Walter a Bertie

Medi 13, 2015

Bedair blynedd yn ôl, ym Mrwsel ar Fedi 16 2011, cwblhaodd Americanwr o’r enw Walter Dix ras 200 medr mewn 19.53 o eiliadau.  Dim ond tri dyn oedd wedi rhedeg yn gyflymach erioed. Ond druan o Walter, gan fod un o’r tri – Yohan Blake – wedi cyflawni’r gamp yn yr un ras ag o y diwrnod hwnnw!  Er iddo redeg mor gyflym, dddaru Walter ddim hyd yn oed ennill y ras!   Afraid dweud mai Ussain Bolt yw’r cyflymaf erioed wedi iddo redeg y 200 medr mewn 19.19 o eiliadau ym Merlin ar Awst 20, 2009.

Os nad oedd 19.53 o eiliadau yn ddigon cyflym i Walter, roedd yn hen ddigon cyflym i Bertie sicrhau ei le yn rhifyn diweddaraf y Guinness Book of Records. Cwblhau 18 troedfedd mewn 19.53 o eiliadau oedd camp arbennig Bertie’r crwban o Durham.  O gofio mor ddiarhebol o araf yw crwbanod, roedd camp Bertie o bosibl yn fwy rhyfeddol nag eiddo Walter!

Does gen i mo’r syniad lleiaf pa mor gyflym y gallaf redeg erbyn hyn.  Mewn ras yn erbyn Bertie, siawns mai’r sgwarnog fyddwn i.  Mewn ras yn erbyn Walter, y crwban fyddwn i’n sicr.  Byddai’n ddifyr gwybod p’run ai at Walter ynteu Bertie y byddwn agosaf ar ôl 19.53 o eiliadau!  Ond dyna ras a hanner fyddai Bolt dros 200 medr yn erbyn Bertie dros 18 troedfedd – y sgwarnog a’r crwban go iawn!  Dim ond mewn chwedl y cewch chi’r fath ras, wrth gwrs.  Fedrwch chi ddim cymharu Bertie gydag athletwyr fel Walter Dix ac Ussain Bolt.  Dydyn nhw ddim yn yr un byd.  Byddai 18 troedfedd mewn 19.53 o eiliadau yn amlwg yn ddiwedd gyrfa i athletwr gwerth ei halen.

Rhedeg y ras y’n gosodwyd ynddi sydd angen i ni ei wneud.  Fedrwn ni ond gwneud hynny. Ond yn y bywyd Cristnogol mae peryg i ni edrych ar ambell i sgwarnog, a digalonni.  O weld y ddawn sydd gan ambell un i dystio dros Grist, neu’r ffydd gref sydd gan rai yn wyneb pob math o dreialon, neu’r modd y mae eraill yn dangos eu cariad at Grist trwy ei wasanaethu mewn sefyllfaoedd peryglus ac anodd gallwn anobeithio a gweld ein hunain yn ddisgyblion cwbl aneffeithiol i Iesu Grist.

Ond mae peryg i ni hefyd edrych ar ambell i grwban, ac ymffrostio. O weld rhai Cristnogion yn cael trafferth i ddal ati yn eu tystiolaeth a’u gwasanaeth, mae’n rhwydd iawn teimlo’n falch a meddwl ein bod gymaint gwell na nhw.  O weld eraill yn baglu ac yn ildio i bob math o demtasiynau, mor rhwydd yw canmol ein hunain am beidio â chael ein rhwydo yn yr un ffordd.

Ond nid bywyd y Cristnogion eraill hyn yw ein bywyd ni.  Fedrwn ni ddim byw bywyd pobl eraill, a does dim angen i ni geisio gwneud hynny.  Rhedeg y ras y’n gosodwyd ni ynddi yw’r nod, a gwneud hynny gan wybod bod nerth a chymorth Duw yn cael ei roi i ni ar gyfer beth bynnag sydd angen ei wneud a beth bynnag a wynebwn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Medi, 2015