Neges Nahum

Fyddai’r un gwleidydd yn meiddio dweud yr hyn a ddywedodd y proffwyd Nahum wrth bobl Ninefe. Fyddai neb yn debygol o bleidleisio drostynt pe byddent yn dweud rhywbeth o’r fath. Mae’r gwleidyddion am y gorau i’n perswadio mai ganddynt hwy y mae’r atebion i broblemau ein cymdeithas. Ac er i lawer ohonynt losgi eu bysedd trwy addo’r byd cyn hyn, maent yn dal i wneud addewidion mawr am yr hyn y byddant yn ei wneud os cânt eu hethol i San Steffan.

Dychmygwch yr ymateb pe byddai’r ymgeiswyr seneddol yn dweud wrth eu hetholwyr yr hyn a ddywedodd Nahum, ‘Ni ellir lliniaru dy glwyf’ (Nahum 3:19). Mae clwyf ein cymunedau yn ddwfn heddiw, a thasg y gwleidyddion yw mynd i’r afael â’r materion sy’n blino pobl er mwyn gwneud bywyd pawb ohonom yn well. Gwyddom fod llawer o’r addewidion a wneir yn wag ac yn annhebygol o gael eu cadw os daw’r blaid sy’n eu gwneud i rym. Ac eto, mi fyddem yn fwy tebygol o bleidleisio dros bobl yr addewidion gwag na thros rywun a fyddai’n cyhoeddi nad oes dim y gall neb ei wneud i wella ein stad. Na, fyddai’r un gwleidydd yn gwneud ‘Ni ellir lliniaru dy glwyf’ yn slogan etholiadol.

Ond nid geiriau gwleidydd oedd y rhain, wrth gwrs, ond geiriau proffwyd Duw. Yr oeddent, ac y maent o hyd, yn eiriau difrifol a dychrynllyd gan fod Nahum yn cyhoeddi nad oes gobaith i ddinas Ninefe. Oherwydd ei drygioni a’r modd y bu’n gormesu cenhedloedd eraill mae Ninefe a theyrnas Asyria i gael ei dymchwel. Does dim modd iddi osgoi hynny, ac ‘ni ellir lliniaru dy glwyf’. Roedd Ninefe wedi cael ei chyfle, mae’n debyg, yn nyddiau Jona, dros ganrif yn gynharach, ond bellach mae ar ben arni.

Neges fawr yr Efengyl yw nad yw hi ar ben arnom ni ac y gellir lliniaru ein clwyf. Mae modd gwella clwyf ein pechod trwy’r hyn a wnaeth Iesu Grist ar Galfaria; mae modd gwella clwyf gwendid yr Eglwys trwy’r nerth sydd yn yr Ysbryd Glân; mae modd gwella clwyf ein hofnau trwy’r cysur a geir yn Nuw ein Tad nefol. Beth bynnag yw’r clwyf, a pha mor ddwfn bynnag ydyw, mae modd ei wella trwy Dduw pob gras. Oherwydd fel y dywed Nahum eto, ‘Y mae’r Arglwydd yn dda – yn amddiffynfa yn nydd argyfwng; y mae’n adnabod y rhai sy’n ymddiried ynddo’ (1:7).

A beth bynnag a wnawn o addewidion y gwleidyddion dros y pythefnos nesaf, gallwn ymddiried yn yr addewidion a rydd y proffwyd i ni. ‘Y mae Duw yn dda.’ Ac y mae yn ‘amddiffynfa yn nydd argyfwng’. Gallwn ninnau yn hyderus ddweud hyn wrth bobl sy’n wynebu gwahanol anawsterau. Beth bynnag yr argyfwng, gallwn addo y bydd Duw yn amddiffynfa iddynt trwy’r cyfan. Mae angen ffydd i gredu hynny, ac mae angen ffydd i fentro ei ddweud wrth eraill.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 19 Ebrill, 2015