Dydd y Pentecost

Mehefin 4, 2017

FlameThread-e1337452157264

Heb unrhyw amheuaeth, un o ddyddiau pwysicaf yr Eglwys Gristnogol yw’r Sulgwyn a ddathlwn heddiw.  Nid bod hynny’n amlwg chwaith o’r sylw a roddwn i’r diwrnod. O’i gymharu â’r gwyliau eraill a ddathlwn, tipyn o frawd gwan yw’r Sulgwyn o hyd.  Rhown lawer mwy o sylw i’r Nadolig a’r Pasg a’r Diolchgarwch nag a roddwn i’r Pentecost a’i stori ryfedd am yr Ysbryd Glân yn dod yn rymus ar ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist. A bod yn gwbl onest, mae’n hawdd iawn anghofio’n llwyr amdani. Mi fentraf ddweud na fydd pob eglwys yn dathlu’r ŵyl  heddiw, a hynny am y rheswm syml na fydd pob eglwys (na phob gweinidog) yn sylweddoli ei bod yn Sulgwyn o gwbl.

Y mae i bob un o wyliau’r Eglwys ei harwyddocâd a’i phwysigrwydd ei hun.  Mae’n anodd iawn dweud fod un yn bwysicach na’r llall. Wedi’r cyfan, mae prif wyliau’r Ffydd Gristnogol yn dwyn i gof y digwyddiadau allweddol ym mywyd a gweinidogaeth Iesu Grist.  Ac y mae i bob digwyddiad a gofir ei ran allweddol yn stori fawr ymwneud grasol Duw â ni trwy ei Fab.  Mae’r gwyliau’n gyfle i ni gofio a diolch am eni Iesu, a’i farwolaeth a’i atgyfodiad a’i esgyniad.  Mae’r cyfan ynghlwm wrth ei gilydd, ac nid yw’r stori fawr yn gyflawn heb yr un o’r digwyddiadau unigol hyn.

Ond nid yw’r stori’n gyflawn chwaith heb yr hyn a ddathlwn ar y Pentecost, a heddiw cawn gyfle newydd i gofio ac i ddiolch am yr hyn a ddigwyddodd pan dywalltodd Duw’r Ysbryd Glân ar y disgyblion yn ninas Jerwsalem saith wythnos wedi i’r Iesu atgyfodi.

Mae Llyfr yr Actau yn sôn am sŵn fel gwynt nerthol yn rhuo a thafodau fel o dân yn disgyn ar y disgyblion cyn i’r rheiny ddechrau siarad mewn ieithoedd dieithr. Mae’r cyfan yn llawn cyffro ac yn swnio’n ddieithr iawn i ni. Ond yr un peth y dylid ei gofio o flaen popeth arall yw mai arwyddion yw’r cyfan o ddyfodiad yr Ysbryd i arwain y bobl  hyn yn y gwaith o gyflwyno’r Efengyl i’r byd. Oherwydd, pe na fyddai’r dydd hwn wedi digwydd, a phe na fyddai’r Ysbryd wedi ei roi ni fyddai Eglwys Iesu Grist wedi dechrau’r genhadaeth  a fyddai’n mynd â’r newydd da am Iesu i bob cwr o’r ddaear.

Yn syml iawn, heb y Pentecost, fyddai dim Eglwys ohoni. Fyddai’r Ffydd ddim wedi ei rhannu a fyddech chi a minnau ddim yn gwybod am Iesu. Yn nerth yr Ysbryd Glân y cyhoeddwyd mai yn yr Arglwydd Iesu Grist yr oedd, ac y mae o hyd obaith a bywyd.  Roedd rhaid wrth y Nadolig, ynghyd â’r Groglith a’r Pasg a’r Esgyniad. Heb y rhain, ni fyddai gan yr Eglwys ddim i’w gyhoeddi. Ond roedd rhaid hefyd wrth y Pentecost, oherwydd hebddo a heb yr Ysbryd a ddaeth y diwrnod hwnnw ni fyddai’r Eglwys erioed wedi medru gwneud ei gwaith; ni fyddai’r tyrfaoedd wedi dod i gredu yng Nghrist; a byddai’r Eglwys wedi bod yn dragwyddol fud.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Y Sulgwyn, 04 Mehefin, 2017