O’r fath newid

blwyddyn-newydd-dda-01-43207-570788_478x359

Do, cafwyd eto gyfarchion ffrindiau a dieithriaid, rhaglenni radio a theledu’n bwrw golwg nôl dros yr hen flwyddyn, fflachiadau tân gwyllt, sŵn cloch yr eglwys, seiniau cyfarwydd Auld Lang Syne a defodau teuluol i groesawu’r flwyddyn newydd.  (Pethau cwbl ddieithr i mi erioed fu’r Calennig a’r Fari Lwyd y bydd llawer o Gymry’n sôn amdanynt adeg y Calan.)

Mor gyfarwydd y dathliadau nes i ni deimlo mai newydd droedio’r llwybr hwn oeddem o’r blaen, er bod wrth gwrs ddeuddeg mis wedi mynd heibio ers i ni wneud hynny.  Gadael yr hen a chamu i flwyddyn newydd unwaith eto.  Ond fel y dywed Josua mewn cyswllt arall, ‘nid ydych wedi tramwyo’r ffordd hon o’r blaen’ (Josua 3:3).   Yn ôl y diffiniad, mae’r flwyddyn newydd yn amlwg yn newydd.  Nid troedio’r un llwybrau a wnawn wrth gamu iddi.  Mae pob mis a phob dydd, pob munud a phob eiliad yn newydd, a’r cyfan yn rhodd Duw i’w fyd ac i’w greaduriaid.

A chan mai rhodd werthfawr Duw i ni yw’r flwyddyn newydd, gweddïwn am y gras a’r nerth i wneud yn fawr o bob dydd ac o’r cyfleoedd a fydd eleni i fwynhau bendithion Duw.  Daw pob dydd â’i gyfle i ymddiried yng ngofal yr Arglwydd ac i’w wasanaethu.  Daw pob dydd â’i wahoddiad i fwynhau Duw a’i gwmni.  A daw pob dydd â’i her i ni glodfori Duw am ei drugaredd a’i gariad atom yn yr Arglwydd Iesu Grist.

Ar ddechrau blwyddyn, ni allwn ddweud beth a ddaw dros y misoedd nesaf.  O ran gwleidyddiaeth, beth bynnag, dangosodd y llynedd y gall y pethau mwyaf rhyfedd ddigwydd yn sydyn.  Siglwyd sawl mur, syrthiodd ambell un cadarn, a synnodd pawb at rai o’r pethau a ddigwyddodd.  Mae’r byd yn wahanol iawn i’r hyn ydoedd flwyddyn yn ôl.

Ac er nad yw’r byd, gwaetha’r modd, o reidrwydd yn well o ganlyniad i’r pethau a ddigwyddodd y llynedd, y mae’r daeargrynfeydd gwleidyddol a gaed yn ein hatgoffa y gall pethau newid mewn byr o dro.  Gweddïwn y daw newidiadau mawr eleni eto. Nid newidiadau o’r fath a gafwyd y llynedd, ond newidiadau cyffrous ym mywyd a gwaith Eglwys Iesu Grist.

Mor hawdd yw cynefino â’r sefyllfa y buom ynddi ers blynyddoedd, ac mor rhwydd yw derbyn mai’r unig beth sy’n bosibl i’r Eglwys Gristnogol yn ein gwlad yw parhad o’r hyn a welodd y rhelyw ohonom ar hyd ein hoes.  Yr hyn a welsom yw dirywiad a llesgedd a marweidd-dra ysbrydol.  Ond nid oes reol sy’n dweud mai’r hyn a wynebwn o reidrwydd yw parhad o hynny.  Pam na all y flwyddyn newydd hon ddod â newid mawr i fywyd ein heglwysi?  Pwy a ŵyr na all Duw, ac na fydd Duw yn trugarhau eleni ac yn bywhau ei waith yma yng Nghymru?  Mynnwn fod pob dydd yn gyfle newydd i geisio bendith Duw i’w Eglwys.  Ceisiwn bethau mawr a bendithion mawr eleni.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 08 Ionawr, 2017