Adventus

advent

‘Dyfodiad’ yw ystyr y gair Lladin ‘adventus’ a roddodd i ni’r term Adfent am y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Mae tymor yr Adfent yn cychwyn ar y pedwerydd Sul cyn y Nadolig (neu’r Sul agosaf at Ddydd Gŵyl Andreas ar Dachwedd 30). Heddiw, felly, ydi ail Sul y tymor hwn eleni.

Mae’r Adfent yn ymwneud â’r disgwyl am y Meseia, ac yn dathlu’r gobaith a’r tangnefedd a’r cariad a’r llawenydd a ddaw trwy ei ddyfodiad. Dros gyfnod yr Adfent, edrychir ymlaen bob blwyddyn at ddathlu dyfodiad Iesu Grist sy’n dwyn yr holl bethau hyn i ni.

Yn naturiol, felly, mae’r edrych ymlaen at ddydd Nadolig yn golygu edrych yn ôl dros y canrifoedd. Edrych nôl ar broffwydoliaethau’r Hen Destament am y Meseia i ddechrau, ac edrych yn ôl ar adroddiadau’r Testament Newydd am eni’r Iesu, a oedd yn gyflawniad o’r holl broffwydoliaethau hynny. Mewn rhyw ystyr, yr ydym yn rhannu profiad pobl dduwiol – fel Simeon ac Anna, y ceir eu hanes Efengyl Luc – a fu’n aros ar hyd eu hoes am ddyfodiad y Meseia. Ond mae ein profiad ni’n wahanol iawn hefyd gan mai cofio geni Iesu a wnawn ni, ac nid edrych ymlaen ato. Edrych ymlaen at ei ddathlu a’i gyhoeddi o’r newydd trwy ddathliadau’r Nadolig a wnawn ni. Disgwyl ei ddyfodiad, heb wybod pryd y digwyddai hynny, a wnâi Anna a Simeon a’u tebyg; cofio ei eni a wnawn ni, gan wybod pryd a lle y daeth. Ond mae’n ddigwyddiad mor fawr nes bod yr Eglwys Gristnogol yn medru edrych ymlaen yn ddisgwylgar bob blwyddyn at ei gofio a’i ddathlu.

Dal i aros am ddyfodiad y Meseia y mae’r Iddewon, heb dderbyn iddo ddod ym mherson Iesu Grist. Ac mor drist yw hynny, gan eu bod yn disgwyl am un sydd eisoes wedi dod.

Ond mae yna wedd arall i’r disgwyl a’r edrych ymlaen a gysylltwn â’r Adfent gan fod yr Eglwys Gristnogol yn Nhymor yr Adfent yn rhoi sylw hefyd i Ailddyfodiad Iesu Grist. Fe gofiwn fod Iesu wedi dod ac iddo gael ei eni ym Methlehem, ond fe gofiwn hefyd fod Iesu i ddod eto, yn frenin ac yn farnwr. Rhyw ddydd, na wyddom pryd, fe ddaw Iesu eto. Bryd hynny, bydd pawb yn sylweddoli mai ef yw’r Arglwydd. Bydd yn dod eto yn Nydd y Farn i gymryd ei bobl – y rhai a fydd wedi credu ym mhob oes – i fod gydag ef am byth. Yn yr ystyr hwn, nid yw Iesu wedi dod eto ac y mae ei Eglwys yn dal i ddisgwyl ac yn edrych ymlaen at ei weld yn dod ‘ar gymylau’r nef’.

Ac fel na wyddai Simeon ac Anna a phawb tebyg iddynt pryd y deuai’r Meseia gyntaf ni wyddom ninnau pryd y daw yr ail waith. Ond wrth gofio dyfodiad cyntaf Crist, a’r gobaith a’r tangnefedd a’r cariad a’r llawenydd a ddaeth gydag ef, mae Cristnogion yn edrych ymlaen at ei ailddyfodiad, a’r cyfan y bydd hynny yn ei olygu. A beth yw hynny? Yn syml iawn, ‘ac felly byddwn gyda’r Arglwydd yn barhaus’ (1 Thesaloniaid 4:17).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 07 Rhagfyr, 2014 [Llun: FreeFoto.com]

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: