Beth a ddaw?

Mawrth 5, 2017

c04998925_209x189

Wn i ddim a wêl y rhifyn hwn olau dydd fore Sul gan fod rhywbeth mawr yn bod ar yr argraffydd ar fy nesg.  Mae’n llyncu papur yn awchus gan ei rwygo ac achosi camdreuliad go arw rywle yng ngwaelod ei fol.  Mae gen i ofn nad oes obaith iddo wella cyn y bore, os o gwbl.  Yn sicr, wnaiff o ddim ei wella’i hun, a dwi’n ofni mod i eisoes wedi gwneud mwy o ddrwg nag o les i’r creadur wrth geisio’i helpu. Ac am ei bod yn bosibl na fydd neb yn ei weld, mae angen mwy o sêl nag arfer heno i orffen y rhifyn arbennig hwn.

Profiad tebyg sydd i’w gael yn aml yng ngwaith yr Efengyl.  Wyddon ni ddim beth a ddaw o’n hymdrechion i rannu’r Ffydd.  Wyddon ni ddim a fydd neb yn gwrando, a fydd neb yn cymryd sylw o’r hyn a gyhoeddwn; a gall hynny wneud y dasg yn anodd.  Ac yn sicr wyddon ni ddim a fydd neb yn credu’r newyddion da ac yn troi mewn ffydd at yr Arglwydd Iesu Grist, er mai dyna’r peth mwyaf y dymunwn ei weld.

Ie, gweithio heb sicrwydd wna Eglwys Iesu Grist o ran canlyniadau’r gwaith gan nad oes modd gwybod pa ymateb fydd yn unman i bregethu’r Efengyl.  Mae’n hau, heb wybod beth a fedir; yn pysgota, heb wybod beth a ddelir; yn gwahodd, heb wybod a fydd neb yn derbyn.  Ni ŵyr yr Eglwys beth a ddaw o’i hymdrechion i wasanaethu Iesu Grist a’r Efengyl.  Dim ond yr hau a’r pysgota a’r gwahodd sydd yn ei dwylo hi.  Ac ar brydiau, oherwydd hynny, gall fod yn anodd dal ati yn y gwaith, yn arbennig felly pan nad oes ganlyniadau amlwg i’r gwaith hwnnw.  Wedi’r cwbl, mae pob garddwr yn hoffi gweld ffrwyth i’w lafur, pob pysgotwr eisiau rhwyd lawn, a phawb sy’n gwahodd i unrhyw fath o barti am weld pobl yn derbyn y gwahoddiad.

Ydi, mae’n anodd dal ati pan nad yw’r canlyniadau’n hysbys. Ac mae hynny yn arbennig o wir os dechreuwn amau a welir llwyddiant.  Ond diolch am hynny, mi allaf ddal i sgwennu heno gan fy mod yn eithaf sicr y caf ei anfon at un ohonoch i’w brintio erbyn y bore. Na, nid yw’n anobeithiol arnaf o bell ffordd.  Ac er nad oes gennym reolaeth dros ganlyniadau gwaith yr Efengyl, nid yw’n anobeithiol arnom ninnau.  Oherwydd mae gennym Dduw mawr, cadarn a thrugarog, sy’n gofalu am y canlyniadau hynny.  Yn ei law ef y mae’r cynhaeaf a’r helfa bysgod a phob ymateb cadarnhaol. Duw ei hun, ac nid yr un ohonom ni, sy’n galluogi pobl i gredu’r Efengyl.

Rhan o anturiaeth gwaith yr Arglwydd yw na wyddom beth a ddaw. Nid poeni am y canlyniadau ddylem ni ei wneud ond sicrhau ein bod yn ffyddlon yn ein tystiolaeth i Grist. Ceisio perswadio pobl o’i fawredd ef yw ein cyfrifoldeb ni, gan adael i Dduw fywhau ac ennyn ffydd. A rhan o’r anturiaeth yw ein bod yn medru edrych ar Dduw, a rhyfeddu at ei gariad a’i ras, nid yn unig yn dwyn i ni waredigaeth ond yn rhoi i ni ran yn y gwaith o gyhoeddi’r cyfan a wnaeth trosom yn ei Fab.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Mawrth, 2017