Golau ddydd

Rhagfyr 18, 2016

mary-joseph-journey-1

                                                        ©2010 GospelGifs

Yr un tri pherson; dwy daith debyg; ac un gwahaniaeth mawr.  ‘Yna cododd Joseff, a chymerodd y plentyn a’i fam gydag ef’; dyna a ddywedir ddwywaith yn ail bennod Efengyl Mathew (adnodau 14 a 21).  Y tro cyntaf, ‘ac ymadael i’r Aifft’; yr eildro, ‘a mynd i wlad Israel’.  Yr un bobl, Joseff a Mair a’u babi bach, yn mynd i’r Aifft ac yn dychwelyd oddi yno’n ddiweddarach.

A’r ‘un gwahaniaeth mawr’?  Craffwch ar y ddwy adnod, ac mi welwch fod y daith gyntaf honno i’r Aifft wedi bod ‘liw nos’.  Gorfu i Joseff a Mair ffoi ganol nos rhag Herod Fawr, a oedd yn ‘chwilio am y plentyn er mwyn ei ladd’ (adnod 13).  Yr awgrym clir yw iddynt allu dychwelyd o’r Aifft gefn dydd golau gan y ‘bu farw y rhai oedd yn ceisio bywyd y plentyn’ (adnod 20).   Ffoi ar frys liw nos, yn llawn ofn a phryder; a dychwelyd liw dydd, mewn rhyddhad a llawenydd mawr.

Clywsom eisoes y Nadolig hwnnw gymharu ffoaduriaid ein dydd ni â’r teulu bach hwn a ffodd o Fethlehem.  Heb os, gall Iesu, a wnaeth y daith gyntaf honno liw nos i’r Aifft, ddeall a chydymdeimlo â phoen y miloedd o bobl sydd wedi ffoi a gadael popeth yn eu hofn a’u hanobaith heddiw.  Mae’n gwybod beth yw bod yn ffoadur.  Ac a ninnau heddiw’n clywed cymaint am blant yn dioddef camdriniaeth o bob math, cofiwn fod Iesu’n deall hynny hefyd ac yn cydymdeimlo â’r rhai sy’n dioddef.

Ond nid cydymdeimlo yn unig a wna.  Mae hefyd yn cysuro a chynorthwyo.  A gweddïwn ninnau y bydd llawer o ffoaduriaid ein hoes ni yn gwybod am gysur a diddanwch Iesu y Nadolig hwn.  Yn bell o’u gwlad a’u cartrefi, boed iddynt gael Iesu Grist yn gyfaill agos ac yn Geidwad cryf.  Liw nos dywyll eu dioddefaint, diolchwn am bawb sy’n ymgeleddu unigolyn a theuluoedd o ffoaduriaid.  A gweddïwn y caiff pawb sy’n estyn y cymorth hwnnw yng nghariad a thosturi Iesu nerth a gras i wneud hynny er gogoniant Duw.

A gweddiwn hefyd y bydd i’r ‘liw nos’ flin a gormesol gilio ac y caiff miloedd ar filoedd o bobl y gorfodwyd iddynt ffoi wireddu eu dyhead i ddychwelyd ryw ddydd i’w gwledydd eu hunain (ac i’w cartrefi eu hunain hyd yn oed os na ddinistriwyd y cartrefi hynny eisoes yn y rhyfela didostur a gorffwyll y buom yn dyst iddo’r blynyddoedd diwethaf).  Yr un peth sy’n sicr yw y bydd, yn hwyr neu hwyrach, gwymp i bob teyrn a diwedd i bob teyrnasiad anghyfiawn.  Gweddiwn y digwydd hynny yn fuan i ormeswyr ein dyddiau ni, ac y gwelwn y rhai a orthrymir ac a erlidir heddiw’n profi heddwch a chyfiawnder newydd.

A thros y Nadolig hefyd, diolchwn mai baban Bethlehem yw’r Arglwydd a fydd yn gwared yn derfynol â phob ‘liw nos’ ein bywydau brau, gan y bydd pob ofn a dychryn, pob galar a phoen, ryw ddydd wedi ei ddileu, a golau ddydd y bywyd tragwyddol yn eiddo i bawb sy’n credu ynddo.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Rhagfyr, 2016