Dim mwy o golff

Chwefror 1, 2015

Mae golffwyr da yn gyfarwydd ag adar gan fod byrdi ac eryr ac albatros yn rhan o eirfa’r gêm. Ond mae’n debyg mai anifeiliaid ac nid adar fydd i’w gweld ar Gwrs Golff Llangefni o fewn ychydig wythnosau. Mae Cyngor Môn newydd gyhoeddi y bydd y Cwrs Golff y bu’n ei gynnal yno ers deng mlynedd ar hugain yn cau fis Ebrill. Caiff y tir ei roi ar les at ddefnydd amaethyddol am ddwy flynedd cyn ei werthu yn 2017. Yn amlwg, yr argyfwng ariannol y mae pob cyngor sir yn ei wynebu sydd y tu cefn i’r penderfyniad hwn a fydd yn peri siom fawr i lawer o bobl sydd wedi mwynhau taro’r bêl fach dros erwau braf y cwrs hwn.

Mi fûm innau yno ambell waith. Nid mod i’n golffiwr chwaith. Doedd dim angen bod yn golffiwr gan mai rhan o bwrpas y cwrs bychan hwn oedd rhoi cyfle i bobl amhrofiadol i chwarae’r gêm. Roedd o’n lle delfrydol i fynd â’r hogiau ar ddiwrnod braf o wyliau. A phob tro y byddem yn mynd yno, mi fyddem yn addo i’n gilydd y byddem yn mynd yn amlach. Ond doedd hynny byth yn digwydd; a’r gwir ydi na fûm i yno fwy na hanner dwsin o weithiau dros yr ugain mlynedd diwethaf. Roedd hi’n siom clywed y bydd y cwrs yn cau am ei fod, yn ôl y cyhoeddiad, yn gwneud colled flynyddol o £28,000. Prin y byddwn i wedi gwneud fawr o wahaniaeth i’r swm hwnnw trwy fynd yno’n fwy aml. Ac er mai ymwelydd achlysurol iawn fûm i, mae yna hen deimlad o chwithdod o glywed y bydd y cwrs yn diflannu.

Mae’n debyg y bydd sawl un ym Môn yn difaru na fydden nhw wedi gwneud mwy o ddefnydd o’r cwrs wrth ei weld yn cau. Yr un yw’r stori o hyd pan fydd pobl yn gofidio bod eu siopau a’u caffis a’u tafarndai a’u neuaddau lleol yn cau. Dim ond wedi iddyn nhw gau y bydd llawer o bobl yn gweld gwerth y pethau hyn. Dim ond wedyn y mae’n gwawrio arnyn nhw nad oedd dim i’w ddisgwyl ond cau os nad oedd pobl yn eu cefnogi. Mae’r cawr mawr Tesco hyd yn oed yn cau siopau erbyn hyn am nad oes digon o gwsmeriaid yn dod trwy’r drws.

Siopau, caffis, tafarndai, neuaddau. A chapeli ac eglwysi. Oherwydd does dim parhad i’r rheiny chwaith heb bobl i’w mynychu a’u cynnal. Mae llawer yn gofidio bod capeli’n cau er na fuon nhw ar eu cyfyl ers blynyddoedd! Ond nid mater o gefnogi capel yn unig yw hyn, wrth gwrs. Nid y llain tir oedd y peth pwysicaf yn Llangefni ond yr hwyl oedd i’w gael wrth chwarae arno. Ac nid capeli ond yr hyn sy’n digwydd ynddyn nhw sy’n bwysig. Eu gwerth yw eu bod yn llefydd i bobl gyfarfod i addoli Duw ac i gael cymdeithas ag eraill sy’n arddel yr un ffydd yn Iesu Grist. Maen nhw’n llefydd i bobl o bob oed glywed yr Efengyl a dysgu am y bywyd Cristnogol. Ac os ydyn nhw’n dal i wneud hynny yn ein hoes dywyll ni, mae’n werth eu diogelu ac, ie, eu cefnogi hyd orau ein gallu. Ac am y rheswm hwnnw, diolchwn i Dduw o’r newydd am bawb a fu, ac sydd o hyd yn ffyddlon ynddyn nhw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 01 Chwefror, 2015