Parcio am ddim

Rhagfyr 4, 2016

12391272_951010984969702_44753597777180491_n

Dylai meysydd parcio Gwynedd fod yn llawnach nag arfer yr wythnosau nesaf wedi i’r cyngor sir gyhoeddi na fydd rhaid talu am barcio yn ei feysydd parcio’r penwythnos hwn a’r nesaf. Mae hynny’n ychwanegol at y cyfnod arferol o barcio am ddim cyn y Nadolig (rhwng Rhagfyr 15 a 27 eleni).

Gobaith Cyngor Gwynedd, fel pob  cyngor arall sy’n gwneud peth tebyg, yw y bydd rhagor o bobl yn ymweld â threfi a phentrefi’r sir i wneud eu siopa ’Dolig o gael parcio am ddim. Mae’n sicr fod busnesau lleol a siopwyr fel ei gilydd yn croesawu’r cyhoeddiad.  Mentraf ddweud y bydd maes parcio Doc Fictoria yng Nghaernarfon yn llawn am y tro cyntaf ers wythnosau!  Mae hwnnw wedi bod fwy na hanner gwag ers i’r Cyngor ddechrau codi tâl yno’n gynharach eleni. Does ond angen sylwi ar y newid a fu yn y maes parcio hwnnw i sylweddoli fod pobl yn hoffi rhywbeth am ddim! Ac efo’r holl wario dros y Nadolig, mae cael rhywbeth am ddim yn dod yn fwy pwysig.

Ydi, efo’r holl wario, mae’r Nadolig wedi mynd yn ddrud.  Nid mod i’n cwyno nac yn gwrthwynebu’r gwario hwnnw, cofiwch.  Fel y rhan fwyaf o bobl, rwy’n mwynhau derbyn a rhoi anrhegion; ac rwyf wrth fy modd efo’r goeden a’r addurniadau a’r bwydydd a’r teganau a’r llyfrau sy’n llyncu ein harian yr adeg yma o’r flwyddyn.  Ond mae yna rywbeth eironig ynghylch yr holl wario o gofio mai dathlu a wnawn ar yr ŵyl hon rodd fwyaf gwerthfawr Duw i ni, a honno’n rhodd a gawsom yn rhad ac am ddim.

Mi fydd yn braf cael parcio’n ddi-dâl dros gyfnod y Nadolig.  Ond nid bob amser y bydd pobl yn gwerthfawrogi cael pethau am ddim; ar brydiau, mae’n well gan bobl dalu.  Methiant fu ambell i gwrs neu gyngerdd di-dâl am fod pobl wedi meddwl mai pethau go sâl oeddent am eu bod am ddim.  Caed enghreifftiau o gynnig nwyddau am ddim i bobl, a neb yn eu hawlio; ac eto, yr un nwyddau’n cael eu prynu pan godwyd tâl amdanyn nhw.

Bendithion sy’n cael eu cynnig yn rhad ac am ddim yw bendithion yr Efengyl.  Nid oes rhaid talu amdanynt; nid oes modd eu prynu.  Maddeuant; cariad a chymod â Duw; bywyd newydd, a gras i’w fyw; cysur mewn adfyd; gobaith a’r bywyd tragwyddol; rhoddion rhad yw’r cyfan.  Ni fedrwn eu haeddu.  Nid yw eu prynu yn opsiwn. Yr unig ffordd y medrwn feddiannu’r bendithion hyn yw eu derbyn fel rhoddion hael Duw i ni.  Ac er mwyn gwneud hynny, mae’n rhaid i ni sylweddoli ein trueni a’n tlodi, a chydnabod na fedrwn ni fyth fod yn deilwng ohonyn nhw.  A chyn y derbyniwn ni’r bendithion hyn, mae’n rhaid gofyn amdanyn nhw.  Oherwydd y sawl sy’n eu ceisio sy’n eu cael.

Rhywbeth i’w groesawu a’i fwynhau yw cynnig rhad Duw; rhywbeth i’w dderbyn ac i ddiolch amdano, yn nhymor yr Adfent fel pob tymor arall.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 04 Rhagfyr, 2016