Hwre! Bomio!

Rhagfyr 6, 2015

Fu dim llusgo traed wedi’r bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin nos Fercher. O fewn yr awr roedd yr awyrennau Prydeinig wedi dechrau bomio Syria.

Cyn y bleidlais, fe’n sicrhawyd gan Mr Cameron y byddai arbenigedd lluoedd Prydain a rhagoriaeth ein bomiau clyfar ni dros fomiau pawb arall sy’n bomio Syria yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r frwydr yn erbyn ISIS (neu Daesh fel y cyfeirir at y gelyn erbyn hyn). Ond drannoeth y bleidlais, ac o fewn oriau i gyrch cyntaf yr awyrennau Prydeinig roedd Mr Cameron yn ein rhybuddio y byddai’r ymgyrch hon yn un hir iawn. Chlywais i mo’r cyfan a ddywedodd y Prif Weinidog cyn nos Fercher, ond o’r hyn a glywais chefais i mo’r argraff honno ganddo o gwbl. Yn hytrach, yr argraff a roed oedd y byddai cyfraniad Prydain at yr ymgyrch yn prysuro gorchfygiad ISIS ac yn diogelu pobl Prydain rhag yr ymosodiadau anochel. Ofnir bellach mai fel arall y mae a bod y Senedd wedi neidio i ryfel hir a chostus a gwaedlyd. Cafwyd hefyd rybuddion (nid o du Mr Cameron wrth gwrs) fod y bygythiad i’n diogelwch yng ngwledydd Prydain yn fwy o lawer ers y bleidlais y noson o’r blaen.

‘Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef … amser i ryfel ac amser i heddwch,’ meddai Llyfr y Pregethwr (3:1 a 8). Gwaetha’r modd, amser i ryfel yw hi unwaith eto. Roedd hynny’n siom, ac roedd rhai o’r pethau a glywyd cyn ac wedi’r bleidlais yn siomedig hefyd. Un o’r pethau hynny oedd y sylw a wnaed gan Mr Cameron fod pobl a oedd yn dadlau yn erbyn y bomio yn cydymdeimlo â therfysgwyr. Roedd yr awgrym hwnnw’n sen ar bawb a fu’n dadlau’n synhwyrol yn erbyn y bomio. Mor drist hefyd oedd clywed bonllefau o gymeradwyaeth gan gynifer o aelodau seneddol pan gyhoeddwyd canlyniad y bleidlais. Mewn difrif, ai dyna’r ymateb priodol i benderfyniad i ddechrau bomio? Roedd yr ymateb hwnnw’n ei gwneud yn anodd peidio â chredu fod llawer o aelodau seneddol wrth eu bodd efo’r syniad o fynd i ryfel unwaith eto.

Beth allwn ei wneud heblaw gresynu at y penderfyniad a wnaed yn San Steffan nos Fercher? Hawdd fyddai digalonni ac anobeithio’n llwyr o weld cynifer o bobl sy’n dal i gredu mai trwy ryfela y mae dod â therfyn i ryfel ac mai trwy fomio y mae datrys anghyfiawnderau   ein byd. Ond beth allwn ei wneud? Dal i weddio dros bobl sy’n dioddef oherwydd y trais a’r lladd a’r bomio. Dal i weddio dros bawb sy’n mentro i estyn cymorth i’r dioddefwyr hynny. Dal i weddio y caiff gwleidyddion ac arweinyddion byd y doethineb i geisio heddwch a chymod. Cefnogi ym mhob ffordd bosibl y mudiadau sy’n ymgeleddu’r dioddefwyr. Ac ar drothwy’r Nadolig, cyhoeddi’r Crist a ddaeth i’n plith yn Dywysog Hedd, a gwahodd pobl i gredu ynddo er mwyn cael eu cymodi â Duw ac â’i gilydd trwy ei waith achubol ar Galfaria.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 06 Rhagfyr, 2015