Dileu’r athrawiaeth?

Mai 21, 2017

image1

Pe na fyddwn yn gwybod yn well, gallwn feddwl fod papurau tabloid Llundain yn fwy cyfarwydd â neges y Beibl nag ydym ni aelodau eglwysig.

Yn dilyn marwolaeth y llofrudd Ian Brady ddechrau’r wythnos roedd mwy nag un o benawdau’r papurau hynny’n udo am ei weld yn pydru neu’n llosgi yn uffern. Un peth na ellir ei wadu yw bod rhai o’r papurau hyn yn cael llai o drafferth na’r rhelyw o’n heglwysi i sôn am uffern.

O weld cyn lleied o sylw a roddir i’r lle hwnnw gan y rhan fwyaf o eglwysi, hawdd iawn y gall pobl gael yr argraff nad oes gan  y Ffydd Gristnogol na’r Beibl ddim i’w ddweud amdano. Ond y gwir yw bod gan y Beibl, a bod gan yr Arglwydd Iesu Grist ei hun, lawer i’w ddweud am uffern a cholledigaeth.

O bosibl mai un o’r pethau annisgwyl a mwyaf syfrdanol am ddysgeidiaeth yr Arglwydd Iesu Grist yw bod ganddo mewn gwirionedd fwy i’w ddweud am uffern nag am y nefoedd.  Ond go brin y byddai neb yn deall hynny o weld mor anfynych y ceir unrhyw gyfeiriad at uffern ymhlith Cristnogion nac yn eu pregethu a’u dysgeidiaeth.

Mae sawl rheswm dros fudandod yr Eglwys ynghylch uffern heddiw. Mae llawer o’i mewn yn gwrthod credu fod y fath beth neu’r fath le’n bod.  Mae gan eraill gywilydd o’r ddysgeidiaeth.  Mae eraill yn credu’r hyn a ddywed y Beibl ond yn cadw’n dawel am nad oes ganddynt yr hyder i gyhoeddi nac i drafod rhywbeth mor ddychrynllyd ac mor ddifrifol. Heb os, mae’r dirmyg a anelwyd at bregethwyr tân a brwmstan y gorffennol yn rhan o’r rheswm dros amharodrwydd llawer ohonom i ddweud dim am y pethau hyn heddiw.

Am wahanol resymau, byddai llawer o Gristnogion yn cydymdeimlo â’r hyn a ddywed y diwinydd C.S. Lewis am uffern: ‘Nid oes yr un athrawiaeth y byddwn yn fwy parod i’w dileu o’r Ffydd Gristnogol na hon, pe bai’r gallu gennyf i wneud hynny. Ond y mae iddi gefnogaeth lawn yr Ysgrythur, ac yn arbennig felly eiriau ein Harglwydd ei hun. Mae Gwledydd Cred wedi ei harddel erioed; ac mae rheswm o’i phlaid’ (allan o The Problem of Pain).

Ni allai C.S. Lewis ddileu uffern o’r ddysgeidiaeth Gristnogol; ac ni allwn ninnau.  Wrth feddwl am ei chyhoeddi, mae dau gwestiwn, o gael yr atebion  cywir iddynt, a allai fod o gymorth mawr. Beth i’w ddweud? A sut i’w ddweud? Beth?  Mai uffern a fyddai tynged pob pechadur oni bai am waith achubol Iesu Grist ar Galfaria. Sut? Nid trwy fygwth; nid trwy ddychryn. Ond trwy apelio ar bobl i ffoi at Iesu Grist; trwy bwyso ar bobl i gydio yn yr addewid o’r bywyd tragwyddol a’r nefoedd i bawb sy’n credu ynddo; a thrwy gyhoeddi uwchlaw popeth bod cariad Duw tuag atom ni bechaduriaid yn golygu ‘nad yw’n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch’ (2 Pedr:3:9).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 21 Mai, 2017

 

 

Advertisements