Loco a Loko

Mai 10, 2015

Ers pum mlynedd mae pobl gwledydd Prydain wedi cwyno am y toriadau i wasanaethau cyhoeddus, y toriadau i fudd-daliadau, y ‘dreth ystafell wely’, prinder arian i’r Gwasanaeth Iechyd a’r bygythiad i breifateiddio mwy a mwy o’r Gwasanaeth hwnnw, y manteision treth i’r cyfoethog, dibyniaeth pobl ar fanciau bwyd, a sawl peth arall a ddeilliodd o bolisïau Llywodraeth San Steffan.

Ddydd Iau diwethaf, roedd cyfle i wneud rhywbeth ynglŷn â’r peth. A’r hyn a wnaed oedd gwobrwyo’r Prif Weinidog a’i blaid â phum mlynedd arall i weithredu ymhellach y polisïau a achosodd y fath gynni a dioddefaint. Ys dywed y Sbaeneg, ‘loco’.

Amser a ddengys beth all gweddill yr aelodau seneddol a etholwyd ddydd Iau ei wneud i leddfu rhywfaint ar frathiad y toriadau mileinig sy’n siŵr o ddod i’r gwasanaethau sydd mor bwysig i les ein cymunedau. Mae’n amlwg fod canlyniad annisgwyl yr Etholiad wedi gwneud i lawer o bobl ofni’r hyn a ddaw, ac fe orymdeithiodd miloedd o bobl ar strydoedd Llundain ddoe er mwyn tynnu sylw David Cameron a’i lywodraeth newydd at eu pryderon ynghylch y toriadau arfaethedig.

Roedd y brotest hon yn fynegiant o ddyhead miliynau o bobl am ddiwedd i’r toriadau sydd wedi achosi cymaint o boen dros y blynyddoedd diwethaf. Un o ddirgelion arhosol Etholiad 2015 fydd y ffaith na roddodd mwy fyth o bobl fynegiant i’r dyhead hwnnw trwy eu pleidlais.

Cwestiwn Iesu i’r dyn claf wrth Bwll Bethesda oedd, ‘A wyt ti’n dymuno cael dy wella?’ Gallech feddwl nad oedd angen gofyn hynny gan fod y dyn yn wael ers deunaw mlynedd ar hugain. Ond roedd Iesu am ei glywed yn dweud ei fod eisiau cael ei wella. Yn yr un modd, mae am ein clywed ninnau’n cydnabod ein hangen am ei gariad a’i faddeuant.

Ai dangos a wnaeth yr Etholiad nad yw pobl y gwledydd hyn yn dymuno gweld eu bywydau hwy, a bywydau eu cymdogion a’u cymunedau, yn cael eu gwella a’u harbed rhag effeithiau’r toriadau llym? Trueni o’r mwyaf os bydd rhaid aros am bum mlynedd arall am gyfle i ddweud ein bod yn dymuno cael ein gwella.

Mae’r wythnos hon, fodd bynnag, yn rhoi cyfle i ni wneud rhywbeth i helpu pobl a chymunedau sy’n dyheu am well byd. Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol unwaith eto, a ninnau’n cael cyfle i gyfrannu at waith yr elusen hon sy’n ceisio gwella bywydau pobl mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae geiriau un wraig o Ethiopia, Loko, yn dangos ei dyhead am fod yn well: ‘Byddaf yn … gofyn i Dduw newid fy mywyd a’m harwain o’r sefyllfa hon’. Os medrwn gyfrannu eleni, gwnawn hynny’n llawen o gofio y byddwn yn helpu pobl sy’n dyheu am fod yn well.

slide1-children

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 10 Mai, 2015