Hawdd ei ddarllen

Chwefror 14, 2016

Bwriad trefnwyr ymgyrch ‘Beibl Byw’ yw annog pobl Cymru, ac yn arbennig Gristnogion Cymru, i ddarllen mwy ar Y Beibl eleni. Tair elusen, Gobaith i Gymru, Cyngor Ysgolion Sul Cymru a Chymdeithas Y Beibl sydd y tu cefn i’r ymgyrch. Cefnogwyd yr ymgyrch gan y prif enwadau, ac fe’i hysgogwyd gan gyhoeddi beibl.net y llynedd.

Nid tasg hawdd y mae trefnwyr ‘Beibl Byw’ wedi ei gosod iddynt eu hunain. Aeth Y Beibl yn llyfr anghyfarwydd i genedlaethau o bobl Cymru. Mae’n hel llwch ar silff lyfrau ar aml i aelwyd, ac yn ail digon gwan i’r llyfr emynau yng ngolwg llawer o gredinwyr. Mae yna waith mawr i’w wneud i berswadio pobl i ddechrau ei ddarllen. Ond trwy ras a chymorth Duw, gobeithio y gwelwn lawer yn agor ei gloriau er mwyn rhoi cynnig ar wneud hynny.

Ond er mor anodd y dasg, y cysur sydd gennym yw mai annog pobl i wneud peth syml iawn ydym: dim ond darllen. Am y tro, does dim sôn am drafod nac egluro na chymhwyso; dim ond darllen.   A chan fod gennym bellach dri chyfieithiad Cymraeg fe ddylai fod yn haws nag erioed i ni ddarllen Y Beibl. Gall y rhan fwyaf ohonom ddarllen, ac fe ddarllenwn rywbeth bob dydd, boed bapur newydd, neu lyfr, neu dudalen o’r We neu hyd yn oed Gronyn ! Does neb yn gofyn i ni wneud rhywbeth rhy anodd; dim ond darllen Y Beibl.

Ac eto, mor rhwydd yw cymhlethu pethau trwy awgrymu y dylid darllen Y Beibl mewn rhyw ffordd arbennig. Clywais sawl un yr wythnos ddiwethaf yn mynnu fod rhaid darllen Y Beibl gyda gofal, a’i ddarllen yng ngoleuni’r oes bresennol hon rhag i ni gael ein caethiwo gan ddogmâu a chredoau o ryw oes a aeth heibio. Mae’r siarad hwn yn fy mlino am ddau reswm.

Yn gyntaf, mae’r holl ladd ar gredo a dogma’n wadiad o’r Ffydd Gristnogol, ac yn ddiystyr ac afresymol. Y mae i’r Ffydd hon ei dogmâu, ei chredoau, ei dysgeidiaeth a’i hathrawiaethau am Dduw, am Iesu, ac am bob math o bethau. Datguddio’r gwirioneddau hynny yw un o brif bwrpasau’r Beibl. Mae’n amhosibl i neb ddarllen y llyfr hwn heb gael ei gyflwyno i’r corff o ddogmâu a chredoau sydd ynddo. Fedrwch chi ddim darllen cylchgrawn coginio heb ddysgu rhywbeth am fwyd! A fedrwch chi ddim darllen Y Beibl heb ddysgu ffeithiau am Dduw.

Ac yn ail, peth peryglus yw dweud fod rhaid darllen Y Beibl ‘yng ngoleuni ein hoes ni’ gan fod hynny’n awgrymu y gallwn wrthod ei neges os yw’r neges honno’n annerbyniol i’n hoes ni, neu’n groes i safonau ein hoes ni. Pa werth sydd i’r llyfr os cawn wrthod unrhyw beth na all ein hoes ni ei dderbyn?   Rheitiach o lawer yw darllen yr oes bresennol yng ngoleuni’r Beibl, gan adael i’r llyfr ein cysuro a’n cywiro, ein dysgu a’n dwysbigo, ein bywhau a’n bendithio â’i oleuni oesol. Darllen, felly, gan adael i’r llyfr siarad â ni.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Chwefror, 2016