Mis newydd

Tachwedd 3, 2014

caledr

Mi enillon ni awr y Sul dwytha wrth droi’r cloc nôl cyn y gaeaf. Ond bu ond y dim i mi golli mis heddiw wrth i mi ddod yn agos at droi’r calendr fis ymlaen.

Dros y Pass i gapel Nantybenglog y byddaf yn mynd y pnawn yma. Ond i rywle arall yr awn i pe na fyddwn wedi cael galwad ffôn fore ddoe. Roeddwn wedi edrych ar fy nyddiadur ddechrau’r wythnos ac wedi gweld enw capel arall gyferbyn â Sul cynta’r mis. Ond wedi’r alwad ffôn o Nantybenglog ddoe, mi sylweddolais fy mod am ryw reswm wedi edrych ar Sul cyntaf Rhagfyr yn hytrach na Sul cyntaf Tachwedd.

Ac felly, mae’n dda gen i ddeud y byddaf yn mynd i’r capel cywir y pnawn yma ac na fyddaf, wedi’r cwbl, wedi colli mis. Ac ydi, mae Tachwedd bron heb ei gyffwrdd o hyd. Ac o’i gael yn ôl, fel petai, does ond gobeithio y gallaf wneud y gorau ohono. Heddiw, er enghraifft, yw’r cyntaf o bum Sul sydd yn Nhachwedd eleni, a hynny’n golygu y bydd i mi fwy o gyfleoedd nag arfer i gyhoeddi gras Duw yn yr Efengyl. A chan nad wyf wedi ‘colli’ mis Tachwedd, mi gaf fynd i Gyfarfod Blynyddol Cynllun Efe yng Nghapel y Rhos, Llanrug nos yfory wedi’r cwbl. Ac mi gaf fynd i Astudiaeth Feiblaidd yr Ofalaeth sy’n ailddechrau nos Fercher yr wythnos hon. Beth am ddod atom i’r ddau gyfarfod? A chaf hefyd fynd i’r gwahanol gyfarfodydd eraill sydd i’w cynnal yn ystod y mis nesaf yma.

Ac os byw ac iach, caf fel chithau fis cyfan arall o fwynhau bendithion Duw.   Mae’r hyn a welsom o ffyddlondeb a haelioni Duw cyn hyn yn sail digonol dros gredu y cawn brofi bendithion fyrdd, beth bynnag a ddigwydd, y mis nesaf hwn. Boed i Dduw roi i ni bob dydd ei ras i’w derbyn a’u cydnabod.

A boed i ras Duw ein galluogi i fod yn bobl ffyddlon iddo ar hyd y mis nesaf hwn. Ambell dro, yng nghanol helbul byd, gawsoch chi eich temtio i gau eich llygaid ac anwybyddu’r cyfan? Feddylioch chi erioed y byddai’n braf osgoi ambell i fis yn y gobaith y bydd gwahanol drafferthion wedi diflannu cyn iddo ddod i ben? Ond mae’r mis Tachwedd hwn gennym eleni, a chawn ni ddim cau ein llygaid. Be’ ddaw o’r argyfwng Ebola? Be’ ddigwyddith yn Burkina Faso? Be’ feddyliwn ni o’r awgrym na ddylid gwneud unrhyw beth i helpu mewnfudwyr i wledydd Prydain pe digwyddai iddyn nhw fod mewn peryg ar y môr wrth geisio croesi’r Sianel?

Fe allwn gau ein llygaid, neu fe allwn dreulio’r mis nesaf yn meddwl am ein byd a’i broblemau; yn gweddïo dros bobl; yn galw ar y Llywodraeth i weithredu cyfiawnder a dangos tosturi; yn gweini ar ein gilydd yng nghariad Crist; yn addoli a chenhadu; yn ceisio perswadio pobl i dderbyn Iesu Grist yn Arglwydd a Gwaredwr; yn mwynhau’r bywyd Cristnogol o ddilyn Crist a’i addoli. Trysorwn bob eiliad a phob dydd, a phrynwn yr amser er mwyn gwasanaethu’r Iesu y mis hwn a phob mis arall.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 02 Tachwedd, 2014