Pawb â’i fys

Mae’r haf yn dod. Mi ges i gadarnhad o’r peth yng Nghricieth y dydd o’r blaen, a chael f’atgoffa yr un pryd o’r blynyddoedd y buom ni’n byw yn Abersoch. Mae cyfyngiadau parcio tymor yr haf wedi cychwyn yng Nghricieth. Tipyn o boendod i ni oedd y rheolau a oedd yn gwahardd parcio ar y lôn o flaen ein tŷ ni yn Abersoch dros fisoedd yr haf. Heb os, dyna un o’r rhesymau pam yr oedd yn llawer gwell gen i’r gaeaf na’r haf yn y pentref glan môr prydferth hwnnw.

Ond cawsom arwydd arall o ddyfodiad yr haf yng Nghricieth nos Iau wrth i wraig leol ein cyfarch ger y traeth gan ddweud mai dyna’r noson olaf am rai misoedd y cai hi fynd â’i chi am dro i’r traeth. Ac wir i chi, roedd arwyddion ar y prom yn cadarnhau’r peth. O ddydd cyntaf Ebrill hyd ddiwedd Medi, chaiff neb fynd â chŵn i’r traeth. Wyddwn i ddim fod y fath reol yn bod. Wnes i erioed sylwi ar y ddeddf hon. Ond pe byddai gen i gi, mae’n siŵr y byddwn yn ymwybodol iawn ohoni. Wn i ddim chwaith a oedd y fath ddeddf mewn grym yn Abersoch flynyddoedd yn ôl. Pawb â’i fys lle bo’i ddolur yw hi, mae’n debyg.

Does gen i ddim ci. Fu gen i erioed gi chwaith. Ac felly mae’r gorchmynion a gyflwynwyd gan Gyngor Gwynedd (dair blynedd yn ôl, o’r hyn a welaf rwan ar wefan y Cyngor) ynghylch gwahardd cŵn o rai traethau yn gwbl amherthnasol i mi. Gallaf ddychmygu fod perchnogion cŵn yn ymwybodol o’r gorchmynion hyn, a bod mwy nag un ohonynt wedi bod yn anfodlon iawn â hwy. Fel y dywedais, ‘pawb â’i fys’.

Gŵyl Gristnogol LLANW aeth â ni a channoedd o bobl eraill i Gricieth. Mor braf oedd cael addoli Duw a chlywed pob math o dystiolaeth i ras a daioni’r Duw Byw yn yr Efengyl ac ym mywydau pobl. Calon y cyfan a ddywedwyd ac a wnaed yn LLANW oedd croes a bedd gwag yr Arglwydd Iesu Grist. Nid bod hynny’n syndod wrth reswm. Wedi’r cyfan, beth arall allai fod yn ganolbwynt i addoliad Cristnogol heblaw’r newydd da am aberth a buddugoliaeth Crist?

Ac eto, gwn mai cam bychan iawn oedd hwnnw o gynhesrwydd mawl yr ŵyl i oerni anghrediniaeth y byd. Mae’r Efengyl, sydd i rai yn tanio dychymyg ac yn cynhesu calonnau ac yn ennyn ffydd, i eraill yn ddiystyr a gwag ac amherthnasol. Nid yw Crist y groes a’r bedd gwag yn golygu dim i filoedd ar filoedd o bobl ein gwlad. Ie, pawb â’i fys lle bo’i ddolur yw hi.   Oherwydd, heb deimlo clwyf a dolur y bywyd o gefnu ar Dduw ac o fethu â chyflawni ei ewyllys, wêl neb fyth werth yr Un sy’n Feddyg enaid ac yn Waredwr pechaduriaid.

Neges fawr y Beibl yw ein bod i gyd yn dioddef o’r un dolur a bod arnom oll angen yr un Gwaredwr. Gweddiwn y daw pobl i weld y dolur ac i ganfod y Meddyg.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Ebrill, 2016

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: