Lôn gyfarwydd

Mehefin 5, 2016

Untitled

O bob lôn, yr un o Lanberis i Ben Llyn yw’r fwyaf cyfarwydd i mi.  Nid y lôn i Ben Llŷn, er fy mod yn hen gyfarwydd â honno wedi byw yn Abersoch am ddeng mlynedd. Ac nid y lôn i Benllyn, er nad yw honno’n ddieithr chwaith o gofio sawl gwaith yr euthum i’r Bala dros y blynyddoedd.  Wn i ddim sawl gwaith y bum ar hyd y ffordd droellog i Ben Llyn ger Brynrefail: miloedd o weithiau mae’n debyg.  Ond wrth fynd y ffordd honno’r dydd o’r blaen, mi ddechreuais ddychmygu mai dyna’r tro cyntaf erioed i mi fod arni.  A’r gŵr neu’r wraig oedd yn gyrru’r car ar flaen rhes hir o gerbydau oedd yn gyfrifol am hynny.

Mae rheswm da dros osod cyfyngiad cyflymder o 40 milltir yr awr i’r ffordd hon.  Ond mae hanner y cyflymder hwnnw yn araf!  Ac wrth ymlwybro y tu ôl i’r gyrrwr eithafol hamddenol a oedd, mae’n debyg, yn ddieithr i’r ardal a’r lôn, fe’i dychmygwn yn dod at bob cornel yn betrusgar, yn dychmygu beth sydd y tu draw i’r wal gerrig gyfochrog â’r lôn, ac yn mynnu’r un pryd gael cip ar yr olygfa ysblennydd tua Dinorwig a Fachwen. Synnwn i ddim mai felly y bydd pawb sy’n gweld y lôn hon o’r newydd gan fod yn aml rin arbennig i bob math o brofiadau cyntaf.

Dyna wrth gwrs brofiad pob Cymro a Chymraes sydd â’r mymryn lleiaf o ddiddordeb mewn pêl droed ar drothwy Pencampwriaeth Ewro 2016. Mae’r cyfan yn newydd i ni, a phob poster a sticer a llyfr yn fwy melys oherwydd hynny.  Mae’r profiad o gefnogi’r tîm cenedlaethol mewn cystadleuaeth fawr yn newydd i’r mwyafrif ohonom.  Fydd dim rhaid i ni ddychmygu profi’r holl gynnwrf am y tro cyntaf.

Nid peth newydd i lawer ohonom mo’r Efengyl; rydym yn hen gyfarwydd â’r neges am Grist.  Mae troadau’r stori a golygfeydd y groes a’r bedd gwag mor gyfarwydd nes bod y cyfan rywsut yn daclus rhwng waliau ein deall gwan.  Yr ydym wedi credu yng Nghrist.  Yr ydym yn dal i gredu ynddo.  Ond gall hyd yn oed y Gwaredwr a’r Efengyl fod mor gyfarwydd nes ein bod yn colli golwg ar eu rhyfeddod a’u gwerth.  A phan ddigwydd hynny, beth well allwn ei wneud na dychmygu gweld y cyfan o’r newydd, fel pe baem yn ei weld am y tro cyntaf erioed?

Dychmygwch fod heb glywed am Waredwr, heb ddeall dim am y Groes, a heb brofi gras Duw.  Dychmygwch deimlo’n euog am eich beiau, heb wybod am faddeuant.  Dychmygwch wacter bywyd, heb wybod am gariad Duw. Ac yna dychmygwch sylweddoli am y tro cyntaf erioed fod Duw wedi ein caru ac wedi dangos ei gariad trwy roi ei Fab i farw trosom.  Ond nid dychmygu yn unig a wna’r Cristion, ond cofio; cofio’r gweld, cofio’r deall, cofio’r sylweddoliad syfrdanol a drodd yn sylfaen bywyd, fod Iesu Grist yn obaith ac yn fywyd ac yn bopeth i’r rhai sy’n ymddiried ynddo. Boed y cofio hwnnw yn brofiad i ni heddiw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Mehefin, 2016

Advertisements