Angen help

Ionawr 26, 2016

untitled

Mercher, Gwener, Mawrth, Sadwrn ac Iau. Na, dwi ddim wedi drysu trefn dyddiau’r wythnos. Dyna’r drefn y gwelir y pum planed hyn yn yr awyr dros y mis nesaf. Yn ôl a ddeallaf, mae’r planedau i’w gweld mewn un rhes ers canol yr wythnos, ac mae     oddeutu deng mlynedd ers i hyn gael ei weld ddiwethaf.

A minnau’n syllu i’r awyr i geisio gweld yr olygfa anarferol, teitl un o ganeuon y Beatles a ddaeth i’m meddwl. Nid ‘Across the Universe’ nac ‘I’ll follow the Sun’ na ‘Here, there and everywhere’. Ac nid ‘I just don’t understand’, er y byddai honno’n gân addas â minnau’n sylweddoli nad oeddwn yn gwybod beth y dylwn ei weld. Doedd gen i ddim syniad beth yr oeddwn yn chwilio amdano, nac i ba gyfeiriad y dylwn edrych, na pha mor bell oddi wrth ei gilydd y byddai’r planedau’n ymddangos.

Ond pa gân ddaeth i’m meddwl? Yn syml iawn, ‘Help’! Mi sylweddolais fod angen help arnaf i weld. Ac roedd help i’w gael ar y We ac mewn papur newydd. Y peth cyntaf a ddysgais oedd mai yn union cyn toriad gwawr y gwelir y pum planed mewn rhes (ac nid gyda’r nos!) Pa erthyglau bynnag a ddarllenwn, rwy’n ofni mai’r unig ffordd y byddaf i’n debygol o weld yr olygfa fydd cael rhywun llawer mwy gwybodus na mi fy hun wrth fy ochr, fel y gallaf o bosibl ddweud (eto gyda’r Beatles!), ‘Tell me what you see’.

Mae rhyfeddod yr Efengyl yn amlwg bob dydd i’r rhai sy’n credu yn Iesu Grist. Ond mae’r rhyfeddod hwnnw’n anweledig i gynifer o bobl. Ac mae’n anodd i Gristnogion ddeall hynny ar brydiau. Sut all pobl beidio â rhyfeddu at gariad Duw yn Iesu Grist?

Tybed faint o bobl sydd heb wybod am beth y dylen nhw chwilio ac ar beth y dylen nhw edrych?   Maen nhw wedi clywed am Iesu Grist o bosibl, ond heb ddeall pwy ydyw na beth sydd ganddo i’w gynnig. Maen nhw’n gyfarwydd â’i enw, ond heb ddeall dim amdano. Ac onid helpu pobl felly i weld yw un o’r pethau y’n gelwir fel Cristnogion i’w wneud?

Wrth geisio gweld Iesu, am beth y mae pobl i chwilio? Dyn da sy’n dangos sut i fyw yn dda? Athro doeth sy’n dysgu pethau doeth? Cyflawnwr gwyrthiau sy’n gwneud pob math o ryfeddodau? Ein braint os ydym yn credu yn Iesu Grist yw dweud beth a welwn. Ac wrth i ni ddweud beth a welwn am brydferthwch Iesu Grist, daw eraill gobeithio i sylweddoli am beth y dylen nhw chwilio hefyd. Wrth i ni sôn am Iesu’n marw ar Galfaria er mwyn delio â’n pechodau, ac wrth i ni dystio ein bod yn ei garu am ei fod yn gyntaf wedi ein caru ni, daw eraill trwy ras i weld mai am yr Un sy’n medru maddau beiau y dylen nhw hefyd chwilio. Er mwyn helpu pobl i weld Iesu mae angen eu helpu i weld eu hangen amdano i ddechrau.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 24 Ionawr, 2016