Lowe a’r Gyfraith

Mehefin 14, 2015

ODD Jury Duty Outfit

Unwaith erioed, rai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, y cefais fy ngwysio i fod yn aelod o reithgor.  Ond fues i ddim ar gyfyl y llys o gwbl gan  nad oedd gan weinidogion yr Efengyl ar y pryd hawl i fod ar reithgor.  Un o fanteision bod yn weinidog bryd hynny oedd mai’r cwbl oedd rhaid i mi ei wneud oedd dychwelyd y ffurflen gan nodi mai gweinidog oeddwn.  Mae pethau wedi newid ers hynny, ac ers mis Mehefin 2004 mae gweinidogion, meddygon, cyfreithwyr ac eraill a oedd wedi eu heithrio o’r blaen yn gymwys i fod ar reithgor os nad oes yna ‘reswm da’ dros eu hesgusodi.

Wn i ddim yn union beth yw’r rheolau ynghylch gwasanaeth rheithgor yn Vermont yn yr Unol Daleithiau na chwaith beth yw swydd dyn o’r enw James Lowe a gafodd wŷs i fod ar reithgor yn nhref St Johnsbury yn y dalaith honno.  Gydag enw fel ‘Lowe’, mi allech feddwl y byddai James wedi croesawu cael rhan yng ngwaith y llys!  Ond doedd gan Mr Lowe na bwriad nac awydd i fod ar y rheithgor.  Mi aeth i’r llys, ond fe’i hanfonwyd adref gan y barnwr am ei fod wedi ei wisgo fel carcharor!  Roedd James Lowe yn credu y byddai gwasanaeth rheithgor yn drysu ei waith a’i fywyd teuluol, ac felly roedd wedi dod i’r llys mewn gwisg ffansi – y siwt un darn, streipiau du a gwyn y byddai carcharorion yn eu gwisgo mewn hen ffilmiau ers talwm.  Bu ond y dim iddo gael ei gyhuddo o ddirmyg llys cyn mynd adref!

Mae un o ddamhegion Iesu Grist yn sôn am ddyn yn cael ei daflu o wledd briodas (yn hytrach na llys barn) am ei fod wedi ei wisgo’n anaddas (Mathew 22:1-14).  Doedd ganddo ddim gwisg briodas amdano.  Mewn rhyw ffordd roedd y dyn yn debyg i James Lowe.  Herio awdurdod y llys a wnâi hwnnw yn ei wisg carcharor, a herio trefnydd y briodas a wnâi’r dyn yn y ddameg gan ei fod, mae’n rhaid, wedi gwrthod gwisgo’r wisg addas a fyddai’n cael ei chynnig yn amser Iesu i bawb a oedd wedi eu gwahodd i briodas.

Herio Duw a wnawn ninnau wrth feddwl y medrwn ddod i’w lys yntau yn nillad anaddas ein gweithredoedd da ein hunain.  Fel ‘bratiau budron’ y cyfeiria’r Beibl at y fath wisg, a herio Duw a wnawn os mentrwn ato yn y dillad hynny.  Yn lle bratiau budron, fe’n gwahoddir i wisgo cyfiawnder yr Arglwydd Iesu Grist er mwyn dod i’r llys, nid fel aelod o’r rheithgor, ond fel diffinydd sy’n sefyll gerbron Duw’r barnwr ac yn derbyn pardwn llawn am ei holl droseddau.  Fe gawn ni fynd yn rhydd am fod Iesu wedi sefyll yn ein lle yn y llys.

Fe rybuddiwyd Mr Lowe y gallasai fod wedi ei garcharu am ddirmyg llys; fe daflwyd dyn y ddameg i’r tywyllwch eithaf; ond mae pawb sy’n derbyn Iesu ac yn cael ei wisgo â’i gyfiawnder yn cael ei waredu oddi wrth y tywyllwch a’r carchar tragwyddol sydd yn eu hwynebu hwy fel pawb arall ar wahân i Grist a’i ras a’i gariad.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Mehefin, 2015