Llanast mawr arall

07-17

Mae braidd yn gynnar i wneud ffilm am Lywodraeth Theresa May. Ond os byth y gwneir un, mae’n bosibl mai rhywbeth fel ‘Laurel and Hardy a’r Three Musketeers’ fydd y teitl.

Un o benderfyniadau cyntaf y Prif Weinidog newydd oedd penodi’r tri musketeer i swyddi allweddol: Boris Johnson yn Ysgrifennydd Tramor; David Davis i arwain y trafodaethau ynghylch gadael Ewrop; a Liam Fox i ofalu am Fasnach Dramor. Bu’r tri’n arwain yr ymgyrch dros adael yr Undeb Ewropeaidd. Roedd Mrs May o blaid aros yn Ewrop, ond ers y Refferendwm mae wedi parchu’r penderfyniad a wnaed. Ac fe gadarnhaodd hynny nos Fercher trwy ddweud mai ‘Brexit yw Brexit’. Fel gwleidydd profiadol, mae’n deall yn iawn mor gymhleth fydd y trafodaethau y bydd rhaid eu cael cyn gadael. Ac fel gwleidydd da, mae wedi gosod y cyfrifoldeb am y rhain, ynghyd â’r cyfrifoldeb mawr am ehangu cyfleoedd i gwmnïau Prydeinig fasnachu ym mhob cwr o’r byd, ar y bobl oedd o blaid gadael.

Beth bynnag ei chymhellion dros wneud y penodiadau hyn, mae Mrs May yn amlwg wedi gosod her i’r tri Brexiteer. Nhw, wedi’r cwbl, fu’n galw am y newid. Bron nad yw hi’n ategu geiriau cyson Hardy wrth ei gyfaill Laurel, ‘Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into’. Nhw aeth â ni i’r twll hwn, mi gân nhw ddod â ni allan ohono hefyd! Mae Mrs May yn glyfar. Os na fydd y trafodaethau’n llwyddo, os na cheir telerau ffafriol, os na chwblheir Brexit ac os na ddaw ffyniant economaidd, ar y tri musketeer y bydd y bai. Os llwyddir, gall ei Llywodraeth hi hawlio’r clod.

Nid y byd gwleidyddol Prydeinig yw’r unig beth sydd mewn llanast. Gyda’i ryfeloedd a’i ragrith, ei anfoesoldeb a’i anghyfiawnder, ei derfysgaeth a’i drais, mae’r byd mewn llanast. Er na sylweddolwn hynny, ac er nad ydym eisiau cydnabod hynny, y mae ein bywydau ninnau hefyd mewn llanast oherwydd ein pechod yn erbyn Duw. Ond yn wahanol i’r hen Oliver Hardy, does gennym ni’r un Stan Laurel o gyfaill y gallwn ei feio am hynny. Arnom ni ein hunain y mae’r bai am y llanast yr ydym ynddo. Mae’n wir fod ym mhob un ohonom duedd naturiol i bechu sy’n golygu na allwn fyw yn berffaith, ond yr ydym hefyd yn dewis gwneud pethau sy’n anghywir yng ngolwg Duw. Rydym mewn twll o’n gwneuthuriad ein hunain.

Rhyfeddod Efengyl Iesu Grist yw ei bod yn dangos nad yw Duw wedi’n gadael i ddod o’r twll ar ein pen ein hunain. Nid yw’n ein herio i ddod o’r llanast yn ein nerth ein hunain; y mae wedi anfon ei Fab ei hun i ddelio â’r llanast ac i’n codi o’r twll yr ydym wedi ei gloddio. Ac yn wahanol i’r Brexiteers druan, sydd wedi eu herio i ddatrys eu llanast eu hunain, mae gan Gristnogion Waredwr sy’n fwy nag abl i’w tynnu o’r picl.

Cliciwch yma http://www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Gorffennaf, 2016

Dyma rifyn olaf Gronyn am y tro.  Cyhoeddir y rhifyn nesaf ddydd Sul, Awst 21, 2016.

Dim ofn methu

Bosnia & Herzegovina v Wales - UEFA Euro 2016 Qualifying Group B

Un cyfeiriad bach arall at bêl droed, ac mi gewch chi lonydd am sbel hir! Fydd Cymru ddim yn Rownd Derfynol Ewro 2016 yn Ffrainc heno, ond er y siom nid oes dim yn aros ond balchder yn llwyddiannau ein tîm cenedlaethol dros y mis diwethaf. Mae’r ffaith ein bod yn gallu sôn am ein siom ar ôl cyrraedd y Rownd Gynderfynol yn dangos pa mor wych y chwaraeodd y Cymry yn y gystadleuaeth. ‘Un gêm yn ormod’, meddai sawl un nos Fercher, ond o feddwl y gellid dweud yr un peth yn union nos Iau am bencampwyr y byd, yr Almaen, doedd dim cywilydd o gwbl yn hynny. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n gysylltiedig â’r tîm mewn unrhyw ffordd.

Soniodd rheolwr tîm Cymru, Chris Coleman am yr angen i beidio ag ofni breuddwydio. A do, fe wireddwyd blynyddoedd o freuddwydion yn Ffrainc yr haf hwn. Soniodd hefyd am bwysigrwydd peidio ag ofni methu. Ac na, wnaeth ei dîm ddim methu o gwbl, ond llwyddo y tu hwnt i bob disgwyl.

Bydd llawer yn cymhwyso ei eiriau i’r byd gwleidyddol a chenedlaethol, gan ein hannog i freuddwydio am ddyfodol gwell i Gymru ac i weithredu er mwyn sicrhau’r dyfodol hwnnw, heb ofni methu.

A bydd eraill yn cymhwyso’r geiriau i’r Eglwys. Byddant yn ein hannog i freuddwydio am gael gweld yr Efengyl yn llwyddo. Byddant yn galw arnom i weithio dros Grist a’i deyrnas heb ofni methu, wrth i ni fentro gwneud pethau gwahanol a chyflwyno’r Efengyl mewn ffordd newydd.

Ond tybed, wrth i ni siarad am rannu’r Efengyl mewn ffordd newydd, fod yna berygl i ni fynd i’r gors? Mae ffyrdd newydd yn medru awgrymu dulliau newydd a phatrymau newydd. Does dim o’i le yn hynny fel y cyfryw. Ond a oes angen rhywbeth mwy sylfaenol o lawer na hynny? Yn hytrach na meddwl am ddulliau a thechnegau gwahanol, a fyddai’n rheitiach i ni feddwl am gyflwyno’r Efengyl yn fwy naturiol i bobl eraill? Rywsut, mae angen i ni fedru sôn yn naturiol am Iesu Grist. Mae angen cyflwyno’r newydd da amdano mewn ffordd syml, ddiymdrech rywsut, fel bod pobl yn gweld mai rhywbeth sy’n golygu popeth i ni yw’r Efengyl. Yn hytrach na meddwl am ddulliau effeithiol a gwahanol, mae angen cyflwyno Crist i bobl fel person sy’n gwbl ganolog i’n holl fywyd.

Gallwn dreulio oriau lawer yn dyfeisio a pherffeithio dulliau a thechnegau. Ond os mai dyna’n unig fydd gennym i gyflwyno’r Efengyl – technegau a dulliau – pa obaith sydd gennym? Os llwyddwn, fodd bynnag, i gyflwyno Iesu Grist yn onest, yn naturiol, yn syml ac yn bersonol i bobl eraill, gallwn freuddwydio am lwyddiant i’r Efengyl a ffyniant a bywyd newydd i’r Eglwys. Fentrwn ni wneud hynny, heb ofni methu? Fentrwn ni rannu’r Ffydd yn syml a diffuant?

Cliciwch yma http://www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Gorffennaf, 2016

A dyma obaith

JS93980936

Dwy nos Wener, dau ganlyniad, a dau emosiwn gwahanol iawn i’w gilydd.  Wythnos yn ôl, wedi’r Refferendwm roeddwn yn gwbl ddigalon, yn ofni’r gwaethaf ac yn anobeithiol.  Echnos, wedi buddugoliaeth tîm pêl droed Cymru dros dîm Gwlad Belg yn Lille, roeddwn ar ben fy nigon ac yn llawn gobaith.

Peth rhyfedd ydi gobaith.  Erbyn hyn, mae pawb sy’n cefnogi tîm Cymru – hyd yn oed besimistiaid fel fi – yn mentro gobeithio y cyrhaeddwn ni’r Rownd Derfynol.  Wedi’r cwbl, mae yna bellach sail dros fod yn obeithiol: rydym yn y Rownd Gynderfynol; mae’r tîm yn chwarae’n ardderchog; rydym yn brif sgorwyr y gystadleuaeth; mae’r tîm rheoli yn cael hwyl ryfeddol arni.  Wrth gwrs, dyw’r pethau hyn ddim yn gwarantu y byddwn ni’n ennill y gêm yn erbyn Portiwgal nos Fercher, ond maen nhw’n rhoi sail i’n gobaith.

Ie, mor wahanol i’r wythnos flaenorol.  Ond pam yr anobaith wedi canlyniad y Refferendwm?  Am y rheswm syml na allwn weld unrhyw sail o gwbl dros fod yn obeithiol ynghylch y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Ers y canlyniad, clywyd y bobl a fu’n addo’r byd i ni cyn y bleidlais unai’n torri’r addewidion hynny neu’n gwadu eu bod nhw wedi eu gwneud o gwbl.  A thrist fu clywed pobl oherwydd hynny yn dweud eu bod nhw eisoes yn difaru pleidleisio dros adael yr Undeb gan eu bod erbyn hyn yn teimlo iddyn nhw gael eu camarwain, a hyd yn oed eu twyllo gan yr holl addewidion a wnaed ynghylch ariannu’r Gwasanaeth Iechyd er enghraifft.

Gofid pethau yw fod llawer o’r gobaith oedd gan bobl yn obaith ansicr am ei fod yn rhannol beth bynnag wedi ei seilio ar ffeithiau sigledig, ac ar bob math o addewidion eithafol a wnaed gan bobl na fyddai byth yn atebol am unrhyw beth yr oedden nhw’n ei addo.

Mae’n rhaid wrth obaith.  A diolch am hynny, mae’r Ffydd Gristnogol yn rhoi gobaith i ni: gobaith am faddeuant; gobaith am gymorth a chysur Duw; gobaith am y bywyd tragwyddol.  A’r peth gwych yw nad gobaith gwag yw hwn, ond gobaith ag iddo sail sicr.  Meddai Paul amdano, ‘A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy’r Ysbryd Glân y mae wedi ei roi i ni (Rufeiniaid 5:5).

Beth bynnag a ddigwydd nos Fercher, beth bynnag a ddaw o ganlyniad i’r Brexit y clywsom hyd syrffed amdano, gallwn gofleidio’r gobaith sydd yn yr Efengyl gan wybod na fydd Duw yn ein siomi mewn unrhyw ffordd.  Sail y gobaith sydd gennym yw bod Duw wedi ein caru ddigon i roi ei Fab Iesu Grist i farw trosom ar Galfaria.  Os gwnaeth hynny trosom, gallwn fod yn gwbl sicr y bydd yn rhoi i ni bopeth y mae wedi ei addo erioed.  Ydi, mae ein gobaith ar dir cwbl gadarn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Gorffennaf, 2016