Diwinyddiaeth Blatter

Roedd pleidlais llywyddiaeth FIFA nos Wener yn dipyn o bantomeim. Wedi blynyddoedd o ddadlau poeth ynghylch llygredd honedig yr ‘elusen’ hon sy’n rheoli pêl-droed y byd, ac ar ddiwedd wythnos a welodd nifer o bobl fwyaf amlwg y mudiad yn cael eu harestio a’u cyhuddo o droseddau ariannol, fe ail etholwyd Sepp Blatter yn Llywydd am y pedair blynedd nesaf. (Siawns nad yw’r ffaith bod FIFA, sy’n ymdrin â mwy na biliwn o bunnoedd bob blwyddyn, yn cael ei gyfrif yn elusen yn awgrymu bod rhywbeth mawr o’i le o fewn y mudiad hwn.)

I’r anghyfarwydd, neu i’r rhai sy’n gweld y byd trwy lygaid Ewropeaidd, roedd ethol Blatter dan y fath gwmwl yn gryn ddirgelwch. Ond er gwaethaf pob llygredd ariannol a phob ymelwa personol honedig, mae’r ffaith fod FIFA, dan arweiniad Blatter, wedi rhoi arian sylweddol i ddatblygu pêl-droed mewn llawer o wledydd yn esbonio teyrngarwch cymdeithasau pêl-droed y gwledydd hynny iddo. Na, doedd gan ei wrthwynebydd fawr o obaith i’w ddisodli.

Ac felly, ymddiriedwyd y dasg o roi trefn ar FIFA a’i waredu oddi wrth yr elfennau llygredig y mae hyd yn oed Blatter erbyn hyn yn cydnabod sy’n rhan ohono, i’r union ddyn a fu’n rheoli’r mudiad ers 16 o flynyddoedd. Wn i ddim oll am argyhoeddiadau neu ddiffyg argyhoeddiad crefyddol Mr Blatter, ond fe ddysgais gryn dipyn am ei ddiwinyddiaeth. A deud y gwir, mae elfennau cyfarwydd iawn yn ei ddiwinyddiaeth. Dowch i mi nodi tri pheth i ddangos hynny.

Yn gyntaf, mynnodd Blatter trwy’r wythnos mai ‘lleiafrif bychan’ o fewn FIFA a’r byd pêl-droed sy’n llygredig. Nos Wener, fe’i clywyd yn dweud nad yw ef, mwy na neb arall, yn berffaith; ond doedd hynny ddim yn golygu ei fod yn cydnabod unrhyw fai. Dyma ddiwinyddiaeth boblogaidd pobl sy’n cydnabod nad ydyn nhw’n berffaith ond na allan nhw dderbyn am un eiliad yr hyn a ddywed y Beibl am bob un ohonom yn llygredig ac euog yng ngolwg Duw. Mae’r syniad o ‘bechod gwreiddiol’ yn ddieithr i Blatter.

Yn ail, mae Blatter yn credu y gall o ei hun lanhau FIFA a’i waredu o’r llanast y mae ynddo. Mae’n hyderus nad oes modd ei feio fo am unrhyw beth, ac yn mynnu mai fo yw’r dyn i docio a phuro FIFA. Mae’r ymdeimlad o angen am gymorth a gwaredigaeth o’r tu allan i ni ein hunain yn ddieithr iawn i Blatter.

Ac yn drydydd, wrth sôn am ‘ddod â chwch FIFA yn ôl i’r lan’ soniodd Blatter am gael ‘Duw neu Allah neu bwy bynnag yw’r ysbryd rhyfeddol sydd yn y byd’ i’w helpu. Yn amlwg, mae’r syniad o un Duw, y gwir a’r bywiol Dduw, yn ddieithr i Blatter.

Mwy nag un duw; cyfiawnhad trwy weithredoedd; a gwadu pechod gwreiddiol: dyna ddiwinyddiaeth Blatter!

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 31 Mai, 2015

Yn y cefndir

Bosib iawn mai arferiad sy’n gyfrifol amdano, ond anaml iawn y byddaf fi’n cloi oedfa heb ddweud geiriau’r ‘Gras’. Yn ôl a ddarllenais mewn mwy nag un lle yn ddiweddar, byddai ambell un yn feirniadol o’r arfer hwnnw gan eu bod o’r farn bod defnyddio’r un geiriau ar ddiwedd pob oedfa yn arwydd sicr o ddiffyg dychymyg ac o ddiogi mawr. Wn i ddim faint ohonoch a fyddai’n cytuno â’r farn honno ac a fyddai’n croesawu rhywfaint o amrywiaeth i’r geiriau a ddefnyddir ar ddiwedd oedfa!

Beth bynnag am hynny, un peth pwysig y mae dweud neu weddïo’r Gras yn ei wneud yw sicrhau bod ym mhob oedfa o leiaf un cyfeiriad at y gwirionedd mawr am Dduw – ei fod yn Dad ac yn Fab ac yn Ysbryd Glân. Caiff Duw’r Tad ei gyfarch ym mhob oedfa, diolch am hynny. Sonnir hefyd am Iesu Grist ym mhob oedfa, a gobeithio’n fawr mai’r dyn go iawn sy’n wir Fab Duw hefyd a gaiff ei gyflwyno gennym. Ond mae trydydd person y Drindod, neu drydydd person y Duwdod, yn cael llawer llai o sylw. Ai gwir dweud na fyddai’n cael ei grybwyll o gwbl mewn aml i oedfa oni bai bod yna gyfeiriad ato mewn ambell emyn? Rydym yn aml yn dawedog ynglŷn â’r Ysbryd Glân, ac mae geiriau’r Gras o leiaf yn ein hatgoffa amdano.

Mae’r Sulgwyn wrth gwrs yn gyfle i’r Eglwys Gristnogol ddathlu tywalltiad yr Ysbryd Glân ar ddisgyblion Iesu Grist wedi iddo ef eu gadael a chael ei ddyrchafu’n ôl at ei Dad. Mae’n gyfle nid yn unig i edrych yn ôl a chofio’r hyn a ddigwyddodd yn nyddiau cynnar yr Eglwys ond hefyd i ddathlu’r ffaith fod yr Ysbryd Glân yn parhau i arwain ac i nerthu’r Eglwys heddiw.

Ar y Sulgwyn heddiw, felly, diolchwn o’r newydd am yr Ysbryd a’i waith. Person yw’r Ysbryd Glân, yn union fel y mae Duw’r Tad a Duw’r Mab yn berson. Diolchwn am yr hyn y mae’n ei wneud, a gweddïwn y bydd ei waith yn cryfhau ac yn llwyddo fwyfwy bob dydd. Ond os cawn ni’r fraint o weld yr Ysbryd Glân ar waith, un peth y gallwn fod yn sicr ohono yw na fyddwn yn sylwi’n ormodol arno fo ei hun gan mai person sy’n dewis bod yn y cefndir yw’r Ysbryd. Nid swildod sy’n gyfrifol am hynny. Doedd dim arwydd o swildod wrth iddo ddisgyn ar y disgyblion ar ddydd y Pentecost. Gellid dweud iddo wneud digon o sôn amdano’i hun y diwrnod hwnnw, rhwng sŵn y gwynt mawr a’r tafodau tân! Ond eithriad oedd hynny er mwyn ei gwneud yn gwbl amlwg ei fod wedi dod. Fel arfer, mae’n dewis bod yn y cefndir am y rheswm syml ei fod eisiau i’r Arglwydd Iesu Grist gael y sylw a’r clod i gyd.

Nid yw’r Ysbryd Glân yn tynnu sylw ato’i hun. Nid yw’n dymuno i ninnau wneud gormod o sylw ohono. Ond gallwn fod yn sicr o un peth: os yw’r Arglwydd Iesu’n cael ei anrhydeddu yn ein heglwysi ac yn ein bywydau, yr Ysbryd Glân sydd wrth ei waith!

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Y Sulgwyn, 24 Mai, 2015

Colli cyfle

Gŵr o Jamaica oedd Edmund Hyde Hall, awdur y gyfrol A Description of Caernarvonshire 1809 -1811 sydd, fel yr awgryma’r teitl, yn rhoi i ni olwg ddifyr iawn ar yr hen sir Gaernarfon nôl yn nechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyma a ddywedodd am un adeilad o bwys a welsai ar ei daith trwy’r sir. ‘Its state of preservation is such as to allow of its being easily converted into a habitation although the conversion would probably injure its present picturesque appearance.’ Hyd y gwn i, beth bynnag, ddaru neb geisio gwireddu’r syniad a rhoi cynnig ar droi’r adeilad yn gartref, er gwaethaf awgrym Hall mai tasg rwydd iawn fyddai hynny.

Pe byddai rhywrai wedi llwyddo i wneud yr hyn a awgrymai Hall, byddai ganddyn nhw dŷ go arbennig heddiw; tŷ unigryw, heb os. Ond fe gollwyd y cyfle. A diolch am hynny hefyd, gan y byddai addasu’r adeilad wedi gwneud yr hyn a ofnai Hall, sef amharu ar ei edrychiad hardd. Byddai addasiadau diweddarach, fel ffenestri gwydr dwbl, drysau plastig, a disgl lloeren ar y wal yn gwbl anghydnaws â’r lle, ac wedi ei anharddu ymhellach. Weithiau, mae angen diolch am gyfleoedd a gollwyd.

Nid bod hynny’n wir o hyd chwaith, oherwydd yn aml iawn mater o ofid mawr yw colli cyfle. Mae gan y rhan fwyaf ohonom brofiad o’r fath: colli cyfle i wneud cymwynas; colli cyfle i ymweld â rhywun; colli cyfle i ddweud rhywbeth pwysig. Mae meddwl am bethau o’r fath yn gwneud i ni fod yn benderfynol o beidio â cholli cyfleoedd tebyg eto. Mor ddoeth yw cyngor Paul i Gristnogion Effesus a Philipi, ‘Daliwch ar eich cyfle’ (Eff. 5:16 a Col. 4:5). Ie, daliwn ar ein cyfle i wneud daioni, dangos cariad, dweud ‘sori’, a maddau bai. Mor drist yw gweld y cyfle i wneud pethau felly’n cael ei golli.

Daliwn ar ein cyfle hefyd i dystio i’r Efengyl. Mynnwn ddweud wrth eraill am Iesu a’r bywyd sydd trwyddo. Gwir dristwch peidio â gwneud hynny fydd, nid ein bod ni ein hunain yn colli cyfle i dystio, ond bod eraill yn colli cyfle i glywed am y Gwaredwr y mae arnyn nhw ei angen. Mynnwn dystio dros Grist rhag i ni amddifadu pobl o’r cyfle i glywed amdano ef a’i gariad.

Yr wythnos hon, daliwn ar bob cyfle i wasanaethu Crist a’i deyrnas. Onid un o nodweddion y Cristion yw ei fod yn awyddus i hynny ac yn brysio i wneud daioni o bob math yn ei wasanaeth i’w Arglwydd ac i’w gyd-gristnogion ac i bawb o’i gwmpas?

Gyda llaw, yr adeilad hwnnw y tybiai Hall y gellid ei addasu yn gartref? Mae’n dal yma, mor urddasol ac mor hardd ei picturesque appearance ag erioed. A diolch am hynny, lwyddodd neb i’w droi’n dŷ nac yn westy nac yn unrhyw beth arall chwaith. Collwyd cyfle, do; ac mae Castell Dolbadarn yma o hyd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 17 Mai, 2015

Loco a Loko

Ers pum mlynedd mae pobl gwledydd Prydain wedi cwyno am y toriadau i wasanaethau cyhoeddus, y toriadau i fudd-daliadau, y ‘dreth ystafell wely’, prinder arian i’r Gwasanaeth Iechyd a’r bygythiad i breifateiddio mwy a mwy o’r Gwasanaeth hwnnw, y manteision treth i’r cyfoethog, dibyniaeth pobl ar fanciau bwyd, a sawl peth arall a ddeilliodd o bolisïau Llywodraeth San Steffan.

Ddydd Iau diwethaf, roedd cyfle i wneud rhywbeth ynglŷn â’r peth. A’r hyn a wnaed oedd gwobrwyo’r Prif Weinidog a’i blaid â phum mlynedd arall i weithredu ymhellach y polisïau a achosodd y fath gynni a dioddefaint. Ys dywed y Sbaeneg, ‘loco’.

Amser a ddengys beth all gweddill yr aelodau seneddol a etholwyd ddydd Iau ei wneud i leddfu rhywfaint ar frathiad y toriadau mileinig sy’n siŵr o ddod i’r gwasanaethau sydd mor bwysig i les ein cymunedau. Mae’n amlwg fod canlyniad annisgwyl yr Etholiad wedi gwneud i lawer o bobl ofni’r hyn a ddaw, ac fe orymdeithiodd miloedd o bobl ar strydoedd Llundain ddoe er mwyn tynnu sylw David Cameron a’i lywodraeth newydd at eu pryderon ynghylch y toriadau arfaethedig.

Roedd y brotest hon yn fynegiant o ddyhead miliynau o bobl am ddiwedd i’r toriadau sydd wedi achosi cymaint o boen dros y blynyddoedd diwethaf. Un o ddirgelion arhosol Etholiad 2015 fydd y ffaith na roddodd mwy fyth o bobl fynegiant i’r dyhead hwnnw trwy eu pleidlais.

Cwestiwn Iesu i’r dyn claf wrth Bwll Bethesda oedd, ‘A wyt ti’n dymuno cael dy wella?’ Gallech feddwl nad oedd angen gofyn hynny gan fod y dyn yn wael ers deunaw mlynedd ar hugain. Ond roedd Iesu am ei glywed yn dweud ei fod eisiau cael ei wella. Yn yr un modd, mae am ein clywed ninnau’n cydnabod ein hangen am ei gariad a’i faddeuant.

Ai dangos a wnaeth yr Etholiad nad yw pobl y gwledydd hyn yn dymuno gweld eu bywydau hwy, a bywydau eu cymdogion a’u cymunedau, yn cael eu gwella a’u harbed rhag effeithiau’r toriadau llym? Trueni o’r mwyaf os bydd rhaid aros am bum mlynedd arall am gyfle i ddweud ein bod yn dymuno cael ein gwella.

Mae’r wythnos hon, fodd bynnag, yn rhoi cyfle i ni wneud rhywbeth i helpu pobl a chymunedau sy’n dyheu am well byd. Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol unwaith eto, a ninnau’n cael cyfle i gyfrannu at waith yr elusen hon sy’n ceisio gwella bywydau pobl mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae geiriau un wraig o Ethiopia, Loko, yn dangos ei dyhead am fod yn well: ‘Byddaf yn … gofyn i Dduw newid fy mywyd a’m harwain o’r sefyllfa hon’. Os medrwn gyfrannu eleni, gwnawn hynny’n llawen o gofio y byddwn yn helpu pobl sy’n dyheu am fod yn well.

slide1-children

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 10 Mai, 2015

 

Gwerth bywyd

BCN

Wnes i mo’i brynu. A hyd y gwn i, mae’n dal ar gael ar e-bay. Roedd o braidd yn ddrud i mi. Wedi’r cwbl, mi gewch chi lyfrgell go lew o lyfrau am y £182.98 yr oedd y gwerthwr yn ei ofyn am y Beibl Cymraeg hwn. A sut Feibl gewch chi am y fath bris? Hen Feibl teuluol mawr? Beibl ag iddo glawr lledr crand? Copi ffacsimili o ‘Feibl William Morgan’? Na, nid yn hollol. Yr hyn gewch chi yw copi ail law o’r Beibl Cymraeg Newydd (Argraffiad Diwygiedig) mewn cyflwr cymharol dda! Hynny ydi, y Beibl clawr caled, coch tywyll sydd i’w gael yn newydd sbon yn y siopau am £15 neu lai! Mae’n amlwg nad oes gan y gwerthwr hwn y syniad lleiaf am werth y llyfr y mae’n ceisio ei werthu. Go brin y caiff brynwr yn fuan iawn.

Mewn un ystyr, mae yna lawer o bobl debyg i’r gwerthwr hwn, heb fath o syniad ganddynt o werth y Beibl. Hen lyfr llychlyd ydyw i rai; llyfr diflas ac amherthnasol i’w bywydau; llyfr i’w anwybyddu a’i roi heibio. Ond i’r Cristion, mae’n llyfr o bwys mawr. Yr hen lyfr hwn yw’r llyfr pwysicaf a feddwn, am mai Gair Duw ydyw. Y Beibl yw neges Duw i bobl, ac o fewn ei dudalennau y dysgwn am ddaioni Duw a’i gariad yn Iesu Grist, a’r angen i ni garu pobl eraill fel y carodd Crist ni. Dyma’r llyfr mwyaf gwerthfawr o holl lyfrau’r byd gan mai ynddo y dysgwn am gymwynas fawr Duw yn rhoi i ni obaith a bywyd. Dyma’r llyfr pwysicaf oll. Nid bod hynny’n golygu y dylem dalu £182.98 am gopi ail law, a ninnau (diolch am hynny) yn medru prynu copi newydd am ffracsiwn o’r pris.

Mae gwybod gwerth pethau’n bwysig.  Dirmyg llwyr at werth bywyd sy’n gwneud i bobl ymelwa trwy fasnach annynol symud pobl o wlad i wlad mewn amgylchiadau dychrynllyd. O golli golwg ar hwnnw, mae modd codi crocbris am gludo pobl mewn lori, heb fwyd na diod, am ddyddiau, cyn eu hanfon i’w tranc yn nyfroedd Môr y Canoldir. Ac yna, tybed ai methiant i weld gwerth bywyd sy’n gwneud i rai pobl beidio ag ymateb i’r apêl am gymorth i drueiniaid Nepal wedi’r ddaeargryn a wnaeth y fath ddifrod yno’r wythnos ddiwethaf?

Mae’n dda gweld mudiadau Cristnogol fel Tearfund a Chymorth Cristnogol ar flaen y gad yn yr ymdrech i helpu pobl Nepal. Roedd y ddau wedi dechrau tynnu sylw at yr argyfwng hwn o fewn oriau i’r ddaeargryn. Ers hynny, fel sy’n arferol mewn argyfyngau tebyg, mae’r ddau’n rhan o apêl y Pwyllgor Argyfyngau Brys (DEC). Mae modd cyfrannu arian trwy DEC, ac mae modd cyfrannu’n uniongyrchol i’r mudiadau hyn. Mae gwybodaeth lawn am y modd y mae’r ddwy elusen yn helpu pobl Nepal ar eu gwefannau. http://www.tearfund.org                                            www.christianaid.org.uk

Trwy gyfrannu, onid ydym yn dangos ein bod yn deall rhywbeth am werth bywyd ac am werth y Beibl a’i neges?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 03 Mai, 2015