwterydd llawn

Hydref 19, 2014

Picture1

Nid yn Gronyn ond yn ‘Gair neu ddau’ yn Y Pedair Tudalen y soniais ddiwedd Ebrill eleni am y gwaith oedd yn cael ei wneud ar y pryd ar ochr y lôn rhwng ‘Pen Twnnal’ a gwesty Gwêl y Llyn. Ar y pryd, methu’n glir â deall oeddwn beth oedd pwrpas yr holl goncrid oedd yn cael ei osod yn lle’r gwair ar yr ochr chwith wrth fynd tua Chwm-y-glo, ac roeddwn yn ofni y byddai’r concrid yn golygu y byddai llifogydd gwaeth fyth ar y troadau peryglus mewn tywydd mawr. Ond roedd hynny cyn i’r cwteri gael eu gosod yn y concrid ac iddi ddod yn amlwg mai bwriad y gwaith a’r holl wario a wnaed oedd sicrhau bod y dŵr glaw yn llifo ymaith i’r cwteri hyn. Y gobaith oedd y byddai’r llifogydd yn llai o broblem ar y darn hwn o’r lôn.

Mae wedi glawio’n drwm ers diwrnod neu ddau, ac roedd cryn dipyn o ddŵr yn sefyll ar y lôn fore ddoe. Wedi’r holl wario, does dim gwahaniaeth o gwbl. Ac eto, fedr neb ddeud bod y misoedd o waith wedi bod yn ofer chwaith. Fwy na thebyg nad oes dim o’i le ar y cynllun na’r gwaith a wnaed ond bod ceg y cwterydd yn llawn o ddail yr hydref fel nad oes modd i’r dŵr wneud dim ond gorlifo i’r lôn. Mae angen clirio’r cwterydd er mwyn i’r dŵr lifo’n rhydd.

Tybed pa sianelau neu gwterydd sydd angen eu clirio yn ein bywydau ni? Pa sianelau, er enghraifft, sydd angen eu clirio er mwyn i ddŵr bendithion Duw lifo? Pa anghrediniaeth sydd raid ei symud er mwyn i geisio cymorth Duw? Pa amheuaeth sydd raid ei dileu er mwyn i ni dderbyn ei faddeuant? Pa galedwch sydd raid ei orchfygu er mwyn i ni brofi cymdeithas felys â’r Arglwydd? Mae dyfroedd bendithion Duw yn llifo atom, ond mae sianelau llawn o’r fath bethau yn gallu ein rhwystro rhag eu mwynhau.

Neu, a newid y ddelwedd am ychydig (gan mai sôn am lifogydd yr oeddwn) pa gwterydd sydd angen eu clirio a pha ddail a baw sydd angen eu symud rhag i’n bywydau ninnau fod yn llanast? Beth am yr amheuon sy’n ein rhwystro rhag edrych mewn ffydd ar Iesu Grist? Beth am yr hunan gyfiawnder sy’n ein cadw rhag cyfaddef ein beiau? Beth am yr oerni calon sy’n peri i ni beidio â charu Duw? Beth am y mudandod sy’n ein rhwystro rhag diolch i Dduw am ei drugaredd?

Oes, mae angen clirio’r cwterydd, a gobeithio y caiff y gwaith ei wneud yn fuan cyn i’r gaeaf ddod (neu nid mater o ddwr lawr draen ond arian lawr draen fydd o).  A bydd angen eu clirio’n gyson er mwyn iddynt fod yn effeithiol. Ac yn yr un ffordd, mae angen gwaith cyson, dyddiol hyd yn oed, yn ein bywydau ni er mwyn i’r sianelau fod yn glir. Mae’r gwaith hwnnw yn llaw Duw ei hun, gan ei fod trwy’r Ysbryd Glân yn ein sancteiddio a’n puro. Gweddïwn ninnau eiriau’r emyn:

   Ysbryd y tragwyddol Dduw,

   disgyn arnom ni …

   Plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni:

   Ysbryd y tragwyddol Dduw,

   disgyn arnom ni.

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 19 Hydref, 2014