Rhedeg y ras

Hydref 26, 2014

av Llongyfarchiadau mawr iawn i Alun Vaughan ar ennill Marathon Eryri ddoe. Mor braf yw gweld gŵr lleol a fagwyd yn Llanberis yn ennill y ras hon sy’n denu rhedwyr o bell ac agos, a phell iawn! Mae’r rhai ohonom na fu erioed yn agos i linell gychwyn yr un ras yn gorfod edmygu dawn a dewrder y rhai sy’n mentro rhedeg y fath bellter. Ond nid dawn a dewrder yn unig sy’n cyfrif mewn marathon ond dycnwch a dyfalbarhad, ac mae pawb sy’n nabod Alun yn gwybod mai blynyddoedd o ymarfer ac o ddal ati sy’n gyfrifol am y llwyddiant a’r buddugoliaethau a gaiff . Mi biciais draw i Goleg Y Bala bnawn ddoe (yn y car, nid ar droed!) i gael blas ar rywbeth a oedd – yn ddigon priodol o gofio’r Marathon – yn cael ei alw ‘Rhedeg y Ras’. Doedd yno fawr o redeg chwaith (os na wnaed hynny cyn i mi gyrraedd). Ar gyfer pobl ifanc oedd y diwrnod, ac o gofio’r teitl, nid syndod oedd clywed y geiriau hyn o’r Llythyr at yr Hebreaid: ‘Am hynny … gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystr, a’r pechod sy’n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu’ (Heb. 12:1–2). Un peth a welsom ni’n glir iawn oedd mai ras hir fel marathon – ras oes, mewn gwirionedd – ydi’r ras y mae’r Llythyr at yr Hebreaid yn sôn amdani. Darlun o’r bywyd Cristnogol ydi’r ‘ras’ y mae’r Beibl yn sôn amdani wrth gwrs. Y peth pwysig am unrhyw ras yw bod y rhedwyr yn dal ati, hyd yn oed pan fydd pethau yn anodd, er mwyn medru cyrraedd y llinell derfyn a gorffen y ras. Dangoswyd i ni bod rhedeg y ras yn llwyddiannus yn gofyn am ymarfer, ac am ddycnwch i ddal ati hyd yn oed pan yw pethau yn anodd a chaled. Mae gwerth mawr i redeg gyda phobl eraill. Mae’n haws rhedeg yng nghanol tyrfa nag ar ein pen ein hunain am fod pobl eraill yn medru ein hannog a’n helpu. Ac mae’r un peth yn wir am y bywyd Cristnogol: mae’n haws dyfalbarhau yn hwnnw yng nghwmni pobl eraill, ac mae Cristnogion yn medru annog ei gilydd a helpu ei gilydd i fyw’r bywyd glân a ffyddlon er mwyn Iesu Grist. Mae cyfarfodydd fel y rhai a gafwyd yn Y Bala ddoe yn amlwg yn help i bobl ifanc i ddilyn Iesu. Nid yw’n hawdd i’r un ohonom i ddilyn Iesu a thystio iddo heddiw, yng nghanol pobl sy’n aml iawn yn wrthwynebus i bob dim a gredwn am Dduw a’r Iesu. Mae’n fwy anodd fyth i bobl ifanc, mae’n debyg. A dyna pam ei bod mor braf gweld cymaint ohonynt yn Y Bala ddoe i gael help i redeg y ras yn llwyddiannus. Dowch i ni weddïo dros Gristnogion ifanc ein gwlad, iddynt fedru rhedeg y ras arbennig hon yn llawen a hyderus er mwyn Iesu Grist. Mor braf oedd gweld pobl ifanc yn mwynhau addoli a thrafod eu ffydd. Y piti mawr yw na fyddai mwy o hen bobl fel fi yno i weld peth mor rhyfeddol.

(Diolch i Gwynfor James, Deiniolen – SportspicturesCymru – am y llun.)

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 26 Hydref, 2014