Draw i’r Fflint

Mai 29, 2016

urdd-logo-2016

I dre’r Fflint y bydd miloedd o blant a’u teuluoedd yn heidio’r wythnos hon.  Pob hwyl i’r holl blant a phobl ifanc o bentrefi’r Ofalaeth a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd dros y dyddiau nesaf.  Pob hwyl i bawb ohonoch a fydd yn mynd yno i’w cefnogi.  Ac os mai aros gartref fyddwch chi, gobeithio gwnewch chi fwynhau’r cyfan trwy’r radio a’r teledu.  Rwy’n edrych ymlaen at fynd yno ddiwedd yr wythnos.

Nid yw’r Fflint yn bell o’r cyffiniau hyn, ond bedair blynedd yn ôl, roedd yr Eisteddfod yn nes atom o lawer, yng Nglynllifon, cwta ddeuddeg milltir o Lanberis.  Ond deuddeg milltir hir iawn oedden nhw fore cyntaf yr Eisteddfod: wyth milltir yn y car, a phedair ar droed. Gobeithio’n arw na fydd rhaid cerdded un rhan o dair o’r ffordd i’r Fflint ddydd Gwener, neu mi fydd y cyfan drosodd cyn i ni gyrraedd.

Gobeithio hefyd y cawn ni dywydd braf yr wythnos hon: tywydd poeth dechrau wythnos yr Eisteddfod yng Nglynllifon yn hytrach na thywydd gwlyb a stormus diwedd yr wythnos honno fyddai’n ddymunol.  Tywydd a thraffig; ie, dyna ddau beth sy’n medru gwneud eisteddfodau yn gofiadwy i gannoedd o bobl.

Ond nid dyna’r unig bethau, ac nid dyna’r pethau pwysicaf chwaith, diolch am hynny. Ac eleni eto, beth bynnag a ddaw o’r traffig na’r tywydd, bydd yr Eisteddfod yn gofiadwy am bob math o resymau eraill, gwell. Fe gofir hon eto am ddawn y cystadleuwyr, ac am safon y gwahanol gynyrchiadau.  Ac felly y dylai fod wrth gwrs.

Mor hawdd yw cofio pethau am y rhesymau eilradd.  Gwnawn hynny’n aml iawn gyda phethau’r Ffydd: cofio adeilad yn hytrach nag oedfa; cofio maint y gynulleidfa yn hytrach na’r fendith a gaed ynddi; cofio pwy oedd yn pregethu, yn hytrach na’r hyn a  bregethwyd; cofio’r hyn a wnawn ni dros Dduw yn hytrach na’r hyn a wnaeth Duw trosom ni.

Oherwydd ein tuedd i ganolbwyntio ar y pethau eilradd mae arnom angen gras a chymorth Duw i sylwi ar y pethau sydd o wir bwys.  Yn amlach na heb, pethau Duw ei hun yw’r pethau hynny, yn hytrach na’n pethau ni.  Gwaith Duw; rhoddion Duw; bwriadau Duw; pobl Dduw; gyda’r pethau hynny y dylem ddechrau bob amser. Dyna’r pethau sy’n dod â chysur a gobaith.

Ond nid yn unig wrth edrych nôl dros y blynyddoedd y gwnawn hyn, ond bob dydd.  Ar ddiwedd dydd, gallwn gofio a diolch am ddaioni Duw a’i ofal amdanom; gallwn gofio’r pethau a welsom amdano trwy ei Air; gallwn ddiolch am bob un o’i roddion; gallwn ddiolch o’r newydd am ei gariad atom yn ei Fab Iesu.  Yn ein byw bob dydd, boed i Dduw ein helpu i gadw’n golwg arno Ef ei hun a’i fendithion.  A boed iddo ein cadw rhag cyfrif unrhyw beth arall yn bwysicach nag Ef a’i roddion.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 29 Mai, 2016

Advertisements