Enillwyr Cwpan CIC 2015

Gorffennaf 12, 2015
Capel Coch: Enillwyr Cwpan CIC 2015 yng Nghanolfan Ty'n y Nant, Abererch (Gorfennaf 9, 2015)

Capel Coch: Bryn Williams, Pwllheli yn cyflwyno Cwpan CIC i dim buddugol Capel Coch yng  Nghanolfan Ty’n y Nant, Abererch (Gorffennaf 9, 2015)

Mwy o hanes y noson: http://www.gronyn.org/CIC

Fideo Cwpan CIC: https://youtu.be/p0wzaLX009w

(Wedi i chi weld y fideo byddwch yn deall pam fod rhaid i’r Gweinidog fynd i ffwrdd am wythnos neu ddwy nes bydd y sgandal wedi tawelu!)


Crefydd eithafol

Gorffennaf 12, 2015

Yn y gyfres ‘Cymru: Dal i Gredu?’ a welwyd ar S4C y tair nos Sul diwethaf roedd y cyflwynydd Gwion Hallam yn datgan nad ydyw bellach yn credu yn Nuw er iddo fod yn Gristion brwd ar un cyfnod. Roedd yn ceisio gweld hefyd i ba raddau y mae pobl Cymru bellach wedi peidio â chredu yn Nuw.

Roedd y gyfres yn codi cwestiynau o bwys ynglŷn â chredu mewn unrhyw fath o dduw, ond yn arbennig o gofio cefndir Cristnogol Gwion, ynglŷn â chredu yn y Duw a’i datguddiodd ei hun yn y Beibl ac yn ei Fab Iesu Grist. Ar y naill law, mae Iesu’n dweud na all pobl fod yn golledig unwaith iddynt gredu ynddo. Ar y llaw arall, mae’n dweud bod modd i bobl ymddangos yn Gristnogion ond heb fod felly mewn gwirionedd. Byddai dweud fy mod wedi mwynhau’r gyfres yn anghywir, gan ei bod wastad yn drist clywed am bobl sydd wedi cefnu ar Grist. Mae’r cyflwynydd hwn yn gwybod digon am y Ffydd Gristnogol i ddeall pam y byddwn i a’m tebyg yn dweud hynny.

Un cwestiwn a ofynnai oedd, a fyddai wedi bod yn llai tebygol o gefnu ar ffydd pe byddai ei Gristnogaeth wedi bod yn ‘llai eithafol’. Dau beth y daeth i fethu â’u credu, meddai, oedd uffern ac atgyfodiad Iesu.   Tybed a fyddai crefydd fwy rhyddfrydol, heb bwyslais mawr ar gredoau sylfaenol y Beibl, wedi ei gwneud yn haws iddo ddal ei afael mewn rhyw fath o ffydd? Roedd wedi dod yn fwyfwy anodd dal gafael yn y credoau a’r ysbryd cenhadol cryf a ddeuai gyda’r credoau hynny.

O bosibl fod y pethau hyn wedi ei gwneud yn anodd i lawer o bobl ddal gafael mewn ffydd. O bosibl hefyd y byddai crefydd heb y pethau hynny yn gallu dal gafael mewn pobl. Ond nid Cristnogaeth fyddai peth felly. Ar un wedd, mae Cristnogaeth yn grefydd eithafol, a ffydd y Cristion yn ffydd eithafol. Mae’r gair ‘eithafol’ mewn cyd-destun crefyddol yn awgrymu peth drwg, ond nid oes rhaid iddo fod felly. Mae modd i rywbeth fod yn eithafol a da. Onid ystyr bod yn ‘eithafol ein ffydd’ yw ein bod yn ymarfer ffydd ac yn byw ein ffydd i’r eithaf? Onid dyna mae Iesu Grist yn ei ofyn gennym? Crefydd eithafol yw Cristnogaeth – yn yr ystyr eich bod yn eithafol dros Iesu Grist. Pobl eithafol sy’n cysegru eu bywydau i Grist. Pobl eithafol sy’n rhoi heibio gyfleodd gwahanol er mwyn gwasanaethu Iesu. Pobl eithafol sy’n mynd yn genhadon i ben draw byd. Pobl eithafol sy’n mynnu rhoi’r capel a’i waith gyntaf, ac yn mynnu cyfrannu’n hael at yr achos er y gallen nhw wneud defnydd arall o’u harian prin. Onid pobl eithafol ddylem ni oll fod er mwyn Iesu Grist?

Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, un o ystyron y gair eithafol yw ‘Yn dilyn argyhoeddiad (neu egwyddorion plaid) i’r eithaf’. Os felly, mae angen i bawb ohonom fod yn eithafol ein ffydd, yn yr ystyr ein bod yn dilyn Iesu i’r eithaf ym mhob dim.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Gorffennaf, 2015

Dyma rifyn olaf Gronyn am y tro.  Cyhoeddir y rhifyn nesaf ddydd Sul, Awst 23, 2015.