Duw gyda ni

Rhagfyr 13, 2015

‘Glaw, glaw, dim byd ond glaw, mae’r dilyw wedi dod.’ Dyna ddywed Caryl Parri Jones yn un o’i chaneuon hyfryd sy’n adrodd stori Arch Noa. ’Dyw hi ddim cweit yn ddilyw yma heddiw (pnawn Sadwrn) ond mae’n glawio’n ddi-baid ers oriau. Mi fues i mewn gêm bêl droed y bore ’ma yng nghanol y glaw mawr. Wel, darn bach o bêl droed beth bynnag, gan fod y cyfan drosodd o fewn rhyw ddeng munud. Bu raid rhoi’r gorau i’r chwarae am ei bod mor anodd cael y bêl o’r pyllau dwr oedd ym mhobman ar y cae.

Ia, dim byd ond glaw yw ein hanes ar hyn o bryd. Gwelsom luniau llifogydd, yn arbennig yn Cumbria yng ngogledd orllewin Lloegr, a chydymdeimlwn â phawb sy’n dioddef yn y fan honno, heb anghofio hefyd bobl yn nes atom o lawer (yn nyffryn Conwy a mannau eraill) a ddioddefodd oherwydd y dŵr mawr yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Ia, dim byd ond glaw ers hydoedd. Does ond gobeithio y bydd y glaw yn cilio’n fuan ac na welwn ni lifogydd a difrod pellach dros y Nadolig. Ond yng nghanol y glaw, mor hawdd yw anghofio ei bod yn dywydd gwahanol iawn arnom yn gymharol ddiweddar. Pryd oedd hi deudwch? Tua chanol mis Hydref, os cofiaf yn iawn, mi gawsom dywydd arbennig o dda. Doedd hi’n sych braf ac yn anarferol o gynnes mor ddiweddar â diwedd y mis hwnnw? Ond unwaith y daeth y glaw, aeth hindda’r wythnosau blaenorol yn angof, ac mae’n hawdd iawn deall pam fod hynny.

Buan iawn y daw’r Nadolig, ac fe rydd yr ŵyl honno gyfle i ni ein hatgoffa ein hunain o’r newydd fod Duw gyda ni yng nghanol y cyfan sy’n digwydd i ni o ddydd i ddydd. Mor rhwydd ydyw i ni anghofio hynny pan ddaw’r gwynt a’r glaw gaeafol i’n poeni. Gallwn ddiolch am ofal a daioni Duw pan fo’r haul yn gwenu a’r byd o’n plaid. Ond mor hawdd yw colli golwg ar y gofal a’r daioni hwnnw pan fo pethau’n mynd o chwith. Mae’r Nadolig, fodd bynnag, yn ein sicrhau fod Duw gyda ni bob amser. Oherwydd onid dathlu dyfodiad Iesu’r Emaniwel i’r byd a wnawn? Ystyr yr enw ‘Emaniwel’ ydi ‘Duw gyda ni’. Dangosodd yr angel i Joseff mai plentyn Mair oedd yr un a fyddai gyda’i bobl wrth ‘eu gwaredu oddi wrth eu pechodau’. Yn ei aberth trosom ar groes Calfaria y gwelwn fwyaf eglur fod Iesu o’n plaid. Ond mae’r enw hwn a roddwyd iddo hefyd yn dangos i ni fod Iesu gyda ni, ac felly fod Duw gyda ni ym mhob dim a thrwy bob eiliad.

Yn y glaw ac yn yr hindda, mae Duw gyda ni. Yn haul y dydd ac yn nhywyll nos, mae Duw gyda ni. Cydiwn o’r newydd yn yr addewid honno dros ŵyl y Nadolig eleni. Nid ydym ar ein pen ein hunain; nid ydym wedi ein gadael yn amddifad o gysur a gobaith. Y mae Duw gyda ni, beth bynnag a wynebwn a beth bynnag ein hamgylchiadau. Yr Emaniwel ydyw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Rhagfyr, 2015