Drewdod

Mawrth 12, 2017

Nicola-Sturgeon-Theresa-May-Scotland-migrant-EU-European-Union-701272

A minnau wedi sôn amdani bythefnos yn ôl mae’n bosibl y byddai Theresa’n dweud fod gen i obsesiwn ynglŷn â hi. Mae Mrs May, wedi’r cwbl, yn un dda am nabod peth felly.  Mi aeth i’r Alban i ddweud wrth bawb fod yr SNP yn chwarae gemau, yn esgeuluso’r gwir faterion sy’n poeni pobl, ac yn anonest; a’r cyfan (meddai hi) oherwydd yr hen obsesiwn cas sydd gan Nicola Sturgeon a’i phlaid ynglŷn ag annibyniaeth.

Dyma’r math o beth sy’n gwneud i mi wylltio efo Mrs May. Does a wnelo hyn ddim ag unrhyw gydymdeimlad â gwleidyddiaeth yr SNP: mi ddylai pob Ceidwadwr gonest ac egwyddorol gael ei wylltio gan ragrith dauwynebog eu harweinydd hefyd. Sôn am bentan yn gweiddi parddu!  Ers gwisgo mantell y Prif Weinidog, y cyfan a gafwyd gan Theresa May ydi Brexit, oherwydd ei hobsesiwn hi ynglŷn ag annibyniaeth i’r Deyrnas Unedig. Onid chwarae gêm y mae hithau, a honno’n gêm anonest, gan ei bod flwyddyn yn ôl wedi dadlau mai aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd a fyddai orau er lles ‘Prydain’.  Ac onid gêm yw’r cyfan i Boris Johnson ei Hysgrifennydd Tramor, ac yntau ar drothwy’r Refferendwm wedi sgwennu dwy erthygl, y naill o blaid aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd a’r llall o blaid gadael, gyda’r bwriad mae’n debyg o fedru honni iddo fod yn bleidiol i ba bynnag ochr a fyddai’n ennill y ddadl?

Beth bynnag eich barn wleidyddol, mi ddylai’r fath siarad eich blino. Rhagrith llwyr ydi beirniadu pobl am weithredu mewn ffordd arbennig, a chithau’n gwneud yr un peth yn union.  Mae’n amlwg fod Mrs May yn credu ei bod yn iawn iddi hi siarad hyd syrffed am annibyniaeth i Brydain; ond obsesiwn cas yw i’r SNP sôn am annibyniaeth i’r Alban. Yr un peth sy’n fy ngwylltio a’m digalonni’n fwy na rhagrith Mrs May yw twpdra’r bobl sy’n edmygu ac yn canmol ei rhesymeg ddauwynebog.

Druan ohonom os derbyniwn ei bod yn iawn i ni lambastio pobl am wneud rhywbeth, a ninnau’n euog o’r un peth ein hunain.  Bu rhagrith o’r fath yn sicr yn ddifäol yn hanes capeli ac eglwysi Cymru yn ystod y ganrif ddiwethaf.  Faint o bobl a gefnodd ar y sefydliad crefyddol gan ei gyhuddo o gondemnio pechodau penodol tra’n euog o’r un pechodau, neu waeth, ei hunan?

Yn ein bywyd Cristnogol, mae angen gwylio bob amser rhag y duedd i weld bai ar eraill, a ninnau’n medru bod yn euog o’r un beiau’n union. Ac yn sicr, mae’n rhaid gwylio rhag cyfiawnhau pethau pan fyddwn ni’n eu gwneud ond eu condemnio pan fydd eraill yn eu gwneud.  Fel y dywedodd Iesu yn y Bregeth ar y Mynydd, ‘Pam yr wyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy gyfaill, a thithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dy lygad dy hun?’ (Mathew 7:3)  Roedd rhagrith yn drewi yn nyddiau’r Iesu.  Onid yw’n hen bryd i Mrs May a’i hedmygwyr, fel y gweddill ohonom, ddeall ei fod yn dal i ddrewi?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Mawrth, 2017