Y Refferendwm

Mehefin 19, 2016

FACEBOOK COVER (2)

Am unwaith, roeddwn wedi torri fy rheol fy hun a gosod erthygl flaen Gronyn ar y wefan hon cyn y Sul.  Fyddaf fi ddim yn gwneud hynny fel arfer gan mai taflen i’w dosbarthu yn yr oedfa yw Gronyn yn gyntaf. Ond mi wnes i hynny fore Iau er mwyn annog pobl i bleidleisio dros AROS yn yr  Undeb Ewropeaidd yn y Refferendwm yr wythnos hon gan fy mod o’r farn y bydd AROS yn well er mwyn Cymru, er mwyn heddwch, ac er mwyn pobl a chenhedloedd eraill.

Ond nid dyma’r erthygl honno, gan fod yr hyn a ddigwyddodd yn Birstall yng Ngorllewin Swydd Efrog bnawn Iau mor ddifrifol nes bod rhaid ceisio  dweud gair amdano.  (Mae’r erthygl wreiddiol i’w gweld dan yr erthygl hon.)  Yno, wrth ei gwaith, ganol dydd ac ar ganol stryd, llofruddiwyd yr Aelod Seneddol lleol, Jo Cox.  O’r cychwyn, ofnid bod yna gymhelliad gwleidyddol i’r ymosodiad.  Ers ymddangosiad y dyn a’i lladdodd gerbron Llys Ynadon Westminster fore ddoe, fe gadarnhawyd yr ofnau hynny. Beth bynnag a olygai Thomas Mair wrth ddweud mai ‘Death to traitors, freedom for Britain’ oedd ei enw, mae’n anodd osgoi’r gwir trist mai yng nghyd-destun y dadlau ynghylch y Refferendwm y digwyddodd hyn oll.   

Yn naturiol, ac yn gwbl ddisgwyliedig, gohiriwyd ymgyrchu’r Refferendwm am y tro. Wrth ail afael yn yr ymgyrch yr wythnos hon bydd pawb, gobeithio, am osgoi defnyddio’r llofruddiaeth i’w mantais wleidyddol eu hunain.  Ond mae llofruddiaeth Jo Cox, a fu’n llais cryf o blaid y dioddefus, yn cynnwys ffoaduriaid o Syria, yn ein gorfodi i holi pa fath o gymdeithas y dymunwn ei chael yn y gwledydd hyn. 

Hyd yn ddiweddar, roedd llysnafedd aelodau’r BNP yn erbyn mewnfudwyr a phobl o hil arall, yn cael ei ffieiddio gan fwyafrif pobl gwledydd Prydain.  Wrth reswm, nid y BNP ydi’r un o’r pleidiau gwleidyddol sy’n amlwg yn yr ymgyrchu presennol; ac eto mae llawer o rethreg yr wythnosau diwethaf yn erbyn mewnfudwyr yn adlais clir iawn o anoddefgarwch a chasineb y BNP a’i thebyg at dramorwyr sy’n ymgartrefu yng ngwledydd Prydain.  Mewn difrif, sut daeth agweddau a safbwyntiau, a fu hyd yn ddiweddar mor wrthun, yn dderbyniol i gyfran sylweddol o bobl y gwledydd hyn?  A oes modd osgoi’r posibilrwydd fod a wnelo’r holl godi bwganod a gafwyd ynghylch ‘mewnfudwyr peryglus’ yn ‘cymryd ein gwlad oddi arnom’ mewn rhyw ffordd – anuniongyrchol wrth gwrs – ag erchylltra Birstall?

Ydym ni eisiau cymdeithas sy’n gwrthod dieithriaid, sy’n anoddefgar o safbwyntiau pobl eraill, ac sydd mewn perygl o rannu casineb?  Nac ydym, wrth gwrs.  Nid cymdeithas felly y mae mwyafrif y bobl sydd am adael yr Undeb Ewropeaidd yn ei dymuno chwaith.  Trwy ddewis AROS, a dim ond trwy ddewis hynny, y diogelwn gymdeithas wâr, dosturiol a goddefgar.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 19 Mehefin, 2016