Pa grefydd?

Ionawr 18, 2016

Picture1

Sut fyddwch chi’n ateb rhywun sy’n holi am eich daliadau crefyddol? Beth fyddwch chi’n ei ddweud, er enghraifft, pan fydd angen llenwi ffurflen sy’n gofyn i chi nodi eich crefydd?

Roedd yna adeg pan fyddai mwyafrif pobl Cymru’n ateb y fath gwestiynau trwy nodi mai ‘Eglwyswyr’ neu ‘Fethodistiaid’ neu ‘Annibynwyr’ (neu ryw enwad arall) oedden nhw. Os oedd hynny’n awgrymu mai’r hyn oedd yn diffinio eu crefydd oedd cysylltiad ag adeilad ac enwad arbennig, yn hytrach na pherthynas â Duw a ffydd bersonol yn Iesu Grist, gellid dadlau nad oedden nhw’n ddyddiau mor llewyrchus â hynny ar Gristnogaeth wedi’r cyfan. Ymlyniad wrth Iesu Grist sy’n dod gyntaf, ac nid ymlyniad wrth gapel nac eglwys nac enwad.

Ond a bod yn gwbl deg, os cofiaf yn iawn nid ‘Pa grefydd?’ a ofynnid rai blynyddoedd yn ôl ond ‘Pa enwad?’ Roedd tuedd i gymryd yn ganiataol mai Cristnogaeth oedd crefydd y rhelyw o bobl Cymru. Ond mae’r dyddiau pan oedd pawb bron yn perthyn i gapel neu eglwys wedi hen fynd heibio. Rydym yn byw mewn cymdeithas wahanol iawn i’r un y mae llawer ohonom yn ei chofio.

Ers tro byd, un grefydd ymhlith llawer yw’r Ffydd Gristnogol yng Nghymru. O ganlyniad, nid ‘Pa enwad?’ a ofynnir bellach ond ‘Pa grefydd? Gallaf feddwl bod Mwslemiaid a Siciaid ac Iddewon a dilynwyr sawl crefydd arall yn ateb y cwestiwn hwnnw heb ddim trafferth. Gallaf feddwl fod yr un peth yn wir hefyd am Gristnogion ifanc neu Gristnogion newydd sy’n falch o gael arddel Crist a’r Ffydd Gristnogol.

Ond mae ‘Pa grefydd?’ yn gwestiwn anodd i lawer. Mae rhai’n amharod i’w galw eu hunain yn Gristnogion gan eu bod yn dal i feddwl mai canmol eu hunain a wnânt wrth wneud hynny yn hytrach nag arddel Crist yn Waredwr. Mae gwyleidd-dra anwybodus yn eu hatal rhag arddel y Ffydd.

Mae eraill yn arddel Cristnogaeth fel rhyw fath o ‘grefydd ddiofyn’. Mae gan nwyddau o bob math osodiad ‘default’, sy’n golygu er enghraifft mai Saesneg yw iaith pob cyfarwyddyd ar setiau teledu a ffonau symudol oni bai eich bod yn dewis ei newid. Saesneg yw’r iaith yn ddiofyn. A chrefydd felly yw Cristnogaeth i lawer o bobl, gyda hen ddylanwadau a chysylltiadau brau yn gwneud iddyn nhw feddwl na allan nhw fod yn ddim ond Cristnogion am na wnaethon nhw erioed ddewis unrhyw beth gwahanol. ‘Pa grefydd, syr?’ ‘Cristnogaeth, am wn i!’

I rai, cwestiwn nad oes rhaid ei ateb ydyw am mai rhywbeth cwbl bersonol yw crefydd ac nid peth i’w drafod a’i gyhoeddi a’i rannu.

Ond i ni, gobeithio, mae’n gwestiwn a rydd gyfle bob amser i arddel Crist ac i gyhoeddi ein bod yn perthyn iddo.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Ionawr, 2016