Pymtheng mlynedd

Medi 11, 2016

911-planes

Union bymtheng mlynedd i heddiw, ar Fedi 11, 2001, y chwalwyd dau dŵr Canolfan Masnach y Byd yn Efrog Newydd.  Mae’n anodd i neb a welodd y lluniau, ac a ddilynodd ddatblygiadau trasig y bore hwnnw ar sgrin y teledu, anghofio’r digwyddiad hwnnw.  Mi wn i’n union ble’r oeddwn pan glywais gyntaf am yr ymosodiad.  Dros yr wythnosau dilynol, bu sôn di-baid am gwymp y Ddau Dŵr, ac o fewn dim o dro daeth ‘9/11’ yn derm cryno i gyfeirio at y gyflafan.

Mae gen i lyfryn bach a gyhoeddwyd yn fuan wedi’r ymosodiad.  Ei awdur ydi’r Americanwr R.T. Kendall, a oedd ar y pryd yn weinidog yn Westminster Chapel yn Llundain, lle bu’r Cymro Martyn Lloyd Jones yn weinidog am flynyddoedd o’i flaen.  Teitl y llyfryn yw The Day The World Changed, ac mae’n cynnwys pregeth ac anerchiad a draddodwyd gan Kendall yn union wedi’r digwyddiad.  Fe ddarllenais y llyfryn eto heddiw, a chael f’atgoffa o’r ffordd y ceisiodd Kendall wneud rhyw fath o synnwyr o’r cyfan trwy geisio ei ddeall yng ngoleuni’r hyn a ddywed Y Beibl am bechod dyn ac am yr angen i ni allu ymddiried yn Nuw yng nghanol popeth sy’n digwydd.  Roedd Kendall hefyd yn gweld y cyfan yng ngoleuni’r hyn a ddywed Y Beibl hefyd am yr hyn sydd i ddigwydd cyn ailddyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist yn niwedd y byd.

Un gwerth amlwg i’r llyfryn yw ei fod yn ein hatgoffa o’r angen i geisio deall pob dim yng ngoleuni’r hyn sydd wedi ei ddatguddio i ni yng Ngair Duw, am Dduw ei hun ac amdanom ni a’r hyn sy’n digwydd i ni yn hyn o fyd. Nid ydym i ryfygu a honni ein bod yn deall mwy nag sydd bosibl i ni ei wneud, ond nid ydym chwaith yn y tywyllwch heb unrhyw gymorth i ddeall nac i wynebu gwahanol dreialon.  Wedi’r cyfan, y mae gennym Dduw sy’n llawn o gariad ac yn bwriadu ein lles, a’r Duw hwnnw yn gryfach o lawer na’r drygioni mwyaf sydd yn y byd.

Mae’r teitl a ddewisodd Kendall i’r llyfryn yn dangos ei fod yn credu y byddai canlyniadau pellgyrhaeddol i’r hyn a ddigwyddodd y 9/11 hwnnw.  Ni allai wybod ar y pryd am ganlyniadau erchyll cyhoeddi’r ‘Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth’, saga drist penderfyniad George Bush a Tony Blair i ymosod ar Irac, a’r holl ryfela, yn cynnwys y bomio a’r ymladd yn y Dwyrain Canol a’r ymosodiadau yn ninasoedd Ewrop a gwahanol rannau o’r byd.  Ond roedd yn rhagweld y byddai llawer o bethau yn newid er gwaeth, ac fe wireddwyd ei ofnau.

Bymtheng mlynedd yn ddiweddarach, a’r byd o bosibl yn lle mwy peryglus, daliwn i weddïo dros arweinwyr byd, iddynt gael doethineb i lywodraethu mewn ffordd fwy cyfiawn, yn ofn Duw.  A chydag R.T. Kendall, daliwn i annog pawb i geisio Duw ac i ddod trwy Grist i’r berthynas iawn ag Ef, am na wyddom ninnau beth all ddigwydd o fewn un dydd yn y byd cythryblus yr ydym yn byw ynddo.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Medi, 2016