Yn y cefndir

Mai 24, 2015

Bosib iawn mai arferiad sy’n gyfrifol amdano, ond anaml iawn y byddaf fi’n cloi oedfa heb ddweud geiriau’r ‘Gras’. Yn ôl a ddarllenais mewn mwy nag un lle yn ddiweddar, byddai ambell un yn feirniadol o’r arfer hwnnw gan eu bod o’r farn bod defnyddio’r un geiriau ar ddiwedd pob oedfa yn arwydd sicr o ddiffyg dychymyg ac o ddiogi mawr. Wn i ddim faint ohonoch a fyddai’n cytuno â’r farn honno ac a fyddai’n croesawu rhywfaint o amrywiaeth i’r geiriau a ddefnyddir ar ddiwedd oedfa!

Beth bynnag am hynny, un peth pwysig y mae dweud neu weddïo’r Gras yn ei wneud yw sicrhau bod ym mhob oedfa o leiaf un cyfeiriad at y gwirionedd mawr am Dduw – ei fod yn Dad ac yn Fab ac yn Ysbryd Glân. Caiff Duw’r Tad ei gyfarch ym mhob oedfa, diolch am hynny. Sonnir hefyd am Iesu Grist ym mhob oedfa, a gobeithio’n fawr mai’r dyn go iawn sy’n wir Fab Duw hefyd a gaiff ei gyflwyno gennym. Ond mae trydydd person y Drindod, neu drydydd person y Duwdod, yn cael llawer llai o sylw. Ai gwir dweud na fyddai’n cael ei grybwyll o gwbl mewn aml i oedfa oni bai bod yna gyfeiriad ato mewn ambell emyn? Rydym yn aml yn dawedog ynglŷn â’r Ysbryd Glân, ac mae geiriau’r Gras o leiaf yn ein hatgoffa amdano.

Mae’r Sulgwyn wrth gwrs yn gyfle i’r Eglwys Gristnogol ddathlu tywalltiad yr Ysbryd Glân ar ddisgyblion Iesu Grist wedi iddo ef eu gadael a chael ei ddyrchafu’n ôl at ei Dad. Mae’n gyfle nid yn unig i edrych yn ôl a chofio’r hyn a ddigwyddodd yn nyddiau cynnar yr Eglwys ond hefyd i ddathlu’r ffaith fod yr Ysbryd Glân yn parhau i arwain ac i nerthu’r Eglwys heddiw.

Ar y Sulgwyn heddiw, felly, diolchwn o’r newydd am yr Ysbryd a’i waith. Person yw’r Ysbryd Glân, yn union fel y mae Duw’r Tad a Duw’r Mab yn berson. Diolchwn am yr hyn y mae’n ei wneud, a gweddïwn y bydd ei waith yn cryfhau ac yn llwyddo fwyfwy bob dydd. Ond os cawn ni’r fraint o weld yr Ysbryd Glân ar waith, un peth y gallwn fod yn sicr ohono yw na fyddwn yn sylwi’n ormodol arno fo ei hun gan mai person sy’n dewis bod yn y cefndir yw’r Ysbryd. Nid swildod sy’n gyfrifol am hynny. Doedd dim arwydd o swildod wrth iddo ddisgyn ar y disgyblion ar ddydd y Pentecost. Gellid dweud iddo wneud digon o sôn amdano’i hun y diwrnod hwnnw, rhwng sŵn y gwynt mawr a’r tafodau tân! Ond eithriad oedd hynny er mwyn ei gwneud yn gwbl amlwg ei fod wedi dod. Fel arfer, mae’n dewis bod yn y cefndir am y rheswm syml ei fod eisiau i’r Arglwydd Iesu Grist gael y sylw a’r clod i gyd.

Nid yw’r Ysbryd Glân yn tynnu sylw ato’i hun. Nid yw’n dymuno i ninnau wneud gormod o sylw ohono. Ond gallwn fod yn sicr o un peth: os yw’r Arglwydd Iesu’n cael ei anrhydeddu yn ein heglwysi ac yn ein bywydau, yr Ysbryd Glân sydd wrth ei waith!

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Y Sulgwyn, 24 Mai, 2015