Anesmwytho

Mawrth 9, 2015

Nid syndod oedd clywed y newyddion o Brifysgol Aberystwyth ddechrau’r wythnos ddiwethaf.  Wedi’r cwbl, nid yw’r myfyrwyr sy’n mynnu bod y Beibl yn gwneud iddyn nhw deimlo’n anghysurus yn dweud dim newydd.  Oherwydd mae Gair Duw wedi gwneud hynny erioed.  O’r cychwyn cyntaf mae geiriau’r Duw byw wedi aflonyddu ar bobl.  Byth ers i Adda ac Efa glywed Duw yn siarad â nhw yng ngardd Eden, mae geiriau Duw trwy’r tadau a’r proffwydi a’r apostolion, a thrwy enau Iesu Grist hun, wedi gwneud hynny.

Ar un ystyr, felly, gallaf ddeall yr hyn a ddywed y myfyrwyr am y Beibl, ei fod yn llyfr sy’n anesmwytho.  Mae pob Cristion yn gwybod hynny’n dda.  Mae wedi bod yn ddirgelwch llwyr i mi ers blynyddoedd sut y gall neb ddarllen y Deg Gorchymyn neu’r Bregeth ar y Mynydd neu lythyrau’r Testament Newydd heb gael ei anesmwytho wrth sylweddoli mor bell ydym o’r safon a’r disgwyliadau a gyflwynir i ni yn y darnau hyn o’r Ysgrythur.  Mae’r Beibl i fod i’n hanesmwytho; mae geiriau Duw wedi eu rhoi er mwyn aflonyddu arnom a gwneud i ni weld ein hangen am y gras a’r trugaredd a gyflwynir i ni yn yr Efengyl.  Ond wrth gwrs, mae’r Beibl yn gwneud mwy nag aflonyddu arnom gan fod ei eiriau’n dod â chysur a gobaith a llawenydd hefyd.  Mae Gair byw’r Duw byw yn goleuo ein meddwl ac yn dangos y ffordd at Dduw a’r ffordd i’r bywyd sy’n fywyd yn wir.

Cwyno mae rhai o fyfyrwyr Aber am y Beiblau a osodwyd yn eu hystafelloedd   yn llety’r Brifysgol.  Cymdeithas y Gideoniaid sy’n darparu’r Beiblau hyn i’r Brifysgol.  Maent wedi gwneud yr un peth ers blynyddoedd i westai ac ysbytai a sefydliadau eraill, ac mae cenedlaethau o ddisgyblion ysgol wedi cael Beibl neu Destament Newydd yn rhodd gan y Gymdeithas hon.  Mae llawer wedi gwerthfawrogi’r rhodd honno’n fawr ac wedi trysori’r llyfrau, ac eraill heb erioed eu hagor ers iddyn nhw eu derbyn.  Ond mae’r Gideoniaid wedi parhau i ddarparu’r Beiblau yn y gobaith y bydd rhywrai’n eu darllen ac yn clywed trwyddynt lais y Duw byw yn eu cyfarch, i’w hargyhoeddi a’u calonogi a’u bywhau.

Yn ôl a ddeallaf, mae’r myfyrwyr am gynnal refferendwm i benderfynu a ddylid parhau i osod  Beiblau yn llety’r Brifysgol.  I bawb ohonom sy’n falch o weld y Beibl yn cael ei ddosbarthu’n eang, peth trist yw meddwl y gall yr arfer o osod Beibl yn llety’r Brifysgol ddod i ben.  Yr hyn na allaf ei ddeall am gŵyn y myfyrwyr yw’r elfen o hurtrwydd sy’n medru perthyn iddi.  Oherwydd sut all llyfr – clawr a swp o dudalennau – anesmwytho neb?  Ydyn ni yn y gwledydd hyn wedi llwyddo i fagu cenhedlaeth mor ofergoelus nes bod pobl yn ofni llyfr nad oes ganddyn nhw’r un  bwriad o’i ddarllen?  Gweddïwn y bydd neges y Beibl (yn hytrach na’r gyfrol ei hun) yn peri’r anesmwythyd sy’n troi pobl at Dduw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 08 Mawrth, 2015