Cael yn ôl

Chwefror 13, 2017

hr48728

Does dim rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn.  Ond, ble mae’ch arian chi?  Nid unrhyw arian sydd genych yn y banc ond yr arian sydd acw, yn y tŷ.  Ydi o’n ddiogel?  Ydych chi’n cofio lle mae o?  Dan fatras y gwely?  Mewn hen dun bisgedi yn y twll dan grisiau?  Yn y tebot gorau?  Dwi ddim yn disgwyl i chi anfon nodyn ataf i ddeud lle mae eich arian prin.  Dim ond gobeithio ydw i eich bod chi’n gwybod lle mae o.

Holi ydw i ar ôl clywed am y drafferth a gafodd gŵr a gwraig o Dde Lloegr yn ddiweddar.  Roedden nhw wedi cadw mil a hanner o bunnoedd mewn popty araf.  Am wn i fod hwnnw cystal lle â dim!  Wedi’r cwbl, pa leidr fyddai’n dechrau chwilio am arian mewn slow cooker?  A chan fod y popty wedi torri doedd yna ddim peryg iddyn nhw wneud lobsgóws na chawl o’r arian.

Ond am fod y popty wedi torri, aed ag o i’r ganolfan ailgylchu.  Wnaethon nhw ddim cofio am yr arian nes i’r gŵr benderfynu mynd â’r £1,500 i’r banc ddau ddiwrnod wedyn. Wedi cofio fod yr arian yn y popty, rhuthrodd y ddau ar eu hunion i’r ganolfan ail gylchu. A chwarae teg i weithwyr y ganolfan, roedden nhw’n fodlon tyrchu trwy’r pentyrrau o nwyddau gwastraff er mwyn chwilio am yr arian.  Ac er na lwyddwyd i ddod o hyd i’r cyfan, fe gafwyd £1,300 yn ôl.

Sôn am bobl yn darganfod trysorau yn hytrach na’u colli a wnaeth Iesu Grist mewn dwy ddameg, y naill am ddyn yn canfod trysor wedi ei guddio mewn cae a’r llall am fasnachwr yn chwilio am berl gwerthfawr cyn dod o hyd iddo.  Roedd y ddau wrth eu bodd; y naill am iddo ganfod trysor yn annisgwyl, a’r llall am iddo gael y perl gwerthfawr y bu’n chwilio’n hir amdano.

O gael y rhan fwyaf o’u harian yn ôl, mae’n siŵr fod y ddau o Dde Lloegr wedi profi rhywfaint o lawenydd y dynion yn y damhegion.  Ond mae’n bosib fod eu llawenydd hwy yn fwy melys fyth.  Oherwydd mi wydden nhw am y boen a’r siom o golli’r arian i ddechrau.  Chawson nhw mo’r cyfan yn ôl, ond roedd cael £1,300 yn ôl yn llawer gwell na cholli’r cwbl.

Llawenydd y Cristion yw’r ffaith iddo dderbyn trwy Iesu Grist rywbeth yr oedd wedi ei golli; rhywbeth y daethai i feddwl na fyddai byth yn ei gael yn ôl.  Fel hyn y sonia Pantycelyn am y peth:

Yn Eden cofiaf hynny byth,

Bendithion gollais rif y gwlith;

Syrthiodd fy nghoron wiw.

Ond buddugoliaeth Calfari

Enillodd hon yn ôl i mi;

Mi ganaf tra fwyf byw.

Mae’r bendithion a gollodd Pantycelyn (a ninnau) yn cynnwys y berthynas heddychol â Duw a’r hawl i fod yn blant iddo.  Do, fe syrthiodd y goron oddi ar fy mhen innau oherwydd fy mhechod.  Ond gyda Williams a phob Cristion gallaf innau lawenhau o gael y goron yn ôl trwy aberth Crist drosof.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Chwefror, 2017

 

Advertisements