Gwir ryfeddod

Rhagfyr 21, 2015

ID-100376500 (2)

Sicrhaodd llwyddiannau Andy Murray fod un o arwyr mawr dilynwyr tenis yng ngwledydd Prydain wedi mynd yn angof. Trodd Henman Hill Wimbledon yn Murray Mound ers tro byd, ac mae mwy o sôn am ‘Tîm Murray’ nag am Tim Henman erbyn hyn. Ond ers dydd Mawrth, mae’r sylw a roes y cyfryngau Prydeinig i’r daith ddiweddaraf i’r Orsaf Ofod Ryngwladol wedi sicrhau mai Tim arall a gaiff y sylw am sbel. Gallech dybio fod Tim Peake yn ffrind gorau i bawb ohonom o weld pobl o bob oed yn bloeddio ei enw wrth iddo gychwyn ar ei daith i’r gofod.

Ni allwn ond edmygu dewrder y dyn a’i gyd-deithwyr. Ac ni allwn chwaith ond rhyfeddu at allu’r gwyddonwyr a phawb sy’n ymwneud â’r holl anturiaeth. Mae eu gwybodaeth a’u dyfeisgarwch yn sicr ymhell y tu hwnt i’m hamgyffred i. Buddsoddwyd egni, doniau, amser ac arian i sefydlu a datblygu’r Orsaf Ofod, a phwy a ŵyr pa fanteision a ddaw eto trwy’r rhaglen hon ac ymdrechion y bobl sy’n rhan o’r anturiaeth neu’n cyfrannu at y gwaith ymchwil cyffrous hwn.

Yr wythnos ddiwethaf, felly, gwelwyd torfeydd yn dathlu ymadawiad un dyn o’r ddaear i’r gofod. (O’r holl sylw a roddwyd i Tim Peake ar y cyfryngau Prydeinig, gallech feddwl nad oedd neb arall gydag ef yn y llong ofod.) Yr wythnos hon, bydd torfeydd ym mhob rhan o’r byd yn dathlu dyfodiad un dyn i’r ddaear. A’r peth syfrdanol yw bod taith y person hwnnw yn fwy rhyfeddol na’r un daith a wneir gan ofodwyr fel Tim Peake.

Dechreuodd y daith honno yn y nefoedd ei hun. Oherwydd yr hyn a ddysgwn yn Y Beibl am y babi a aned ym Methlehem yw ei fod nid yn unig yn blentyn Mair ond hefyd yn Fab y Duw Goruchaf ei hun. Mwy rhyfeddol na bod dyn yn mynd i’r gofod ac i’r lleuad (ac i ba blaned bynnag yr aiff iddo eto) yw’r ffaith fod Duw wedi dod i lawr i’n byd ym mherson Iesu Grist.

Nid technoleg na gwyddoniaeth fu’n gyfrifol am y daith a wnaeth Mab Duw o’r nefoedd i’r ddaear ond cariad a thrugaredd. Ond gellid dweud fod y cariad hwnnw’n fwy pwerus ac yn fwy ffrwydrol hyd yn oed na’r holl danwydd a ddefnyddiwyd i anfon y llong ofod ar ei thaith y dydd o’r blaen. Mae dyfodiad Iesu Grist i’n byd yn dangos holl gariad Duw yn cael ei dywallt arnom.

Gwn yn dda na fyddai pawb yn cytuno â’r fath ddweud. I lawer o bobl, cwbl ynfyd yw meddwl y gellid am un eiliad feddwl fod disgyniad Iesu i’n daear yn fwy o ryfeddod na dyrchafiad pobl i’r gofod. Iddynt hwy, dychymyg neu ffantasi, credo neu athrawiaeth ddi-sail yw pob sôn am eni Iesu Grist. Dim ond ffyliaid fyddai’n credu fod stori’r Beibl am eni’r babi ym Methlehem yn wir! A byddai angen ffyliaid ffolach fyth i feddwl am un eiliad fod yr enedigaeth honno a’r babi hwnnw’n dod yn agos at restr gwir ryfeddodau’r byd hwn.

Ond does gennyf fi ddim cywilydd o gwbl o’r ffaith fy mod yn un o’r ffyliaid hynny gan mai Iesu (fel dywed yr emyn) yw rhyfeddod y rhyfeddodau i gyd.

‘Rhyfeddod pob rhyfeddod yw –

Gweld Iesu’n Ddyn, ac eto’n Dduw;

Ar liniau Mair yn faban gwan –

Yn Dduw presennol ym mhob man.’

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 20 Rhagfyr, 2015