Barod?

Daeth haen o eira dros gopa’r Wyddfa, ac ar y radio fore Gwener clywyd bod eira yng nghyffiniau Cerrigydrudion yn golygu bod rhaid wrth ofal arbennig ar y ffyrdd yn yr ardal honno.

Bu llawer o ddyfalu ers tro pa dywydd sydd o’n blaen y gaeaf hwn. Cawsom dywydd mor fwyn am fisoedd cyn iddi oeri’n ddiweddar. Gawn ni eira eleni neu beidio? Pan ddaw’r eira, neu os daw’r eira, mae’n beryg na fyddwn yn barod amdano. Mewn gwledydd eraill, fel Canada a gwledydd Sgandinafia, sy’n cael eira trwm yn rheolaidd, bydd pobl yn gwbl barod amdano ac wedi paratoi ar ei gyfer bob blwyddyn. Ond am nad ydym ni’n cael eira bob gaeaf, nid ydym yn gwneud yr un paratoadau. Mae hynny’n wir nid yn unig am yr awdurdodau cyhoeddus ond amdanom ni fel unigolion hefyd.

Faint ohonom, er enghraifft, sydd heb estyn y wellingtons a’r rhaw eira a’r brwsh bras heb sôn am y sled a’r hen got a’r menyg trwchus y byddwn eu hangen ar gyfer chwarae yn yr eira, neu ar gyfer clirio’r eira oddi ar lwybr yr ardd? Fe gawn ein cynghori i gadw rhaw eira a blanced a lamp a rhywbeth i’w fwyta yng nghist y car, rhag ofn i ni gael ein dal mewn eira. Faint ohonom sydd wedi rhoi’r pethau hynny yn y car yn barod?

Cyfle i baratoi ar gyfer y Nadolig yw tymor yr Adfent, ac mae’n siŵr y bydd yr Ŵyl yn golygu mwy i ni os byddwn wedi paratoi ymlaen llaw amdani ac wedi edrych ymlaen at ddathlu geni Iesu Grist ein Gwaredwr. Mae atgoffa ein hunain yn gyson o fawredd y babi a aned ym Methlehem yn amlwg yn un ffordd o baratoi at ddathlu’r Nadolig yn iawn. Mae meddwl am bobl eraill, a gwneud ymdrech i gefnogi’r gwaith a wneir gan wahanol elusennau i weini ar bobl sydd mewn trafferthion ar drothwy’r Ŵyl hefyd yn baratoad da ar gyfer dathlu dyfodiad Iesu i’n byd.

Ond er y pwyslais mawr a rydd Tymor yr Adfent ar baratoi ar gyfer dyfodiad Iesu, tybed na fedrwn ni droi’r cyfan ben i waered? Yn lle sôn am baratoad ar gyfer dyfodiad Iesu, oni allwn sôn am ei ddyfodiad ef fel y paratoad? Mae dyfodiad Iesu’n baratoad ar ein cyfer, yn yr ystyr ei fod yn ein paratoi neu yn ein gwneud ni’n barod ar gyfer rhai pethau. I ddechrau felly, wrth i ni dderbyn Iesu Grist yn Waredwr fe’n gwneir yn barod i fyw gan fod gennym bwrpas newydd i’n bywydau, sef dilyn Iesu a’i wasanaethu, ac addoli Duw sydd wedi dangos y fath gariad tuag atom. Ond fe’n gwneir yn barod hefyd i farw gan fod derbyn Iesu yn Geidwad yn golygu nad oes arnom mwyach ofn marwolaeth am ei fod ef yn cynnig bywyd tragwyddol i bawb sy’n credu ynddo.

Er mor bwysig yw paratoi ar gyfer dathlu Gŵyl y Geni, pwysicach fyth yw gadael i Ŵyl y Geni – a’r Crist a anwyd – ein paratoi ni ar gyfer byw a marw. Un o fendithion mwyaf Crist i ni yw ei fod yn ein gwneud ni’n barod.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 14 Rhagfyr, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: