Walter Scott

Ebrill 12, 2015

 

Os mai rhy brysur yn dathlu fy mhen blwydd oeddwn, mwyaf cywilydd i mi. Yn sicr, doeddwn i ddim yn cofio mai’r diwrnod hwnnw y lladdwyd dyn ifanc 18 oed o’r enw Michael Brown yn nhref Ferguson, Missouri yn Yr Unol Daleithiau. Fe’m hatgoffwyd o’r digwyddiad hwnnw gan yr hyn a ddigwyddodd yn North Charleston, De Carolina’r wythnos ddiwethaf pan laddwyd dyn 50 oed o’r enw Walter Scott. Yr hyn sy’n gyffredin i’r ddau achos oedd mai dyn croenddu gafodd ei saethu gan blismon croenwyn.

Rwy’n cofio enw Michael Brown, ond fe’m synnwyd o sylweddoli bod wyth mis cyfan ers iddo gael ei ladd. Ac fe’m synnwyd yn fwy o sylweddoli nad oes gen i gof o gwbl am Tamir Rice na Jerame Reid. Dim ond 12 oed oedd Tamir Rice pan laddwyd o mewn parc chwarae yn Cleveland, Ohio fis Tachwedd y llynedd, a 36 oed oedd Jerame Reid pan laddwyd o yn Bridgeton, New Jersey ym mis Rhagfyr. Yn y naill achos a’r llall eto, plismyn croenwyn a saethodd blentyn a dyn ifanc croenddu.   Roedd lluniau fideo’n awgrymu nad oedd Jerame Reid yn gwneud dim ond camu allan o’i gar, wedi i’w gar gael ei stopio gan blismon, pan saethwyd o gan y plismon hwnnw. Ac yn achos Walter Scott, cafwyd lluniau fideo sy’n dangos yn glir i’r gwr hwnnw gael ei saethu yn ei gefn fwy nag unwaith gan blismon wrth geisio rhedeg oddi wrtho.

Nid yw’n syndod bod y marwolaethau hyn wedi achosi pryder mawr i bobl yn yr Unol Daleithiau ac ar draws y byd. Nid yw’n syndod chwaith eu bod wedi arwain at dyndra mawr. Yn Ferguson ei hun wedi marwolaeth Michael Brown, cafwyd protestiadau heddychol a threisgar oherwydd pryder pobl bod honno’n enghraifft arall o’r plismyn a’r awdurdodau’n cam-drin pobl groenddu. Cafwyd hefyd brotestiadau yn Ne Carolina yr wythnos ddiwethaf wedi marwolaeth Walter Scott.

Ond cafwyd hefyd ymateb grasol ei frawd, Anthony Scott. ‘Daliwch i weddio,’ meddai, ‘dros ein teulu ni, i ni ddod trwy hyn. Oherwydd mae   arnom angen gweddi, gan fod gweddi yn newid pethau. A bydd cyfiawnder yn cael ei wneud.’ Gallwn wneud hynny, bawb ohonom. Gallwn weddio dros y teulu hwn a phob teulu arall a ddioddefodd amgylchiadau tebyg. Gallwn weddio y byddant yn profi nerth a chysur yn eu galar. Gallwn weddio hefyd dros eu cymunedau, a thros gymunedau ym mhob gwlad lle ceir tyndra oherwydd anghyfiawnder a chasineb o bob math. Gallwn weddio y bydd pobl y cymunedau hynny’n cael eu trin yn gyfiawn, beth bynnag eu lliw a’u hil a’u ffydd. Ac ie, cyn iddynt hwythau, fel Tamir a Jerame fynd yn angof, gallwn hefyd weddio dros y teuluoedd a’r cymdogaethau yn Kenya sy’n galaru o golli bron i 150 o fyfyrwyr a laddwyd ym Mhrifysgol Garissa ar Ebrill 2. A chydag Anthony Scott, gweddio gan gofio y gall gweddi newid pethau ac esgor ar gyfiawnder.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 12 Ebrill, 2015