Ian Wright yn reit?

Mai 1, 2016

ian-wright-_140619192347-813

Roeddwn wedi bwriadu sôn am hyn yr wythnos ddiwethaf, ond mi anghofiais. Ond gwell hwyr na hwyrach, cyn i dymor presennol ‘Match of The Day’ ddod i ben beth bynnag.

Dros y misoedd diwethaf bu’r rhaglen boblogaidd hon yn dangos cyfres o ffilmiau byrion a’n cyflwynodd yn eu tro i un o gefnogwyr pob tîm yn Uwch Gynghrair Lloegr. Bythefnos yn ôl, offeiriad yn yr Eglwys Babyddol a chefnogwr Manchester United oedd dan sylw. Fe’i gwelwyd mewn oedfa yn yr eglwys, ac yna mewn gêm yn Old Trafford cyn iddo ruthro o’r stadiwm yn ôl i’r eglwys i arwain yr offeren. Ymateb Ian Wright, cyn chwaraewr Arsenal a Lloegr, oedd yn ddiddorol. Wedi gwylio’r eitem, fe synnodd Ian Wright gyflwynydd y rhaglen trwy ddweud fod clywed yr offeiriad ‘yn siarad yn ysgafn am Man U a gweddïo a phethau felly’ wedi gwneud iddo deimlo’n anghysurus o gofio fod ei fam wedi dysgu iddo erioed ‘i beidio â gwatwar Duw’.

Gan na lwyddais i ail wylio’r rhaglen, fedraf fi ddim bod yn sicr a oedd Ian Wright yn gwbl deg â’r offeiriad. Yn sicr, fe’i dangoswyd yn sôn am bêl droed a Man U yn un o wasanaethau’r eglwys. Ond os cofiaf yn iawn, math o eglureb oedd hynny ganddo i awgrymu mai Iesu Grist yw ein capten ni. Fedraf fi ddim chwaith fod yn gwbl sicr a ddywedodd yr offeiriad ei fod yn gweddio y byddai Man U yn ennill y gêm yr oedd yn ei gwylio. Ond dyna’r argraff a gafodd Ian Wright. A dyna a wnaeth iddo feddwl am gyngor da ei fam i beidio â gwatwar Duw.

A chwarae teg iddo, meddwn innau. Wn i ddim beth yw daliadau crefyddol Ian Wright, ond roedd ei glywed yn sôn am ei fam a’i chyngor iddo barchu Duw yn beth hyfryd iawn. Oedd o’n hollol deg? Dwi ddim yn siŵr, a does fawr o bwys gen i gan fod ei ymateb yn codi cwestiwn pwysicach o lawer i Gristnogion sef, pa argraff a gaiff ein siarad a’n hymddygiad ar bobl eraill? Gellid ceisio ail wylio’r rhaglen gan wrando’n astud ar bob gair er mwyn gweld a oedd Ian Wright yn deg ai peidio. Ond nid yw peth felly’n bosib yn ein bywyd bob dydd.     Fedrwn ni ddim ail wrando ar y pethau y byddwn ni ac eraill yn eu dweud. Fedrwn ni ddim chwaith ail wylio’r hyn y byddwn yn ei wneud. Ac felly mae angen gofal mawr, oherwydd yn aml iawn yr argraff a gaiff pobl wrth ein gweld a’n clywed yn byw’r bywyd Cristnogol a fydd penderfynu beth a wnân nhw ohonom ni a’n tystiolaeth.

Gwyliwn, felly, rhag unrhyw fath o ymddygiad a all roi’r argraff i eraill nad ydym yn cymryd ein ffydd na’r bywyd Cristnogol o ddifrif. Ac yn sicr, gwyliwn rhag i ni roi’r argraff nad ydym yn cymryd y Duw Sanctaidd o ddifrif. Oes, mae angen gwylio’r ffordd yr ydym yn trafod ein ffydd ac yn siarad am Dduw ac am Iesu Grist ein Gwaredwr.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 01 Mai, 2016