Colli cyfle

Mai 17, 2015

Gŵr o Jamaica oedd Edmund Hyde Hall, awdur y gyfrol A Description of Caernarvonshire 1809 -1811 sydd, fel yr awgryma’r teitl, yn rhoi i ni olwg ddifyr iawn ar yr hen sir Gaernarfon nôl yn nechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyma a ddywedodd am un adeilad o bwys a welsai ar ei daith trwy’r sir. ‘Its state of preservation is such as to allow of its being easily converted into a habitation although the conversion would probably injure its present picturesque appearance.’ Hyd y gwn i, beth bynnag, ddaru neb geisio gwireddu’r syniad a rhoi cynnig ar droi’r adeilad yn gartref, er gwaethaf awgrym Hall mai tasg rwydd iawn fyddai hynny.

Pe byddai rhywrai wedi llwyddo i wneud yr hyn a awgrymai Hall, byddai ganddyn nhw dŷ go arbennig heddiw; tŷ unigryw, heb os. Ond fe gollwyd y cyfle. A diolch am hynny hefyd, gan y byddai addasu’r adeilad wedi gwneud yr hyn a ofnai Hall, sef amharu ar ei edrychiad hardd. Byddai addasiadau diweddarach, fel ffenestri gwydr dwbl, drysau plastig, a disgl lloeren ar y wal yn gwbl anghydnaws â’r lle, ac wedi ei anharddu ymhellach. Weithiau, mae angen diolch am gyfleoedd a gollwyd.

Nid bod hynny’n wir o hyd chwaith, oherwydd yn aml iawn mater o ofid mawr yw colli cyfle. Mae gan y rhan fwyaf ohonom brofiad o’r fath: colli cyfle i wneud cymwynas; colli cyfle i ymweld â rhywun; colli cyfle i ddweud rhywbeth pwysig. Mae meddwl am bethau o’r fath yn gwneud i ni fod yn benderfynol o beidio â cholli cyfleoedd tebyg eto. Mor ddoeth yw cyngor Paul i Gristnogion Effesus a Philipi, ‘Daliwch ar eich cyfle’ (Eff. 5:16 a Col. 4:5). Ie, daliwn ar ein cyfle i wneud daioni, dangos cariad, dweud ‘sori’, a maddau bai. Mor drist yw gweld y cyfle i wneud pethau felly’n cael ei golli.

Daliwn ar ein cyfle hefyd i dystio i’r Efengyl. Mynnwn ddweud wrth eraill am Iesu a’r bywyd sydd trwyddo. Gwir dristwch peidio â gwneud hynny fydd, nid ein bod ni ein hunain yn colli cyfle i dystio, ond bod eraill yn colli cyfle i glywed am y Gwaredwr y mae arnyn nhw ei angen. Mynnwn dystio dros Grist rhag i ni amddifadu pobl o’r cyfle i glywed amdano ef a’i gariad.

Yr wythnos hon, daliwn ar bob cyfle i wasanaethu Crist a’i deyrnas. Onid un o nodweddion y Cristion yw ei fod yn awyddus i hynny ac yn brysio i wneud daioni o bob math yn ei wasanaeth i’w Arglwydd ac i’w gyd-gristnogion ac i bawb o’i gwmpas?

Gyda llaw, yr adeilad hwnnw y tybiai Hall y gellid ei addasu yn gartref? Mae’n dal yma, mor urddasol ac mor hardd ei picturesque appearance ag erioed. A diolch am hynny, lwyddodd neb i’w droi’n dŷ nac yn westy nac yn unrhyw beth arall chwaith. Collwyd cyfle, do; ac mae Castell Dolbadarn yma o hyd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 17 Mai, 2015