Y diolch pennaf

Mae gwahanol gyfnodau wedi esgor ar wahanol draddodiadau mewn byd a betws. Mae hynny’n sicr yn wir am yr Ŵyl Ddiolchgarwch, ac mae’r rhan fwyaf ohonom wedi gweld sawl ffordd o ddathlu’r ŵyl hon yn ein capeli a’n heglwysi dros y blynyddoedd.

I lawer o bobl yr ardaloedd hyn, mae’r Diolchgarwch yn annatod ynghlwm wrth y trydydd dydd Llun ym mis Hydref a’r arferiad o gael gwyliau o’r Chwarel er mwyn cynnal oedfaon Diolchgarwch. Cyfarfodydd Gweddi oedd yr oedfaon hynny fore, pnawn a nos, â llawer o eglwysi’n ymffrostio nad oedd angen i neb gymryd rhan mewn mwy nag un o’r oedfaon gan fod mwy na digon o bobl ar gael.

Parodd y drefn honno am flynyddoedd, ond o dipyn i beth diflannodd yr arfer mewn llawer man. Un newid amlwg a welwyd mewn nifer o eglwysi oedd symud yr ŵyl i’r Sul. Daeth oedfaon plant yn rhan bwysig o’r dathliadau hefyd i gyfoethogi’r ŵyl mewn llawer man.

Un o’r datblygiadau mwy diweddar yw’r arfer o gynnal oedfa bregethu yn lle’r cyfarfod gweddi traddodiadol. Nid bod hwn yn ddatblygiad diweddar iawn chwaith. Mi bregethais i gyntaf mewn oedfa Ddiolchgarwch yng nghapel Abergwyngregyn yn 1976 pan oeddwn yn y coleg ym Mangor. Mae’n amlwg fod oedfaon pregethu yn rhan o’r ŵyl ers o leiaf ddeugain mlynedd. Beth bynnag a ddaw o’r ŵyl, ac ym mha ffordd bynnag y bydd yn datblygu eto, does ond gobeithio y bydd yn dal i’n hatgoffa am ddaioni a gofal Duw ac yn aros yn gyfrwng i ni ddiolch iddo am ei haelioni a’i gynhaliaeth i ni o ddydd i ddydd.

Wn i ddim beth oedd testun y bregeth yn Aber y noson honno. Yr un peth a gofiaf yw na ddywedwyd fawr ddim am y cynhaeaf! Yn ein sêl dros Iesu Grist a’r Efengyl, tueddu i anwybyddu pob sôn am gynhaeaf a chynhaliaeth faterol Duw a wnâi amryw ohonom oedd yn y coleg gyda’n gilydd. Ac oedfa Ddiolchgarwch neu beidio, sôn a wnaem ni am waith achubol Duw yn ei Fab Iesu. Cyhoeddi’r Efengyl a wnaem gan bwysleisio mai Iesu Grist ei hun yw testun diolch pennaf pob Cristion. Yn aml iawn, brawddeg neu ddwy ar ddiwedd y bregeth fyddai ein hunig gyfeiriad at gynhaeaf a gwir bwrpas yr oedfa yr oeddem yn ei harwain.

Dros y blynyddoedd, mi sylweddolais i (a’r pregethwyr eraill hynny mae’n debyg) nad oedd peth felly’n gwbl briodol, a dechrau sôn am gynhaliaeth Duw ar y Diolchgarwch. Felly y dylai fod wrth gwrs. Ac eto, mi ddaliaf i gredu fod yr hyn a gyhoeddwn yn Aber ym mis Hydref 1976 yn dal yn wir. Beth bynnag arall sydd gennym i ddiolch i Dduw amdano, prif destun ein diolch a’n mawl bob amser yw Iesu Grist, y Gwaredwr a’r Arglwydd a roddwyd i ni gan Dduw ein Tad.

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Hydref, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: