Cau ar y Sul

‘Oherwydd diffyg cefnogaeth ar ddydd Sul mae’r pwyllgor wedi penderfynu na fydd y lle hwn yn agor ar y Sul o hyn allan.’ Hawdd fyddai tybio mai at bwyllgor rhyw gapel neu’i gilydd y cyfeirir yn yr hysbysiad a osodwyd ar ffenestr un o adeiladau’r dre’. Ond yn yr achos arbennig hwn nid pwyllgor capel sydd wedi ei orfodi i beidio ag agor y drws ar y Sul ond pwyllgor un o glybiau Caernarfon, yr Ex-Service Club neu hen glwb y Lleng Brydeinig ar ben Stryd Llyn. Os yw selogion y clwb yn chwilio am le i fynd ar nos Sul rwy’n siŵr y byddai yna groeso cynnes iddynt rownd y gornel i’r clwb, yng nghapel Caersalem ar Stryd Garmon (sydd gyda llaw ar fin ailagor wedi’r gwaith adnewyddu a wnaed arno).

Byddai llawer o aelodau eglwysig yn cydymdeimlo â phwyllgor y clwb gan gyfaddef eu bod hwythau hefyd yn gweld diffyg cefnogaeth i oedfaon a gweithgareddau eu capel neu eglwys leol. Mae gormod o lawer ohonom wedi gweld capeli’n cau, ac yn amlach na heb diffyg cefnogaeth i’r achos yw un o’r rhesymau cyntaf a roddir dros gau’r drws a dod â’r cyfan i ben.

Pe byddai’r selogion yn cefnogi eu clwb ni fyddai raid cau. A phe byddai’r   aelodau yn cefnogi gweithgareddau’r capel, ni fyddai raid cau’r drws hwnnw chwaith. Ond tybed ai’r duedd i feddwl yn y ffordd honno yw un o’r prif resymau dros yr argyfwng sy’n wynebu ein capeli? Onid camgymeriad yw meddwl am gapel neu eglwys fel rhywbeth i’w gefnogi? Mae byd o wahaniaeth rhwng gweithgaredd neu glwb a gefnogwn a chymdeithas y perthynwn iddi (a’r perthyn yn fwy o berthyn i deulu nag o ddiddordeb y mae criw o bobl yn ei rannu).

Os mai rhywbeth y mae pobl yn ei gefnogi yn unig yw’r capel a’i waith, ni ddylem synnu o weld y gefnogaeth honno’n pallu ar brydiau. Mae’n rhwydd iawn i bobl golli diddordeb yn y pethau a gefnogant. Mae pethau newydd yn ddigon naturiol yn mynd â’u bryd ar wahanol gyfnodau. Prin iawn yw’r bobl sy’n glynu wrth yr un diddordebau a’r un gweithgareddau am oes. Wrth i’w hamgylchiadau personol a theuluol newid daw pethau newydd i hawlio eu sylw a’u cefnogaeth.

Ond nid clwb na chymdeithas fel yr un gymdeithas arall yw eglwys ond teulu o bobl sydd trwy ffydd yng Nghrist wedi eu gwneud yn frodyr a chwiorydd i’w gilydd. Nid ein cefnogaeth ni i’r capel a’r gwaith yw’r peth cyntaf na’r peth pwysicaf, ond cefnogaeth Duw i ni. Y peth mawr yw ei gariad ef atom a’i drugaredd a’i gwnaeth yn bosibl i ni fod yn rhan o’i deulu – yn blant iddo – er gwaethaf ein holl feiau mawr. Nid cefnogi’r capel a wnawn, ond byw fel aelodau o deulu Duw ei hun. Ac nid gweithgaredd i’w gefnogi mo’r oedfa, ond cyfle newydd o hyd i addoli Duw ac i ddiolch am ei gariad a’i ofal. Mae gobaith i gapel ac eglwys pan fo pobl yn gweld hynny.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Tachwedd, 2015

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: