Brenin Un Diwrnod

Mawrth 20, 2016

title

Yn ôl y sôn, brenin un diwrnod oedd Saul. Nid Saul yr Hen Destament, a fu yn frenin Israel am oddeutu deugain mlynedd, ond Saul Wahl, Iddew o’r Eidal a ddaeth yn frenin Gwlad Pwyl a Lithuania am un diwrnod yn unig yn 1586. Mae’n stori gymhleth a dieithr; a pha mor wir bynnag ydyw, mae’n stori hynod o ddiddorol.

Yn ôl y stori, roedd y Tywysog Radzivil, Prif Weinidog Gwlad Pwyl, wedi teithio i’r Eidal; a phan oedd yn gyfyng arno yn ninas Padua roedd wedi cael help mawr gan dad Saul, a oedd yn arweinydd Iddewig y ddinas. Er mwyn talu’n ôl iddo am ei haelioni, addawodd Radzivil y byddai’n gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau fod Iddewon yn cael eu trin yn well yng Ngwlad Pwyl, ac addawodd ddarparu arian mawr i helpu Iddewon y wlad. Cytunwyd y byddai Saul, a oedd yn astudio yng Ngwlad Pwyl ar y pryd, yn gofalu am drosglwyddo’r arian hwnnw i’w dad, i’w ddefnyddio er lles tlodion Iddewig Gwlad Pwyl. Buan iawn y daeth Radzivil i edmygu Saul am ei allu a’i onestrwydd, ac fe’i penododd i swydd bwysig iawn yn ei wasanaeth.

Bu farw’r Brenin Batori, brenin Gwlad Pwyl, yn 1586. Yn ôl y ddeddf, roedd rhaid i lywodraethwyr y wlad ethol brenin newydd yr union ddiwrnod y bu farw’r brenin. Ond ni allent gytuno pwy fyddai’r brenin hwnnw. Ac felly, awgrymodd Radzivil y gellid penodi rhywun yn frenin dros dro hyd nes y gellid dod i gytundeb ynglŷn â’r mater. Derbyniwyd awgrym Radzivil y dylid penodi Saul Wahl yn frenin dros dro oherwydd y parch cyffredinol a oedd i’r gŵr ifanc hwnnw. Aeth Saul ati ar unwaith i basio deddfau a fyddai’n gwella amgylchiadau’r Iddewon yng Ngwlad Pwyl a Lithuania. Drannoeth, awgrymodd Saul ei hun pwy fyddai’r brenin newydd, a choronwyd Sigismund III i olynu Batori.

Brenin un diwrnod fu Saul. A brenin un diwrnod oedd Iesu i lawer o’r bobl a’i croesawodd i Jerusalem ar Sul y Blodau. Fe’i croesawyd fel y brenin y bu’r genedl yn disgwyl yn hir amdano. Chwifiwyd palmwydd; taenwyd dillad, bloeddiwyd ‘Hosanna’. Ond i lawer yn y dyrfa honno, nad oeddent wedi deall pa fath o achubiaeth yr oedd y brenin hwn yn ei chynnig, brenin un diwrnod ydoedd. Am un diwrnod yn unig y byddent yn ei glodfori.

Nid dyna ydyw wrth gwrs, ond brenin oesol, sy’n teyrnasu ym mywydau ei ddilynwyr ym mhob cyfnod. Ac ar Sul y Blodau daw cyfle i’w gyffesu o’r newydd yn Frenin ein bywydau. Molwn ef; addolwn ef; plygwn iddo a’i glodfori ym mhob peth a wnawn ac a ddywedwn.

Brenin Un Diwrnod? Na! Brenin pob diwrnod yw Iesu. Brenin un diwrnod? Ie! Oherwydd un diwrnod, bydd pob glin yn plygu, a bydd pob tafod yn cyffesu ‘fod Iesu Grist yn Arglwydd er gogoniant Duw Dad’ (Philipiaid 2:11).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Sul y Blodau, 20 Mawrth, 2016