Y Canghellor Siomedig

Mawrth 13, 2016

George Osborne

Roedd George Osborne wedi bod â’i fryd ar ymestyn oriau siopa ar y Sul ers o leiaf bedair blynedd. Os cofiwch, fe roed hawl i archfarchnadoedd agor am fwy o oriau ar y Sul am rai wythnosau cyn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012. Ac er i Mr Osborne ddadlau bryd hynny mai rhywbeth ar gyfer y Gemau oedd hynny, roedd llawer yn darogan mai ernes o’r hyn y bwriadai’r Canghellor ei sicrhau ar gyfer pob Sul ydoedd. Daeth yn amlwg dros y flwyddyn ddiwethaf mai dyna oedd ei fwriad. Ceisiodd Llywodraeth San Steffan gael y maen i’r wal ddydd Mercher, ond methu a wnaeth wrth i 27 o Aelodau Seneddol Ceidwadol fwrw pleidlais yn erbyn eu plaid eu hunain.

Roedd yn dda gweld y Llywodraeth yn colli’r dydd oherwydd ymgais George Osborne i wneud yr hyn a oedd i fod (meddai ef) yn eithriad dros gyfnod y Gemau Olympaidd yn beth parhaol. Roedd mwy nag un o’r Ceidwadwyr gwrthryfelgar yn beirniadu Mr Osborne am nad oedd sôn am ymestyn oriau siopa’r Sul ym Maniffesto Etholiadol eu plaid y llynedd. Os oedd y Blaid Geidwadol mor benderfynol o newid y ddeddf hon, pam na ellid dweud hynny yn onest nôl yn 2012, ac yna cyn yr Etholiad Cyffredinol?

Flynyddoedd yn ôl, byddai’r canlyniad hwn wedi awgrymu fod y Senedd yn diogelu’r Sul Cristnogol traddodiadol. Ond mae angen bod yn naïf iawn i gredu fod a wnelo sancteiddrwydd y Sul fel dydd addoliad yr Eglwys â’r hyn a benderfynwyd ddydd Mercher. Nid ystyriaethau crefyddol oedd   flaenaf, ond ystyriaethau cymdeithasol ac economaidd. I lawer, hawliau gweithwyr i gael dydd o orffwys, ac i gael tâl ychwanegol os ydynt yn gweithio ar y Sul oedd y cymhelliad dros wrthod cynlluniau’r Llywodraeth, ac nid awydd i gadw’r Sul ar gyfer addoli. Mae’r cymhelliad hwnnw wrth reswm yn ddigon clodwiw.

Mae gwledydd Prydain wedi peidio â bod yn wladwriaeth sy’n cael ei rheoli gan ei chydwybod a’i hegwyddorion Cristnogol. Mae’r dyddiau yr oedd y wladwriaeth (yn honiadol o leiaf) yn cael ei harwain gan safonau Cristnogol wedi hen fynd heibio yng ngwledydd Prydain. Mae llawer o’r Aelodau   Seneddol a bleidleisiodd yn erbyn y Llywodraeth ddydd Mercher mewn gwirionedd o blaid ymestyn oriau siopa’r Sul. Ystyriaethau gwleidyddol a wnaeth i’r mwyafrif ohonynt ddilyn y trywydd a wnaethant.

Ni allwn, ac ni ddylwn orfodi’r ‘Sul Cristnogol’ ar bobl. Ni allwn orfodi cymdeithas i beidio â gwneud pethau, yn cynnwys siopa, ar y Sul, ddim mwy nag y gallwn orfodi pobl i addoli. Ond gallwn amddiffyn gweithwyr a gwarchod eu hawl i ddydd o orffwys, ac i dâl ychwanegol os oes rhaid gweithio ar y Sul. Ac wrth gwrs, mi allwn wastad ddangos fod y Sul yn dal yn arbennig i ni trwy beidio â siopa arno, beth bynnag yr oriau agor.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Mawrth, 2016