Parascefidecatriaffobia

Chwefror 15, 2015

Gobeithio nad oes yr un ohonoch yn dioddef o parascefidecatriaffobia. Mae’n debyg ei fod yn swnio’n fwy poenus nag ydyw mewn gwirionedd. Ac eto, mae’n achosi mwy na digon o boen meddwl i’r rhai sy’n gaeth iddo. I’r bobl hynny, roedd y cyflwr ar ei waethaf echdoe.   Ac er iddo gilio ers hynny, fe ddaw i’r wyneb ddwywaith eto cyn diwedd y flwyddyn. Un cysur bychan yw’r ffaith mai unwaith yn unig y bydd yn debygol o aflonyddu arnyn nhw’r flwyddyn nesaf. Ond cysur mwy o lawer yw’r ffaith nad oes rhaid i’r cyflwr hwn gael y gorau arnyn nhw a bod modd dod yn rhydd oddi wrth ei afael a’i ddylanwad.

Ofn dydd Gwener y trydydd ar ddeg o’r mis yw parascefidecatriaffobia. Cyfyd yr ofn o’r hen ofergoel bod y dyddiad hwn yn dwyn anlwc i bobl. Clywyd am bobl yn ofni codi o’r gwely ar y dyddiad hwn am eu bod yn ofni beth allai ddigwydd iddynt. Mae eraill yn ofni teithio ac yn mynnu addasu eu trefniadau er mwyn osgoi unrhyw beth a allai olygu lwc ddrwg iddynt. Druan ohonynt.

Does wybod o ble’n union y tarddodd yr ofergoel hwn. Dowch i ni fod yn gwbl sicr i ddechrau mai dyna ydyw: ofergoel, sef ofer goel. Cred ofer yw peth fel hyn. Does dim gwir ynddi. Nid oes mwy o reswm dros ofni dydd Gwener y trydydd ar ddeg na dydd Gwener y cyntaf (neu’r ail neu’r degfed neu unrhyw ddydd Gwener arall. Ac fel pob ofergoel arall am gerdded dan ysgol neu weld cath ddu neu am beidio mynd allan o dy trwy ddrws gwahanol i’r un y daethoch i mewn trwyddo, nid oes unrhyw sail iddi. Pa synnwyr sydd mewn credu bod ein hynt a’n lles yn ddibynnol ar rif neu gath neu ddrws?

Mae gan y Cristion sail gadarnach o lawer i’w fywyd. Fel y dywed Tecwyn Ifan yn un o’i ganeuon, ‘Credaf mewn rhagluniaeth, nid ofergoeolion’. Duw sy’n darparu ar ein cyfer; Duw doeth a da a llawn cariad sy’n trefnu ein mynd a dod. Nid ydym ar drugaredd cyfres o bethau anwadal sy’n dwyn eu lw a’u hanlwc i ni, ond yn hytrach yn llaw Duw a Thad sy’n ben dros bob peth ac yn gwarchod drosom bob amser ac sy’n gwneud i bopeth fod er daioni i’r rhai sy’n ei garu. Ni olyga hynny ein bod yn deall popeth sy’n digwydd i ni. Ni olyga chwaith ein bod yn medru derbyn yn rhwydd holl droeon dirgel rhagluniaeth Duw. Ond mae’n golygu ein bod yn medru ymddiried bob amser bod y cyfan sy’n digwydd yn llaw Duw, a’i fod yn rheoli dros y cyfan ac yn gweithio’r cyfan yn ôl ei fwriadau da ei hunan. Fel y dywed yr emyn: ‘Trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Iôr yn dwyn ei waith i ben’ a ‘Tu cefn i len rhagluniaeth ddoeth mae’n cuddio wyneb Tad’. Er mor anodd ar brydiau yw deall trefn rhagluniaeth y Brenin Mawr, cysur y Cristion yw mai ei Dad nefol sy’n gofalu’n dyner amdano ac yn trefnu’r cyfan ar ei gyfer.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 15 Chwefror, 2015