Gweithredu ffydd

Mai 14, 2017

_85757180_85757179

‘Adluniad Cristnogol yn Ewrop’ oedd yr enw gwreiddiol yn 1945 ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.

Dair blynedd yn ddiweddarach, yn 1948, wedi iddo ddod yn rhan o waith Cyngor Eglwysi Prydain cafodd enw newydd, ‘Adran Gwasanaeth  Cymorth a Ffoaduriaid Rhyngeglwysig’.

Yn 1957, trefnodd yr ‘Adran’ wythnos gyfan i godi arian dan yr enw ‘Wythnos Cymorth Cristnogol’.  Daeth yr wythnos honno yn ‘ddigwyddiad’ blynyddol wedi hynny.  Eleni, felly, mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn drigain oed.

Wedi’r Wythnos gyntaf honno, byddai saith mlynedd arall yn mynd heibio cyn i’r ‘Adran’ newid ei enw yn swyddogol i ‘Cymorth Cristnogol’ yn 1964.

A hithau felly yn drigain mlynedd ers y cynhaliwyd yr Wythnos hon gyntaf nid rhyfedd bod yr elusen yn ein hatgoffa mai rhan ganolog o’i gweledigaeth wreiddiol oedd y dymuniad i estyn cymorth i ffoaduriaid ar ddiwedd y Rhyfel.  Mae’n naturiol i fudiadau o bob math edrych yn ôl wrth gyrraedd cerrig milltir arbennig yn eu hanes.

Ond tristwch pethau yw bod angen cynyddol heddiw am gymorth tebyg.  Am flynyddoedd, tueddwyd i uniaethu Cymorth Cristnogol a’i waith gyda chymorth i’r tlawd a’r newynog, ac yn arbennig felly bobl a fyddai’n dioddef oherwydd trychinebau fel sychder, daeargrynfeydd, llifogydd neu hyd yn oed ryfeloedd.  Ond y blynyddoedd diwethaf, daeth dioddefaint miloedd ar filoedd o ffoaduriaid yn graith hyll ar ddynoliaeth.  Mae Cymorth Cristnogol yn un o’r mudiadau sy’n estyn cymorth ymarferol heddiw i bobl sydd ar ffo o’u cartrefi mewn gwledydd fel Syria, Afghanistan a Swdan.

Un person sy’n deall yn union beth yw gwerth y cymorth hwn yw Theodor Davidovic a orfodwyd i ffoi o’i wlad enedigol yn Serbia yn ystod y brwydro mewnol a ddilynodd yr Ail Ryfel Byd.  Treuliodd ddwy flynedd a hanner mewn gwersyll ffoaduriaid.  Mae’n cofio’r parseli bwyd a anfonwyd i’r gwersylloedd hynny gan Gristnogion o wledydd eraill, ac oherwydd hynny ers dod i fyw yng ngwledydd Prydain mae wedi casglu arian yn enw Cymorth Cristnogol yn ystod yr Wythnos hon.

Mae’n ein herio fel Cristnogion nid yn unig i ganu emynau a gweddïo ond i ‘weithredu ein ffydd’ trwy estyn help i rywun sydd angen ein help. Mae’r apêl honno mor berthnasol ac mor bwysig heddiw ag erioed.  Yn enw Iesu Grist, braint fawr yr Eglwys a braint pob unigolyn o Gristion yw estyn cymorth a gweithredu’r cariad sydd wrth wraidd y Ffydd.

Y ffaith iddo brofi cymorth a barodd i Theodor Davidovic estyn cymorth i eraill.  Ac onid y ffaith ein bod ni wedi cael ein caru gan Dduw sy’n ennyn cariad ynom ninnau at eraill?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Mai, 2017

 

Advertisements